Slik sørger samarbeid for bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær

Slik sørger samarbeid for bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær

Slik sørger samarbeid for bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær

Produsert av Adresseavisen Brand Studio for NAV Arbeidslivssenter Trøndelag

Font

At du som er en del av arbeidslivet i Norge skal kunne jobbe i et trygt, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, kommer ikke av seg selv. Derfor er samarbeid mellom partene på arbeidsplassene så viktig – og kan utgjøre en stor forskjell på blant annet sykefraværet.

Noe som har hatt stor betydning for norsk arbeid siden 2001, er avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) – en intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet og Staten. Den enkelte arbeidsplass er hovedarenaen for arbeidet med avtalens målsettinger, som er å forebygge sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet.

Et godt og velfungerende partssamarbeid mellom arbeidsgiver og representanter for arbeidstakerne er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet.

For hvordan kan en arbeidsplass som sliter med høyt sykefravær og frafall, endre dette?

Dette er partssamarbeid

Partssamarbeid går ut på at tillitsvalgte, verneombud og ledelsen (partene i bedriften) jobber tett for å utvikle eller forbedre egen arbeidsplass. Dette kan for eksempel være arbeidsmiljøutvikling, fag- og tjenesteutvikling, eller endring av måten arbeidet organiseres på.

Her kan du se hva denne SINTEF-forskeren sier om partssamarbeid

Sidsel Dahl Bjørgvik forteller at man gjennom forskning vet at det å jobbe med arbeidsmiljø er viktig for å få ned sykefravær og hindre frafall.

Tilbyr bistand for å redusere sykefravær

Det er her begrepet partssamarbeid kommer inn.

– Partssamarbeid utøves på ulike nivå i arbeidslivet, forklarer Sidsel Dahl Bjørgvik. Hun er avdelingsdirektør for NAV Arbeidslivssenter Trøndelag. Snart skal hun inn et møte med IA-rådet i Trøndelag, som er et møte mellom partene på et overordnet, regionalt nivå.

Bjørgvik forteller at virksomheter som eksempelvis har høyt eller stigende sykefravær, kan invitere NAV Arbeidslivssenter inn for å jobbe med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen sammen med partene der.

Les hva denne barnehagelederen gjorde da sykefraværet ble for høyt

– Når en bedrift har en slik utfordring, kan våre IA-rådgivere bistå og støtte opp under videre arbeid. På denne måten kan partene på arbeidsplassen – tillitsvalgt, verneombud og ledelse, diskutere utfordringene og forankre problemet, og få bistand på veien mot endring. Vi er en aktør som kommer utenfra og ser inn, og kan dermed utfordre dem og hjelpe med å utvikle partssamarbeidet.

– Det å utvikle et konstruktivt og hensiktsmessig partssamarbeid på den enkelte arbeidsplass, kan av og til kreve at man må forstå rollen sin og samarbeid på en litt annen måte enn man tradisjonelt har gjort. NAV Arbeidslivssenter opplever å kunne være en god hjelper ved å bistå virksomheter over tid med deres utfordringer, slik at det lokale partssamarbeidet blir en ressurs i å kunne drifte virksomheten på en enda bedre måte, sier Bjørgvik.

Forehead, Nose, Cheek, Chin, Shirt, Hairstyle, Eyebrow, Beard, Jaw, Ear

Kristian Tangen forteller at Trøndelag har flere eksempler på hvordan godt partssamarbeid har gitt bedre lønnsomhet, bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær hos virksomheter. Foto: Lasse Berre

Tid og tillit gir resultater

– Samarbeid er en grunnpilar i den norske samfunnsmodellen. Det har bidratt til at vi er et godt land å bo i med et anstendig arbeidsliv, sier Kristian Tangen, regionleder i LO.

Han forteller videre at samarbeid handler om å finne løsninger som er bærekraftige over tid. Dette gjelder både på nasjonalt nivå mellom regjering og partene i arbeidslivet, men også på arbeidsplassnivå.

– Partssamarbeid handler like mye om hva som foregår på hver enkelt arbeidsplass, med et stort fokus på arbeidsmiljø. Da får partene der, altså ledelse, tillitsvalgte og verneombud, anledning til å diskutere eget arbeidsmiljø, supplerer Bjørgvik.

Tord Lien sier at samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, fagbevegelse og Staten ikke bare er viktig for NHO – det er en del av DNA-et til organisasjonen.

Forehead, Nose, Cheek, Smile, Chin, Eyebrow, Beard, Jaw, Ear, Neck

De får støtte av regiondirektør i NHO, Tord Lien.

– Det som skiller Norge fra mange andre land er måten vi håndterer konflikt, utvikler samfunnet og samarbeider med offentlige og private arbeidsgivere på den ene siden, og fagbevegelsen på den andre siden. Norske arbeidsgivere har en helt annen tilgang på kompetent arbeidskraft. Dette fordi det har vært et mål å løfte partssamarbeid, slik at flest mulig har tilgang på kompetanse, forteller Lien.

Han mener tid og tillit er nøkkelord når man snakker om partssamarbeid.

Tid til å forstå hverandres behov, handlingsrom og hva hver part kan tilby – som igjen skaper tilliten man trenger for å lykkes på sikt.

– Klassisk ledelsesteori går ut på at beslutninger tas av ledelsen i en bedrift, men partssamarbeid handler om at man inkluderer flere parter. Hvis vi tar de store brillene på, så er hensikten å bidra til god og fornuftig samfunnsutvikling, men på selve arbeidsplassen betyr det at man får tilgang på flere hoder som tenker gode tanker og har lyst til å utvikle det de holder på med.

Lien sier at Arbeidslivssenteret i Trøndelag har et godt omdømme og er en god ressurs for de som ønsker å utvikle partssamarbeidet sitt på arbeidsplassen.

– I tillegg til å være i stand til å forstå den enkelte bedrift, forstår Arbeidslivssenteret situasjonen og utfordringene i arbeidsmarkedet – og hva som skjer i regionen vår.

Vision care, Human body, Dress shirt, Clothing, Smile, Glasses, Joint, Outerwear, Shoulder, Neck

Annikken Kjær Haraldsen sier at både ledere, tillitsvalgte og andre ansatte er ansvarlige for å bidra til å skape en kultur preget av åpenhet og tillit. Gjensidig tillit og god rolleforståelse er avgjørende for et godt samarbeidsklima. Foto: Statsforvalteren

Det verdifulle arbeidsmiljøet

Annikken Kjær Haraldsen er regiondirektør i Kommunesektorens organisasjon (KS), og forteller at partssamarbeid er viktig for deres medlemmer; Norges kommuner og fylkeskommuner. Når disse skal løse utfordringer, trenger de å ha med seg tillitsvalgte for å dra lasset sammen.

– NAV Arbeidslivssenter har mye erfaring og sitter på mye kunnskap om partssamarbeid. Det kan variere hvilken fagkompetanse kommunene selv besitter, så Arbeidslivssenteret kan supplere kommunens egen kompetanse. Samtidig kan det være nyttig å få inn flere i en prosess og få et annet slags blikk på det hele, sier hun.

For å lykkes med partssamarbeid på en arbeidsplass mener hun tillit er et vesentlig punkt, samt det å ha en felles forståelse av utfordringene. Samtidig skal man ha respekt for at man har ulike roller.

– Vi vet også at når man skal gjøre noe sammen så er det viktig å ha en god relasjon, og bygge denne relasjonen når det ikke er konflikt. At man har et system og en rutine på et løpende partssamarbeid – som ikke begynner med at noe er utfordrende, forklarer Haraldsen.

Tangen i LO er av samme oppfatning. Fruktkurver på pauserommet er et positivt supplement, men den systematiske jobbingen med samarbeid og involvering, er det som skaper gode relasjoner og arbeidsmiljø.

Les hva denne barnehagelederen gjorde da sykefraværet ble for høyt!

– Hensikten med partssamarbeid er å involvere og skape eierskap, slik at sjansen for å lykkes øker. Når du som arbeidstaker har eierskap til det som skjer, er sjansen for at du engasjerer deg større, som igjen bidrar til at vi får en positiv virkning, både med arbeidsmiljø og sykefravær, begrunner han avslutningsvis.

NAV Arbeidslivssenter Trøndelag har rådgivere i hele fylket med erfaring og kunnskap til å bistå hvilken som helst næring til å utvikle partssamarbeidet  – og de kommer gjerne på din arbeidsplass.

Håvard Flakne
Avdelingsleder NAV Arbeidslivssenter Trøndelag
Telefon: : 404 62 629
Send mail
Sidsel Dahl Bjørgvik
Avdelingsdirektør NAV Arbeidslivssenter Trøndelag
Telefon: 481 41 328
Send mail

Ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter Trøndelag

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Azure, Font
Logo, Font, Text
Font