27. januar 2017, skal styret i St. Olavs Hospital ta stilling til hva som skal skje videre med ulike funksjoner ved Orkdal sjukehus. Orkdal sjukehus er en del av St. Olavs Hospital, og har nå et tilbud med heldøgnsvakt i indremedisin, kirurgi og ortopedi. Medisinsk avdeling på Orkdal sjukehus betjener et pasientgrunnlag på 90 000 mennesker, som tilsvarer hele 2/5 av hva St. Olavs hovedsykehus på Øya i Trondheim betjener som lokalsykehus.

LES OGSÅ: Vil sende pasienter mellom Orkdal og Trondheim

Styrets valg for videre drift ved Orkdal sjukehus vil få avgjørende betydning for kapasiteten i tilbudet for pasientene i Sør-Trøndelag, og vil virke tydelig inn på situasjonen ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og hva folk i Orkdalsregionen vil ha igjen av kompetanse og behandlingstilbud i sitt nærsykehus. Køene ved akuttmottaket og følgene det får for pasientene ved St. Olavs Hospital i Trondheim har vært omtalt i Adresseavisen de siste ukene. Ledelsen ved St. Olavs Hospital har famlet i sin beskrivelse av problemet, og har fått en påminnelse om hva deres ansvar er av fylkeslegen.

LES SAKEN: Hver meter av Orkdal sjukehus dekket av mennesker

Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital i Trondheim har hatt en utfordring med 22,5 prosent vekst i antall pasienter fra 2012 til 2016 (St. Olavs egne tall). I forsidesaken i Adresseavisen 9.12.16 medgir fagdirektør Runa Heimstad at fullt mottak ikke er ekstraordinært. Og hevder at det ikke går ut over pasientsikkerheten. I samme avis den 23.12.16 korrigerer fylkeslegen med at jo, det går ut over pasientsikkerheten.

St. Olavs Hospital har i store deler av 2016 hatt fulle belegg og måttet åpne ekstra senger ved hovedsykehuset i Trondheim. På samme tid har avdelingene ved Orkdal sjukehus hatt stappfullt akuttmottak og overfylt sykehus. År 2017 begynte på samme måte med strykning av et større antall planlagte operasjoner for å kunne huse pasienter med influensa. Likevel diskuterer ledelsen ved St. Olavs Hospital muligheten for å redusere antall sengeplasser på Orkdal permanent, stenge Orkdal sjukehus helt eller delvis om sommeren, og å permanent flytte større kirurgi og ortopedi, spesielt det akutte, til Trondheim innen få år. Kapasiteten ved den medisinske overvåkningsavdelingen foreslås redusert. Dette kommer til å øke presset på det allerede overbelastede sykehuset i Trondheim.

Administrerende direktør Nils Kvernmo og staben ga en orientering på allmøtet 10.1.17 på Orkdal sjukehus. Forslag til nedskjæring var:

-Bortfall av døgnkontinuerlig vaktberedskap med spesialist i ortopedi og generell kirurgi.

-Skadepoliklinikk åpen kun til kl. 20 uten bemanning av spesialist i ortopedi.

-Operasjonsstuer stenger kl. 20.00.

-Reduksjon av antall sengeplasser med 23 (tilsvarer halve medisinsk avdeling).

Skjæres tilbudene ned så langt at det ikke lenger drives utredning og behandling på et visst nivå, vil fagfolk flytte. Manglende kontinuerlig kirurgisk og ortopedisk vakt går også ut over tilbud og sikkerhet for pasienter som ligger på medisinsk avdeling. Og man må diskutere forsvarligheten ved å ha inneliggende pasienter etter planlagte operasjoner på et «sykehus» uten kirurgspesialist i vakt. Det som er foreslått vil utgjøre en skjebnesvanger svekkelse av tilbudet ved Orkdal sjukehus. Direktørstaben forsikrer at de skal ha klar en plan for å betjene det økte antall pasienter på St. Olavs Hospital i Trondheim før nedskjæringer i Orkdal iverksettes. Og innrømmer at de på ingen måte har kapasitet til det på nåværende tidspunkt. Til nå mangler en troverdig plan.

Motivet for nedskjæringene på Orkdal er å spare utgifter på parallelle vaktsjikt. Konsekvensen vil imidlertid bli et behov for flere på vakt i Trondheim.

Begrensede utvidelsesmuligheter ved St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim, eldrebølgen og økningen i folketall i Sør-Trøndelag, er ikke nevnt. Vi har allerede sett en økning i pasienttilstrømmingen på 22,5 prosent de siste fire årene. Vi utfordrer styret og direktørstaben til å se på muligheten for fortsatt drift av Orkdal sjukehus med kontinuerlig tilbud i medisin og kirurgi og ortopedi også i framtida. Der er fagmiljø og engasjement for lokalsykehuset og innsats for kvalitet og gode tjenester til pasientene. Stadige forslag om nedbygging er imidlertid uttrøttende og går på motivasjonen løs for de ansatte. Manglende perspektiv for omfang og varighet av drift på Orkdal går ut over rekruttering og er en risiko for kvaliteten. Dét er noe ledelsen ved St. Olavs Hospital må svare for.

Det finnes mange gode grunner til å mene at St. Olavs Hospital trenger et solid lokalsykehus i sitt nære omland om de skal være i stand til å gi fremragende behandling i framtida. Ikke minst for å avlaste akuttmottaket og sengepostene på Øya for en betydelig andel av trengende fra regionens voksende folketall.