På den annen side torsdag 13.08. 2009

Om truslene mot velferdsstaten

Den kritiske samfunnspolitiske litteraturen har langt på vei vært fraværende i Norge de senere år.

Saken oppdateres.

Dette skyldes neppe at alt er ved det beste i landet vårt. Snarere er det vel slik at forskjellene i det politiske landskapet for mange er små og veien er kort fra SV til Fremskrittspartiet og omvendt. Det gir kanskje liten grobunn for den kritiske samfunnslitteraturen.Det finnes en organisasjon som bærer navnet alliansen «For velferdsstaten». Denne alliansen har mange forskjellige medlemmer, alt fra en rekke fagforbund i LO til en god del småkommuner, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Pensjonistforbund. Denne alliansen har i stadig sterkere grad markert seg som en skarp kritiker av de økende forskjellene i samfunnet, brutaliseringen av arbeidslivet og utstøtingen enkelte samfunnsgrupper. Disse negative utviklingstrekkene sees i sammenheng med privatiseringen, maktforskyvningen fra demokratiske institusjoner til det private rom, og den stadig økende markedsliberalismen.Nå har lederen for alliansen «For velferdsstaten», Asbjørn Wahl, skrevet en bok med tittelen «Velferdsstatens vekst – og fall?» Wahl har lang erfaring fra norsk og internasjonal fagbevegelse, blant annet arbeidet han i mange år ved Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen i London. Det er blitt en meget leseverdig bok, og det er lett å slutte seg til forlaget Gyldendals fagkonsulent, professor Steinar Westin, når han skriver på bokens omslag at: «Denne boka burde bli folkelesning! Den kan bli årets viktigste sakprosabok, eller i det minste et avgjørende viktig innspill før stortingsvalget til høsten».Boka gir ingen hyllest til de rødgrønne, men beskriver snarere at velferdsstaten står under press og er truet i dagens Norge. Wahl legger frem en omfattende analyse av velferdsstatens fremvekst og grunnlag. På en klartenkt og illustrerende måte viser han hvilke maktpolitiske betingelser som la grunnen for utviklingen av velferdsstaten, og hvordan grunnvollen for den såkalte nordiske samfunnsmodellen er i ferd med å svikte.Blant annet ved bruk av en rekke internasjonale kilder, viser Wahl hvilken enorm maktforskyvning fra de demokratiske institusjonene til store finansinstitusjoner og verdensomspennende konserner som har funnet sted siden den markedsliberale offensiven fra omkring 1980. Han viser hvordan avreguleringen av valutasamarbeidet, kapitalkontrollen og markedene, sammen med den enorme omfordelingen av verdier fra det offentlige til et fåtall private, har revet vekk selve maktgrunnlaget for velferdsstaten.Et illustrerende eksempel på den politiske avmakten som nevnes i boka er at mens finanskrisa herjet som verst i verden, var den rødgrønne regjeringen i 2008 nødt til å endre lovgivningen slik at norske finansinstitusjoner kunne etablere og markedsføre hedgefonds. Disse, ifølge den amerikanske finansmannen og investoren Warren Buffet «finansielle masseødeleggelsesvåpnene», ble etablert i kjølvannet av Terra-skandalen hvor situasjonen ifølge forfatteren ropte «etter regulering og inngrep mot spekulasjonsøkonomien».Under debatten i Stortinget var det bare Senterpartiets Per Olaf Lundteigen som uttrykte skepsis til lovendringen, men han stemte også for slik at det ble et enstemmig vedtak. Den som bl.a. har lyst til å lese mer om politikernes avmakt og galskapens økonomi, bør gå og kjøpe boka.geir.hoin@fagforbundet.noPå forsiden nå