Hvis ingen av partene har mer enn grunnskolen, er risikoen for å bli skilt hele fem ganger så stor som når begge har høyere utdanning. Det har sosiolog Torkild Hovde Lyngstad ved Statistisk sentralbyrå kommet frem til ved å analysere data om over 54 000 norske ekteskap. Da har han tatt hensyn til andre forhold av betydning for skilsmisserisikoen - for eksempel om ektefellene har barn eller hvor unge de er når de gifter seg.

Like barn ikke best

Det er parets samlede utdannelse som beskytter mot skilsmisse. Og det er ingen forutsetning at den fordeler seg jevnt på de to. - Like barn leker ikke best. Det var et litt overraskende resultat, i og med at man som oftest går ut fra at likt utdanningsnivå og sammenfallende interesser er en fordel i et samliv. Vi vet at ulik religion øker risikoen for skilsmisse. Men verken forskjeller i eget utdanningsnivå eller foreldrenes nivå gir større skilsmissehyppighet, snarere tvert i mot. Noe av grunnen til dette kan jo være at når to mennesker med forskjellig bakgrunn går til det skritt å gifte seg, så vil de virkelig ha hverandre, sier Lyngstad.

At kvinnen er lektor og mannen elektriker, trenger heller ikke være negativt. Stikk imot det mange tror, har ikke ekteskap der mannen har mindre skolegang enn kvinnen spesielt dårlige odds. Vel og merke - hvis hun har tatt den før vielsen. I Lyngstads undersøkelse slår faktisk kvinnens utdannelse sterkere ut i positiv retning for ekteskapet. Det kan skyldes en teknisk svakhet ved undersøkelsen, ifølge Lyngstad. En annen mulig forklaring kan være at menn som er gift med velutdannede kvinner er flinkere til å ta sin del av husarbeidet. Andre skilsmisseundersøkelser - blant annet av Kari Moxnes ved NTNU i Trondheim - viser at kvinner forlater menn som er late i huset. De blir lei av menn som aldri tar oppvasken eller klesvasken.

Men det er langt fra sikkert at det redder ekteskapet om du setter deg på skolebenken som gift.

Forbereder seg på skilsmisse

- Forskningen viser at når en av partene tar utdannelse i løpet av ekteskapet, øker dette i seg selv skilsmisserisikoen. For ekteskapet er faren størst om det er kvinnen som setter seg på skolebenken. - Vi vet at det ofte er kvinnen som tar initiativet til skilsmisse. Hvis hun føler at ekteskapet skranter, kan det hende hun tar høyere utdannelse for forberede seg på et liv som enslig. Hun vil sørge for at hun kan klare seg økonomisk, sier Torkild Lyngstad

Det dårligste utgangspunktet har ekteskapet der både mann og kvinne har lav utdannelse. Men hvorfor er det slik? Kan man ikke være lykkelig i all enkelthet?

- Her kan vi bare spekulere. En litt kynisk måte å se det på er å gå ut fra at alle ønsker seg en velutdannet partner. De som selv har lite skolegang, når ikke så lett opp konkurransen. Det er en mulighet for at de derfor blir mindre tilfreds med forholdet.

Fra gode hjem

Så skulle man kanskje tro at skilsmissehyppigheten også synker når foreldrene har høy utdannelse. Men her fant Lyngstad en motsatt tendens. Barn fra ressurssterke hjem har en sterkere tendens til å skille seg, og størst ser risikoen ut til å være når begge to har foreldre med høy utdannelse.

- Vi vet ikke hvorfor det er slik. En forklaring kan være at mange av disse foreldrene selv har skilt seg. Barna har sett hvordan det fungerte, at mor greidde seg selv om hun var alene. Det gjør det lettere å ta skrittet. Men resultater fra andre land underbygger ikke denne tankegangen. En annen forklaring kan være at disse familiene er mer positive til nye samlivsformer, og har mindre motforestillinger mot skilsmisse. Tidligere sosiologisk forskning viser at tradisjonelle familieverdier står sterkest hos mennesker med relativ lav utdannelse. Dette sees ofte i sammenheng med samfunnsendringer i retning av ytterligere individualisering og sekularisering. Kanskje står individualismen står sterkere hos barn av høyt utdannede foreldre. De kan ha fått med seg noe i barndommen om kontroll over eget liv og muligheten til å ta egne valg, sier Lyngstad.

Hva forteller så statistikken om din egen eller naboens sjanse for å holde ut i ekteskapet?

- Undersøkelsene sier ingenting om Per og Karis ekteskap. Til syvende og siste er hvert ekteskap og hver skilsmisse ulik. Men samtidig har vi noen sterke statistiske mønstre her som det er interessant å undersøke videre, sier Torkild Hovde Lyngstad.