Jo mer Trondheim vokser, desto viktigere blir det å ta vare på og etablere grøntområder og turveier. Til høsten skal bystyret behandle planen for friluftsliv og grønne områder. Her har kommunen muligheten til å skaffe seg et verktøy som kan sikre fremtidens innbyggere en bedre by.

Innen 2050 kan innbyggertallet ha vokst med over 70 000. Selv om de store friluftsområdene i Bymarka og Strindamarka ligger der, er det like viktig at nærområdene får parker, grønne arealer og ikke minst tur- og atkomstveier som ikke krever bruk av bil. Store veier og tettbygde boligområder er ofte barrierer som hindrer ferdsel mellom boligområder og friområder. Når store, nye boligfelt bygges ut i de østlige bydelene, må kommunen ivareta allmennhetens interesser ved å stille krav om tilrettelegging og ved å sikre seg rettigheter til aktuelle friområder.

LES OGSÅ: Skal sikre byen grønne lunger

De siste tiårene har det skjedd mye positivt. Åpningen av Ilabekken og stiene langs Iladalen til Bymarka er et godt eksempel på prioritering av grønne korridorer i et område med stor utbygging og økende befolkningspress. På samme måte er Ladestien og stien langs Nidelva blitt populære turveier. Snarveiprosjektet, der en rekke mer eller mindre uoffisielle stier og snarveier blir oppgradert, bidrar også til at flere tar seg frem til fots.

Ved etablering av nye turveier, særlig langs våtmark og fjæreområder, bør det være fullt mulig å ta hensyn til hekkende fugler og andre sårbare arter. De grønne lungene, parker, skogholt, bekker og små, ubebygde daler, er viktige leveområder for planter, fugler og dyreliv. At sentrale deler av en by i vekst får beholde slike rester av natur, er et gode, både for byens innbyggere og for naturmangfoldet. Sammenhengende korridorer mellom marka og sjøen vil ha ekstra stor betydning.

Planen for friluftsliv og grønne områder, som ble omtalt i Adresseavisen mandag, blir forhåpentligvis vedtatt av bystyret. I en tid der store landbruksarealer allerede er beslaglagt og den store befolkningsveksten legger press på gjenværende grøntområder, er det helt avgjørende med fremsynte politikerne. De kan sørge for at også fremtidens trondhjemmere får mulighet til friluftsliv der de bor, og de kan bidra til at byen fortsatt inneholder områder med levende natur.