Her kan du lese hele forslaget til vedtak:

Dette er teksten Ap, Sp, SV, MDG og Rødt foreslår som svar til Jernbanedirektoratet, i høringa om ny godsterminal i trondheimsområdet: «Bystyret gir følgende uttalelse til Jernbanedirektoratet om mulighetsstudie for Heggstadmoen og endelig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen:1. Bystyret anbefaler at det etableres en gjennomkjøringsterminal sør for byen. Hovedmålet er større andel gods over fra veg til bane for å nå våre klimamål, økt trafikksikkerhet og mindre behov for fremtidige veiutbygginger. For å oppnå dette er man avhengig av å øke kapasiteten mellom Oslo og Trondheim og en effektiv godsterminal som kan konkurrere med gods på vei. Da må vi få til en helhetlig løsning som bygger på de faktiske godsstrømmene internt i regionen og inn til regionen, i et langt tidsperspektiv. Det må være en effektiv gjennomkjøringsterminal med utvidelsesmuligheter slik at terminalen kan bygges i et 100-årsperspektiv.2. Bystyret viser til tidligere vedtak og utredninger om godsterminal for Trondheimsregionen på Torgård og mener dette alternativet må være med videre i arbeidet fordi:a) Torgård kan på sikt utvikles til en gjennomkjøringsterminal som gir en mer effektiv drift for operatørene og næringen.b) Grossist- og logistikkvirksomhetene har etablert seg nært Torgård på østsiden av E6. Bystyret vil minne om at de har gjort dette etter tydelige politiske signaler fra sittende regjering om at ny terminal skulle etableres på Torgård.c) Tulluan er planlagt som et nytt stort næringsområde i Trondheim. Veisystemene mellom Tulluan og Torgård er i ferd med å utbedres og koblingen mellom Tulluan og et logistikknutepunkt på Torgård vil øke nytteverdien av Tulluan.d) Torgård har areal til utvidelse for fremtidige behov.3. Bystyret mener Jernbanedirektoratets planer for en godsterminal for Trøndelag på Heggstadmoen i form av en sekketerminal ikke er en fullgod løsning. En slik løsning er ikke egnet for å løse næringens og samfunnets behov på lang sikt. En løsning på Heggstadmoen vil innebære store ulemper for beboere i området, fremtidig sentrumsutvikling på Heimdal og dagens veisystemer i området er til dels uegnet for de volumene en godsterminal vil utløse. Det er flere viktige forhold som ikke er tilstrekkelig utredet, og følgende forhold må avklares før det kan besluttes om Heggstadmoen kan brukes som logistikknutepunkt:a) Det må utredes om Heggstadmoen kan videreutvikles til en gjennomkjøringsterminal før den er aktuell. b) Kommunen mister næringsareal som det allerede er mangel på. Konsekvenser ved tap av næringsareal må utredes, både direkte tap som følge av etablering av godsterminal og ringvirkninger ved at godsterminalen vil medvirke til at det blir press på nærliggende næringsareal til logistikk og godsrelaterte formål.c) Trafikksituasjonen på hele Heimdalsområdet vil bli påvirket. Trafikale konsekvenser og mulige avbøtende tiltak må utredes fordi lokaliseringen vil endre trafikkmønsteret og påvirke Heimdalsområdet. Kostnader knyttet til utvidelse av veisystemene må synliggjøres og dette må legges inn i totalkostnaden for prosjektet d) Det må gjennomføres mer detaljerte støyutredninger. Det må dokumenteres at avbøtende tiltak er gjennomførbare, slik at eksisterende boliger og annen støyfølsom bebyggelse ved terminalen og langs transportveier støyskjermes. Kostnader knyttet til dette må synliggjøres og legges inn i totalkostnaden for prosjektete) Det må være en prosess som er bredt lokalt og regionalt forankret, og som sikrer en helhetlig godsløsning for Trondheim og Trøndelag f) Utvidelsesmuligheter og muligheter for etablering av samlastere ved en terminal på Heggstadmoen må utredes for å vise at en terminal kan dekke behovene i et 100-årsperspektiv .4. De ulike alternativene må vurderes opp mot de samme kriteriene slik at beslutningen kan tas på bakgrunn av lik informasjon.5. Bystyret anbefaler at det jobbes videre med å få mer gods over på bane, investeringer knyttet til flere helhetlige krysningsspor på det norske jernbanenettet, og på sikt dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim, er en forutsetning for at dette skal lykkes.6. Bystyret vil understreke behovet for å beholde tilstrekkelig baneareal på Brattøra til å kunne håndtere framtidig persontrafikkvekst. Det må også sikres tilstrekkelig areal for å håndtere omlasting fra båt til bane.7. Bystyret vil understreke at en flytting av aktivitetene fra Brattøra til Heggstadmoen ikke reelt bidrar til økt by- og tettstedsutvikling siden de økte mulighetene på Brattøra motvirkes av reduserte utviklingsmuligheter på Heimdal8. Bystyret mener det er viktig at det ikke båndlegges store arealer over tid som ikke kan disponeres til byutvikling i påvente av beslutninger nasjonalt knyttet til jernbaneinvesteringer.9. Logistikknutepunktet forutsettes sikret fullfinansiering i kommende NTP 2022-2033»Teksten er ikke endelig vedtatt, og skal behandles av bystyret torsdag.

Saken oppdateres.

På forsiden nå