Tallene er hentet fra inngangen til år 2000, men Stein-Arvid Kojedal tror fremdeles de er representative for situasjonen i kommunen.

– Blant alle egenmeldingene var 86,8 prosent av fraværet på bare én dag, sier Kojedal som ikke er overrasket over at så få bruker retten til å være lengre borte fra jobb.

- Vi innførte ordningen som ga rett til femdagers egenmelding ved sykdom i juli i 1998. Da hadde vi allerede prøvd ut ordningen siden 1995, og erfaringen er helt klart at folk ikke er lengre borte fra jobb enn de strengt tatt må, sier Kojedal i personaltjenesten.

- Ordningen er blitt brukt av relativt flere menn enn kvinner, og flere eldre enn yngre arbeidstakere, heter det i rapporten som er skrevet av Carla Dahl ved SINTEF og Per Øystein Saksvik ved NTNU etter erfaringene som ble gjort i kommunen i prøveperioden. Langtidsmeldingen gikk i denne perioden ned.

Slitne på jobb - Fortsatt var det flest som tok ut egenmelding for én dag. Vår undersøkelse viste at de ansatte legger stor vekt på å stille opp på arbeid av hensyn til kollegaer og brukere. Dette gjør de selv om de føler seg slitne og burde tatt en lengre pause, heter det i rapporten som også motsier at en slik liberal ordning fører til misbruk og unnaluring av arbeid.

- Det kom klart fram at det ikke var snakk om misbruk i ordningen. Det var faktisk motsatt. Det var de med høyest lojalitet og tilhørighet til organisasjonen, og med høyt ansvar for jobb og medarbeidere som benyttet muligheten til å ta ut slikt fravær, sies det i rapporten som viser til at det er nettopp de med mest ansvar og størst tilknytning som kanskje tør å benytte seg av en slik ordning.

- De følte ikke det samme presset om å stille opp, men det skal uansett gode grunner til at folk tar ut slik fravær, konkluderer forskerne.

Skepsis NHO er svært skeptiske til å innføre lengre egenmeldingsperioder. De karakteriserer sykefraværet som urovekkende stort og tror at arbeidstakere vil utnytte systemet dersom det blir gitt anledning til det. Mens NHO er svært skeptiske til aksjonsgruppen av allmennleger som foreslår å utvide egenmeldingsperioden til 14 dager, er de mer positive til Sandmannutvalget som går inn for åtte dagers egenmelding. Denne innstillingen var ferdig til høring 31. januar og Sosial- og helsedepartementet diskuterer nå om landets arbeidstakere skal få være syk i mer enn tre dager for egen regning.

- Det er positivt at legene gjør seg synlige og skaper debatt. Legenes innspill er åpenbart interessante og vi vil ta dem med i våre vurderinger videre. Men jeg kan ikke si noe om hva som blir eksakt resultat når vi skal legge fram saken for Stortinget, sier statssekretær Tore Hagebakken.

Positiv LO - Vi er positive og har ingen innvendinger mot legenes forslag, sier Evy Buverud Pedersen, førstesekretær i LO. Hun viser til flere undersøkelser, blant annet de som er gjort i Trondheim kommune, og argumenterer for at lengre egenmeldinger kan redusere langtidsfraværet.

- Når arbeidstaker har en ordinær egenmelding for tre dager, må vedkommende til lege tredje dag hvis influensaen ikke vil slippe taket. I flere tilfeller kunne det da ha holdt med én eller to dager, men ofte blir arbeidstakerne gjerne sykemeldt for en hel uke. Vi har sett at arbeidstakere som kan være borte i en hel uke, er hurtigere tilbake i jobb enn de som bare har rett på tredagers fravær, sier Pedersen.

INGEBORG L. REFSNES