Dersom flere går eller sykler, glir trafikken mye lettere. Men det er ikke enkelt når fortau og sykkelveier er såpeglatte, eller fortsatt er ubrøytet selv flere dager etter siste snøfall.

Så langt i vinter har vi ikke opplevd de helt store snømengdene. Likevel er føreforholdene på sykkelveier og fortau ofte for dårlige i Trondheim. Når unger på vei til skolen, eller syklende på vei til jobb, må ut i veibanen for å komme seg frem, er vintervedlikeholdet for de myke trafikantene ikke godt nok.

Trondheim bydrift har ansvar for brøyting av 805 kilometer med kommunalt veinett og 25 kilometer fylkesvei. Vi kan forstå at det tar tid å brøyte ved ekstreme snøfall, eller å strø når forholdene er ekstra vanskelige. Men selv i perioder med helt normalt vintervær oppleves forholdene som uholdbare på en rekke fortau og sykkelveier. Det skaper trafikkfarlige situasjoner og gir usikre skoleveier. Dårlig vintervedlikehold fører til at folk heller vil velge bilen fremfor å løpe til bussen på speilhålke, eller stampe seg frem i dypsnøen.

Ved de kraftigste snøfallene kalles alt brøytemannskap ut, og byen ryddes for snø. Problemene ser imidlertid ut til å oppstå når snøfallene er mindre og spres over flere dager, slik at Trondheim Bydrift ikke trykker på den store knappen og kaller ut alt mannskap.

Skal Trondheim være en by som prioriterer de som sykler, går eller tar bussen, så må kommunen sørge for at fortau og sykkelveier får et bedre vedlikehold på vinterstid. Det koster penger å strø og brøyte, men mye kan også gjøres ved å prioritere bedre på strekninger der de myke trafikantene ferdes og ute i bydelene der det bor mange.

Også huseiere som eier grunn mot offentlig sted, har en plikt til å sørge for at fortau og gang- og sykkelveier er ryddet for snø og is. Både de og kommunen kan gjøre en bedre jobb enn i dag.