Lov om helseforetak ble vedtatt i Odelstinget i juni 2001.

Det opprettes fem regionale foretak, som skal omfatte alle offentlige virksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten i sine respektive regioner.

Administrasjonen for disse foretakene skal ligge i Stjørdal, Skien, Hamar, Bodø, Stavanger.

Under Foretak Midt-Norge i Stjørdal organiseres sykehusene og tjenestene i flere foretak. Hvor mange de blir, er ennå ikke bestemt. Det blir neppe like mange underforetak som det er sykehus i regionen (9 stk).

Foretaksadministrasjonen i Stjørdal får 40-50 ansatte.

Både de regionale foretakene og underforetakene ledes av et styre og en daglig leder som har selvstendig ansvar for virksomhetens drift og resultater.

Foretaksledelsen får betydelige fullmakter i den løpende driften av foretaket.

Foretakene kan ikke gå konkurs.

Forkjemperne understreker at reformen handler om organisatoriske endringer, ikke om endringer i helsepolitikkens mål.

Målet er en helhetlig styring av spesialisthelsetjenesten og å lovfeste et tydelig statlig ansvar,for deretter å oppnå bedre ressurs-utnyttelse og sikre bedre helsetjenester til hele befolkningen.

Reformen er blitt kritisert for å fjerne folkestyret og den lokalpolitiske styringen av helsevesenet. Regjeringen vil legge frem en nasjonal plan for helsepolitikken basert bl.a. på planene fra de regionale helseforetakene, og det er foreslått etablert et eget rådsorgan for lokal og regional politisk innflytelse i planprosessen.

NAVO vil bli den framtidige arbeidsgiverforeningen for de foretaksansatte i Midt-Norge (rundt 10 000) og ellers i landet.

Styret for

Foretak Midt-Norge:

Forskningsdirektør for Sintef Unimed Paul Hellandsvik er leder.

Nestleder er Gry Hege Sølsnes, adm.dir. ved arbeidsklærprodusenten Djupvik i Herøy, divisjonsdirektør Kolbjørn Almlid (Verran), kommunejordmor Jonhild Joma (Trones), rektor Greta K. Herje (Ålesund), dekanus ved det medisinske fakultet i Trondheim, Gunnar Bovim, overlege Helge Haarstad (Trondheim), anestesisykepleier Ellen Marie Wøhni (Trondheim) og assistent Ingegjerd S. Sandberg (Namsos).

Sunnmøringen

Paul Hellandsvik

Kom til Trøndelag og Hegra i 1978 som distriktslege.

Fylkeslege Sør-Trøndelag 1988 - 92.

Adm.dir Sintef Unimed 1992 - 96.

Forskningsdirektør Sintef Unimed fra 1996.

Leder av utvalget «Hvem skal eie sykehusene?» 1996.

Leder av nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet 2000.

Nestleder i Eierskap- og forvaltningsgruppen som har forberedt loven om helseforetak 2000.

Ellen Marie Wøhni Helge Haarstad Kolbjørn Almlid