foto
Foto: Jon Østeng Hov

Levedyktige stammer av vilt, dyr, planter og fugler er en viktig kvalitet ved Bymarka og Byneset. Bymarka er på grunn av jernbane, vei og boligbygging stadig mer isolert fra skog og villmark lenger øst. For å sikre naturmangfold er dyr og planter avhengig av forbindelser til større leveområder. Denne forbindelsen skjer i dag hovedsaklig gjennom to viltkorridorer, Leirelv-korridoren og Leinstrand-korridoren. De er begge under sterkt press. Situasjonen er mest kritisk for Leirelv-korridoren.

Likevel ønsker et stort flertall i bystyret i Trondheim å si ja til en utbygging av 36 boliger i rekke og seks eneboliger i Damlia, innenfor viltkorridoren. Rådmannen mener at inngrepet vil medføre en ytterligere reduksjon av bredden på viltkorridoren i et allerede svært kritisk parti. Rådmannen konkluderer med at utbyggingen er uforenelig med opprettholdelse av viltkorridoren i Leirelva. En slik advarsel er ikke til å misforstå, likevel anbefales det å vedta en utbygging.

I festtaler snakker politikerne varmt om biologisk mangfold og naturverdier. Trondheim kommune er også forpliktet av naturmangfoldsloven til å ta hensyn til biologisk mangfold. Politikerne i Trondheim har til og med vedtatt at de skal ta vare på og styrke Leirelv-korridoren. Likevel går flertallet inn for et vedtak som i realiteten er å ødelegge det viktige naturområdet. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti står alene om å si nei til inngrepet.

Politikere har mange hensyn å ivareta. Ett av disse er boligbygging. Noen ganger må likevel hensyn til naturmangfold veie tyngst. Menneskelig aktivitet bygger ned naturverdier og dyrenes leveområder bit for bit. De vanlige argumentene er at hvert enkelt inngrep ikke er så alvorlig. Utbyggere og økonomiske interesser er en sterk pressgruppe som alltid hørt. Naturmangfoldet har ingen egen stemme. I slike saker er det ekstra viktig å tenke seg grundig om. For Arbeiderpartiet og de andre partiene i bystyret er det slett ingen skam å snu.

På kort sikt er det vanskelig å verdsette verdien av naturmangfold, men konsekvensen av de mange inngrepene kan til slutt bli katastrofal.