Adresseavisen mener

Utvikling i feil retning i Midtbyen

Folk trosser planer, tiltak og mål og velger helst bil når de tar seg til og fra Midtbyen.

Saken oppdateres.

Det årlige midtbyregnskapet for Trondheim viser en trafikkutvikling som ikke harmonerer med mål og ønsker om mindre bilkjøring og mer kollektivtrafikk, sykling og gåing. Biltrafikk er fremdeles det viktigste transportmidlet i Midtbyen.

På en vanlig dag er det 71000 reisende til og fra sentrum i Trondheim. 28500 av disse reiser med bil, 20500 tar buss eller bane, 9500 bruker sykkel, mens 10500 går. Trafikken øker for alle disse transportformene, men biltrafikken øker mest. Biltrafikken øker faktisk langt mer enn økningen i kollektiv-reiser, gåing og sykling til sammen. Tallene og trafikkutviklingen er basert på spørreundersøkelser.

I fjor ble det kjent at den samlede biltrafikken i Trondheim øker, det vil si ikke bare i Midtbyen. Det bør være et tankekors at folk ikke gjør som politikere og byråkrater vil at de skal gjøre. Det som er særlig påfallende er at antall personer som ble fraktet til og fra Midtbyen med bil økte med cirka 2500 hver dag, mens busstrafikken kun økte med om lag 500.

En respons på trafikktallene for Midtbyen vil være at dette viser hvor viktig det er med superbuss, som skal være ryggraden i Trondheims fremtidige transportsystem. Tallene kan sikkert også tolkes som et utslag av at antall elbiler har økt og at Midtbyen ikke har kapasitet til enda flere busser.

Det som ikke lar seg bortforklare, er at gang- og sykkeltrafikken ikke øker noe særlig. Målt over flere år har det vært en nokså beskjeden økning både i antall syklister og i antall fotgjengere.

Luftkvalitet er imidlertid et punkt Trondheim kan være tilfreds med. I 2016 var det kun to døgn med for mye svevestøv, og verdiene lå, ifølge midtbyregnskapet, langt under nasjonale mål. Selv med økt biltrafikk er byluften i Trondheim bra.

Trafikktallene for Midtbyen er en påminnelse om at jobben som miljøpakkekameratene gjør ikke er god nok.

På forsiden nå