Norsk økonomi vil i årene fremover møte to store utfordringer. Lavere vekst- og skattebidrag fra petroleumsindustrien. I tillegg vil en større andel av befolkningen bli stående utenfor arbeidslivet. Reiselivsbransjen er en viktig del av svaret på begge disse utfordringene. Eksempelvis bidrar reiselivets ansatte i Trondheim over skatteseddelen med 214 millioner kroner til fellesskapet. For hele Trøndelag er personskatteinngangen hele 334 millioner.

I møte med gradvis lavere aktivitet i oljeindustrien trenger Norge flere arbeidsplasser, samt å få flere ut i arbeid. Regjeringens perspektivmelding viser at Norge trenger en million nye jobber innen 2060. Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste 10 årene. I 2016 og 2017 var overnatting og servering, sammen med bygg og anlegg, de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen. Reiselivet er en voksende næring som har potensial til å skape arbeidsplasser i en tid der andre næringer nedbemanner. I NHOs kompetansebarometer svarer 15 prosent av serveringsbedriftene i Trøndelag at de planlegger å ansette flere i løpet av de neste fem årene.

FIKK DU MED DEG DENNE? Fem typer feriebilder som ikke forteller sannheten

De kommunene som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter. Det fordrer selvsagt at lokale myndigheter legger til rette for en bærekraftig vekst. FN spår at næringen vil vokse med 50 prosent innen 2030. Med en miljøbevisst satsing på reiseliv har Norge og Trøndelag potensial til å ta en stor del av denne veksten og skape enda flere arbeidsplasser.

I Trondheim sysselsetter reiselivet 5500 årsverk. Fordi bedriftsbeskatningen i hovedsak ender i statskassa, er bedrifter med få ansatte og store overskudd viktig for å skaffe staten inntekter, mens personbeskatningen er kommunenes viktigste skatt. Derfor er bedrifter med mange ansatte viktig for å sikre kommunenes inntekter.

Dette betyr at et hotell med lite overskudd og mange ansatte kan være en viktigere inntektskilde for kommunen enn en bedrift med høy omsetning og store overskudd, men få ansatte. I motsetning til mange av de andre store og viktige næringene i Trøndelag kjennetegnes reiselivet nettopp ved at en betydelig del av omsetningen ender opp med å bli utbetalt i lønn og dermed som grunnlag for kommunale inntekter. Det betyr at hvis trønderske kommuner ønsker bedre skoler og eldreomsorg, må de satse på reiselivsnæringen, som har mange ansatte.

Reiselivet yter også en annen viktig tjeneste til trønderske kommuner. Tidligere var det slik at når en bedrift ble etablert et sted, så flyttet unge utdannete mennesker dit og tok arbeid. I de senere år ser vi at det er det motsatte som skjer. Bedrifter etablerer seg der folk bor og arbeidskraft er tilgjengelig. Derfor er bolyst og evnen til å tiltrekke seg unge nyutdannete viktigere enn noen gang.

Dermed kan et godt utviklet reiselivstilbud lokalt være avgjørende for at en kommune fremstår attraktiv både for tilflytting og etablering av annen næringsaktivitet. En velfungerende reiselivsnæring gir også bedre rammevilkår for annet næringsliv.

Les også denne kommentaren av Daniel Johansen: Norges Toscana, du liksom

Når flere turister flyr til Namsos og Røros, eller for den saks skyld til Værnes, gir det grunnlag for et bedre rutetilbud som trøndersk næringsliv og deres leverandører og kunder kan nyte godt av. Reiselivsnæringen bidrar også til at internasjonale kunder kan tas imot på en profesjonell måte i Trøndelag. Å vise frem trøndersk natur, kultur og mat- og drikketradisjoner med høy standard er et pre for flere bedrifter enn de bedriftene som serverer mat og drikke.

Også innen det viktige integreringsfeltet spiller reiseliv en viktig rolle. Hver tredje ansatt er under 24 år. Fire av ti har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet er en stor ungdoms- og integreringsnæring. Selv om Trøndelag har lavere ungdomsarbeidsledighet enn landet for øvrig, bør vi ikke slå oss til ro med at 2,6 prosent av våre ungdommer står utenfor arbeid og utdanning, samtidig som 3,1 prosent er på NAVs arbeidsavklaringsordning (AAP). Tall fra NAV Trøndelag viser også at mer enn 3.000 innvandrere i Trøndelag er jobbsøkere. Samtidig vet vi at halvparten av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Å skaffe nye jobber både til ungdom og til innvandrere blir dermed viktig, både for å lykkes med integrering og med å tette hullene i finansieringen av velferdsstaten. Vi er nødt til å satse på bransjer som evner å inkludere ungdom og innvandrere i jobb.

Neste år er det kommunevalg. Trønderske velgere vil i sine kommuner ha mer bolyst og flere i jobb i trygge arbeidsplasser i sin kommune. Kommunepolitikerne ønsker færre i utenforskap og større inntekter til eldre og skole. Da gjelder det å tilrettelegge for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter fortsetter å vokse.

NHO Reiseliv og NHO Trøndelag står klare til dialog og samspill både med ordførere og ordførerkandidater i hele Trøndelag om hvordan vi sammen kan legge til rette for at det skapes flere trygge arbeidsplasser i reiselivsnæringen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter