Debatt:

Ny lakseskatt svekker vekstkraften på kysten

Konkurrentene vil juble om den nye lakseskatten innføres i Norge – fordi vår laks vil bli mindre konkurransedyktig.

Innleggsforfatterne advarer sterkt mot innføringen av en særskatt på oppdrettsnæringen.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Hver dag havner norsk laks på 20 millioner matfat verden over. Havbruk er Trøndelags viktigste eksportnæring, og regionens største verdiskaper, nest etter eiendom. Nå er imidlertid vår posisjon som lakseprodusent og teknologileder i havbasert oppdrett truet.

LES OGSÅ: Næringen trenger ikke flere lakselobbyister

Lakseskatteutvalget vil innføre en «grunnrenteskatt» på 40 prosent på produksjon av laks i Norge, på toppen av den ordinære selskapsskatten på 22 prosent. Utvalgets representanter fra næringslivet, fagbevegelsen og kommunene støtter ikke denne ekstra statsskatten.

Til tross for at næringer og bedrifter i Norge i ulik grad er konkurranseutsatt, har det vært bred enighet om at praktisk talt alle bransjer skal omfattes av samme skattesats og skattesystem. Norsk næringsliv har stått samlet bak reduksjonen av selskapsskatten fra 28 til 22 prosent de senere årene, i takt med utviklingen ellers i OECD. Næringslivet advarer derfor mot å bryte opp et norsk skattesystem som i hovedsak har vært forutsigbart siden den store skattereformen i 1992.

Trond Mellingsæter 

Berit Rian  Foto: Christine Schefte

For å konkurrere med andre land om investeringer ble denne reformen gjennomført på tvers av bransjer og regioner. Innføring av en ny og kraftig ekstra skatt på havbruk vil derimot vri investeringer fra Norskekysten til oppdrett i andre land eller mer skjermede næringer.

LES OGSÅ: Særskatt på norsk laks vil skade både Trøndelag og Norge

Næringsalliansen for Trøndelag og Fagråd Finans i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) advarer derfor sterkt mot en slik ny særskatt. Alliansen består av 35 lokale næringsforeninger med ca. 5 000 medlemsbedrifter i hele fylket, mens fagrådet består av alle sentrale finansinstitusjoner og investeringsselskaper med avdeling eller hovedkontor i Trøndelag. Våre høringsuttalelser i saken tilbakeviser punkt for punkt grunnlaget for å innføre en slik særskatt.Norge var en gang enerådende i produksjon av atlantisk laks. Men i dag produseres halvparten av all atlantisk laks i andre land. Den teknologiske utviklingen går i et forrykende tempo, og det investeres milliarder i hav- og landbasert oppdrett nær de store markedene. Ingen av våre konkurrenter har en lignende særskatt på laks eller sin øvrige matproduksjon. Konkurrentene vil juble om den nye lakseskatten innføres i Norge – fordi vår laks vil bli mindre konkurransedyktig.

Verdiskapingen i regionens havbruk er beregnet til 12 milliarder kroner. For enkelte kystkommuner er havbruk selve livsgrunnlaget. Hele fylket, også forskningsinstitusjonene, drar nytte av et omfattende nettverk av bedrifter som leverer varer og tjenester til oppdrettsnæringen.

LES OGSÅ: Ikke urimelig med egen lakseskatt

Den gode fortjenesten næringen har opplevd de siste årene på grunn av høye laksepriser, skyldes begrenset tilbud, god etterspørsel og gunstig valutakurs. Samtidig er det viktig å huske at havbruk har opplevd mange nedturer i form av omfattende gjeldskrise og konkurser. Vi skal være glade for at fremsynte gründere og næringens positive utvikling har skapt mange nye arbeidsplasser og utløst store investeringer.

Det er ingen uenighet om at næringen bør betale markedspris ved tildeling av konsesjoner, slik de gjør i dag. Det kan også anføres gode grunner for at vertskommunene skal ha et akseptabelt vederlag for bruk av sjøareal, slik næringslivet på land må betale festeavgift ved leie av tomtegrunn. Men innføring av en statlig særskatt som langt overgår nivået i andre land, og bryter med næringsbeskatningen som ellers gjelder i landet vårt, er en dårlig løsning. Ingen tjener på å svekke vekstkraften i en viktig eksportnæring som skal bidra til å finansiere den norske velferdsstaten også i fremtiden. Alle taper på dette skatteforslaget – unntatt den utenlandske laksen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå