Leder onsdag 23.09. 2009

Dobbel belastning for kvinner

Saken oppdateres.

Kvinners sykefravær har økt med 36 prosent de siste 20 årene. Dette er et alarmerende tall som både viser at kvinner utsettes for store belastninger i arbeidslivet og at likestillingen ikke har kommet langt nok.Adresseavisen fortalte i går at sykefraværet for kvinner øker mye mer enn det gjør for menn. I en fersk rapport fra Nav fremgår det at mens kvinner hadde 35 prosent høyere sykefravær enn menn i 1989, er tallet i dag hele 77 prosent. Nav-direktør Erik Oftedal har rett i at dette er urovekkende. Det må nå være en høyt prioritert oppgave både hos partene i arbeidslivet å finne årsakene til situasjonen og gjøre noe med dem.Norge er ett av de land i verden som har høyest andel kvinner i yrkeslivet. Norske kvinner føder også flere barn enn det som er gjennomsnittet i Europa. Kvinners sykefravær er størst i de aldersgruppene der de føder barn. Flere enn før blir sykmeldt i forbindelse med graviditet. Det er med andre ord naturlig at kvinner har et noe høyere sykefravær enn menn – men forskjellen på 77 prosent er likevel helt uakseptabel.En av forklaringene kan være at mange kvinner arbeider i yrker som medfører store belastninger. Kvinneandelen er ekstra høy i helse- og omsorgssektoren, der arbeidsdagene er svært krevende. Behovet for omsorg er stort, bemanningen er ofte for dårlig. Kostnadskontrollen er blitt strengere og strengere, og mange har skiftarbeid.En undersøkelse for noen år siden viste at 90 prosent av hjelpepleierne ofte har ryggplager og nakkeproblemer.Muskel- og skjelettplager er årsaken til nærmere halvparten av sykefraværet i Norge. Erfaringene med avtalen om et inkluderende arbeidsliv viser også at den har størst betydning i privat sektor. I statlige og fylkeskommunale virksomheter har avtalen hatt minimal betydning, viste en evalueringsrapport fra Sintef i sommer.Dette tyder på at vi trenger en grundig gjennomgang av arbeidslivet i det offentlige, særlig innenfor helse og omsorg. Det er stort behov for mer arbeidskraft på dette området. Vi står foran en eldrebølge som vil kreve titusenvis av nye arbeidstakere. Da må helse- og omsorgsyrkene gjøres langt mer attraktive enn i dag, og sykefraværet må reduseres kraftig, særlig blant kvinner.Selv etter flere tiår med likestillingsarbeid, tar kvinnene også de største belastningene i hjemmet. Husarbeid og barnepass er fortsatt ikke jevnt fordelt mellom kjønnene. Likestillingen har fått kvinner ut i arbeid, men de tar fortsatt en altfor stor del av jobben hjemme. Denne stressende livssituasjonen er nok også en viktig årsak til det høye sykefraværet. En av våre viktigste samfunnsoppgaver i årene fremover, blir å få slutt på den doble belastning kvinner blir påført. 
På forsiden nå