Karianna sto fremst i hyllesten av pappa Henning

foto