Får refs for elendig arbeidsmiljø

- Alvorlige mangler, hevder en rapport fra Arbeidstilsynet.

Saken oppdateres.

Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler i lovpålagte arbeidsmiljøtiltak ved Nordenfjeldske. Samtidig er arbeidsmiljøet preget av personkonflikter og konflikter mellom avdelinger.Fellesnevneren for Arbeidstilsynets kritikk er fraværet av rutiner for arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved museet.– HMS-arbeid er en lovpålagt metode for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Vi avdekket til dels store mangler, og jeg vil karakterisere dem som alvorlige, sier seniorinspektør Jan Norman Bjørkmo i Arbeidstilsynet Midt-Norge.Sammen med en kollega var han på befaring ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum den 16. juni i år. På forhånd hadde inspektørene fått oversendt skriftlig informasjon, og ved museet hadde de møter med ledelse og verneombud.

Usikkerhet og uklarhet

I tilsynsrapporten datert 7. juli heter det at arbeidsmiljøet ved museet er og har vært preget av:- Personkonflikter.- Konflikter mellom ulike avdelinger.- At vedtak ikke respekteres.- Uklare ansvarsområder.- Generell utydelighet.- Usikkerhet blant arbeidstakerne som følge av en forestående sammenslåing med Museene i Sør-Trøndelag.

Respekterer ikke vedtak

Det er etablert et arbeidsmiljøutvalg, hvor direktør, ytterligere en person fra ledergruppen og to ansatterepresentanter, deriblant verneombud, er medlemmer. Her ble det utarbeidet forslag til HMS-arbeid – men dette arbeidet ble ikke fulgt opp av direktøren. Utvalget har sluttet å fungere meningsfylt.Om direktøren heter det at han ikke foretar seg noe når vedtak ikke respekteres. Han gir også signaler på tvers av hva som er vedtatt.I 2008 gjennomførte Sintef en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse ved Nordenfjeldske. Denne pekte på fraværet av en HMS-plan som et alvorlig avvik. En slik plan mangler fortsatt, nær to år etter.I et vedtak den 24. august har Arbeidstilsynet pålagt museet å gjennomføre sju konkrete tiltak (se faktaboks). Disse omhandler i hovedsak å utarbeide og iverksette systematisk HMS-arbeid.

– Grunnfjellet manglet

Dette skal skje på bakgrunn av at arbeidsmiljøet blir kartlagt med hjelp fra ekstern og uavhengig bistand. Museet blir også pålagt å etablere skriftlige rutiner for håndtering av trakassering og konflikter.Nordenfjeldske har fått frist til 1. oktober med å gjennomføre tiltakene. Arbeidstilsynet har anledning til å ilegge tvangsmulkt (løpende bot eller et engangsbeløp) dersom museet ikke overholder fristen. Stenging av virksomheten er oftest aktuelt i tilfeller hvor det er akutt fare for liv og helse, som på byggeplasser, opplyser Arbeidstilsynet.Tirsdag denne uken hadde museet ennå ikke gitt tilbakemelding til Arbeidstilsynet. Tilsynets befaring på arbeidsplassen var del av den nasjonale satsningen «Arbeid for helse». Målet er å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte holder seg friske, fysisk så vel som psykisk.Seniorinspektør Jan Norman Bjørkmo sier at det er relativt vanlig at slike tilsyn ender med pålegg, men at omfang og graden av alvorlighet varierer.– Her var det snakk om at selve grunnfjellet – det å ha rutiner for HMS-arbeid og gjennomføre det – var mangelfullt, sier Bjørkmo til Adresseavisen. 
 
På forsiden nå