I regjeringserklæringen har Venstre, Høyre og Frp blitt enige om å gjennomføre en styrt avvikling av næringen frem mot 2024/2025. Dagens pelsdyroppdrettere skal få økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold. Regjeringen sender med det klare og forutsigbare signaler som gir bransjen nok tid til å omstille seg. Få andre bransjer i omstilling får slike vilkår.

Pelsdyrnæringen har lenge vært omstridt og har ikke klart å skape troverdighet for at de driver i samsvar med våre krav til dyrehold. Høsten 2016 la regjeringen frem en ny stortingsmelding som innførte nye krav. Forbud mot å holde mink i grupper og strengere dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr ble innført. Men regjeringen gikk ikke inn for et forbud mot pelsdyroppdrett. Det er det Venstre som har sørget for i regjeringsforhandlingene.

I dag er det i underkant av 300 årsverk i næringen. Sånn sett utgjør den en veldig liten del av norsk landbruk. Når bransjen nå får sju år på å omstille seg, kan man ikke klage på at rammevilkårene er umulige å forholde seg til. Den politiske utviklingen i Norge har lenge gått i retning av at dette er en næring storsamfunnet ikke ønsker skal fortsette. Vi trenger bønder som produserer mat, ikke pels som eksporteres som luksusprodukter til rike utlendinger.

Næringen selv protesterer og mener at dersom Norge gjennomfører forbudet mot pelsdyr, så vil andre land, som har langt dårligere dyrevelferd, fylle tomrommet i markedet. Det har de nok rett i. Men Norge vedtar regler og lover som gjelder for Norge og må feie for egen dør. At det likevel finnes et marked for pels internasjonalt, kan ikke være et holdbart argument for å opprettholde en næring som ikke lenger har livets rett og som utfordrer alt vi mener skal være god velferd hos dyr.

Både innenfor fjærkreproduksjon, svinehold og oppdrettsnæringen er utfordringene med dyrevelferd store. Det er derfor på tide at regjeringen også ser nærmere på dyrevelferden i andre deler av landbruket.