Leder onsdag 25.11. 2009

Tilbake til fortiden

Saken oppdateres.

Det er foruroligende at det er avdekket lovbrudd ved avlastningsboliger for barnTrondheim kommune anklages for å etablere "omsorgsgettoer", mens det er avdekket lovbrudd ved omsorgsboliger i andre kommuner. Begge deler er nedslående nyheter om utviklingen for svake grupper.Ni brukerorganisasjoner har protestert mot planene om å opprette et tilbud for flere ulike grupper ved Leistad helsehus i Trondheim. Her vil kommunen samle psykiatriske pasienter, ungdom med atferdsvansker og psykiske problemer, og unge utviklingshemmede med store hjelpebehov. Til sammen vil det bli plass til 48 personer fordelt på flere enheter.Planene vil gi et etterlengtet tilbud om etterbehandlings- og kriseplasser i psykiatrien. Kritikken mot planene kommer fra brukerorganisasjonene for psykisk og fysisk funksjonshemmede. De er bekymret over at så mange grupper med ulike hjelpebehov samles på ett sted og mener det særlig vil bli vanskelig for psykisk utviklingshemmede. For flere i denne gruppen er det vanskelig å måtte forholde seg til mange og ukjente mennesker. Organisasjonenes talspersoner hevder at det ikke er faglige hensyn, men ønsket om å få inn flest mulig til lavest mulig pris som er bakgrunnen for planene.Det er ikke galt å få mest mulig ut av pengene, heller ikke for Trondheim kommune som sliter for å få budsjettene til å henge sammen. Kommunen gir gode og svært krevende omsorgstilbud til mange personer med store hjelpebehov. Det må aldri bli tabu å vurdere om ressurser kan brukes enda bedre, uansett hvilke brukere det er snakk om. Men økonomi må ikke være det overordnede hensyn når omsorgstilbudene legges opp. Det må være de faglige hensyn og ønsket om best mulig kvalitet som har første prioritet, innenfor rimelige grenser.Etter flere skandaler ble HVPU-reformen satt i verk på 1980-tallet. De store institusjonene i helsevernet for psykisk utviklingshemmede ble lagt ned. I stedet ble det etablert små enheter med et fåtall beboere - idealet var fire. Det skulle være slutt på isolering og stigmatisering, målet for reformen var integrering og likeverd. Økt faglighet og kompetanse hos de ansatte skulle sikre kvalitet i tilbudene og rettssikkerhet for brukerne.I flere kommuner ser vi nå tendenser i negativ retning. I Trondheim er det foreslått å samle flere hjelpetrengende beboere i større boenheter. Det er også foruroligende når Helsetilsynet har funnet flere lovbrudd ved avlastningsboliger for barn i trønderske kommuner. Som regel gjelder det fysisk og psykisk utviklingshemmede med store omsorgsbehov. Det er opprørende å lese om ansatte som ikke er i stand til å kommunisere med beboerne, på grunn av mangelfull faglig kompetanse.Det er viktig at Helsetilsynet gjennomfører slike tilsyn. Det er avgjørende at kommunene ikke lar trangere økonomisk tider bli en begrunnelse for å redusere ambisjonene om å gi sårbare grupper tilbud av høy kvalitet. Sporene fra tiden før HVPU-reformen skremmer.

 
        
            (Foto: Mariann Dybdahl)

  Foto: Mariann Dybdahl

På forsiden nå