Den norske staten fortsetter å angripe den samiske kulturen

Det er rett og slett trist å se hvordan staten fortsetter å marginalisere vår egen urbefolkning, skriver MDG-erne. Bildet er fra demonstrasjon ved Trondheim tinghus for å markere støtte til den samiske reindrifta.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Vindkraftsprosjekt på Fosenhalvøya i Trøndelag har vært konfliktfylt og vekket internasjonal oppmerksomhet. Lokale reindriftsfamilier har sett sine beiteområder ødelagt av det private selskapet Fosen Vind. Denne saken er tatt for retten og pågår fortsatt. At regjeringsadvokaten, på ordre fra Olje- og energidepartementet, aktivt gir sin støtte til vindkraftselskapet er svært kritikkverdig. Det bryter med grunnleggende maktfordelingsprinsipper, som regjeringsadvokaten ikke ser ut til å ta hensyn til. I en historisk kontekst er statens framferd mot samene ekstra klanderverdig. Ønsker staten at en hardt presset samisk tradisjon og kultur ikke skal kunne videreføres som del av Norges kulturarv for fremtidige generasjoner?

Regjeringsadvokatens innblanding og støtte til Fosen Vind er det seneste eksemplet på hvordan den norske regjeringen har bestemt seg for at samenes interessen må vike for industriselskapenes planer. Allerede i 2013 fikk Fosen Vind driftskonsesjon av staten mens domstolene behandlet en rettslig tvist. Foruten en ikke forsvarlig holdning overfor reindriftssamene fra reinbeitedistriktene, var dette et tydelig signal overfor domstolene at den dømmende makta ikke hadde siste ordet.

Ved en rettslig tvist mellom to parter, bør ikke regjeringen komme inn som tredjepart og aktivt støtte noen. Når regjeringen aktivt støtter den ene parten, motarbeider de samtidig den andre parten. At den parten som staten velger å motarbeide representerer landets urfolk er historieløst etter vårt skjønn. Det viser at vi enda har en lang vei å gå før vi kan slå fast at statens overgrep mot samene tilhører fortiden. Nok burde vært nok.

LES OGSÅ: Manglende sosiale antenner fra Fosen vind

Vi må se på Fosensaken i en større sammenheng der samiske tradisjoner og kultur stadig blir overkjørt. Fosensaken føyer seg i rekken av mange saker som danner en urovekkende norm: samiske interesser skal ikke hensyntas når de er i konflikt med statens og industriens interesser. Vi ser eksempler på dette gang på gang, fra Fosen i Trøndelag til Repparfjorden i Vest-Finnmark og til Tanaelva i Øst-Finnmark. Den sjøsamiske, reindriftssamiske og elvesamiske kulturarven blir stadig presset og man risikerer at kulturen i stadig mindre grad kan videreføres. Og det har konsekvenser for hele den samiske kulturen og vårt urfolks identitet og stolthet. Språk er den fremste kulturbæreren, og når språket blir svekket blir også hele kulturen svekket. I reindrifta har man nærmere 300 ulike begrep for å beskrive snø. Når reindrifta forsvinner, taper vi også terminologien samt den kunnskap som har blitt videreført i alle generasjoner. Det er ikke bare den enkelte utøveren som blir rammet, men hele kulturen. Det er rett og slett trist å se hvordan staten fortsetter å marginalisere vår egen urbefolkning.

I over 100 år har den norske staten undertrykt og undergravd den samiske kulturen og identiteten. Fosen Vind, som staten støtter, er allerede dømt til 85,5 millioner kroner i erstatning til seks reindriftsfamilier på Fosen. I 2018 ba FNs rasediskrimineringskomité at Norge stanset deler av den omstridte utbyggingen av vindkraftprosjektet på Fosen. Dette valgte regjeringen å overse, fordi det var ikke rettslig forpliktende. I 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Et av hovedprinsippene i konvensjonen er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur. Et annet prinsipp er statens ansvar og plikt for å treffe tiltak som underbygger urfolks arbeid med å videreføre sin kultur. Men heller ikke konvensjonen om urfolks rettigheter ser ut å forplikte regjeringen til å treffe tiltak som styrker den samiske kulturarven. Istedenfor fortsetter man å ta valg som svekker den samiske kulturen.

LES OGSÅ: - Dette er en frekk og usmakelig invitasjon

Når ikke jussen forplikter, er det fortsatt verdt å spørre om staten ikke er moralsk forpliktet å forsvare samiske tradisjoner? Stortinget har nedsatt en sannhets- og forsoningskommisjon med formål å “legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk”. Denne kommisjonen er ikke nedsatt av landets lovgivende organ uten grunn, men fordi vi som nasjon enda ikke har lært nok om eller har anerkjent overgrepene som er begått.

Dessverre ser det ut som at kommisjonen ikke trenger å lete i fortiden for å kunne finne eksempler på at staten undertrykker den samiske kulturen. Dette kan vi som nasjon ikke være stolte av. Vi kan ikke stille se på hvordan vår urbefolkning stadig får sin kultur og identitet marginalisert og undertrykkes fra staten. Derfor mener vi at stortinget nå må gripe inn, og aktivt sette en stopper for det som nå skjer.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå