Samfunnsendringer skjer i dag raskere og på mange områder mer dyptgripende enn noen gang før, og det påvirker også helsetjenesten.

Vi har en svært god helsetjeneste her i landet, men vi vet at mye kan bli bedre og at vi må endre helsetjenesten i takt med endringene i resten av samfunnet.

Slik vi organiserer og driver helsetjenesten i dag, vil ikke være bærekraftig i årene framover. Derfor trenger vi Strategi 2030.

Så hva sier Strategi 2030 oss?

I stedet for å spå om framtida, forsøker vi å forstå hvilke drivkrefter som vil påvirke utviklingen av samfunnet generelt og helsetjenesten spesielt i årene fram mot år 2030. Derfor har vi valgt å legge vekt på framskrivinger og analyser som gir oss kunnskap om hva som venter oss.

To av framskrivingene viser at befolknings- og bosettingsmønstre er i endring, og at vi har en økende globalisering som påvirker hverdagen vår og opplevelse av trygghet.

Les også debattinnlegget: Jeg er så lei av at alle sier jeg må ta meg sammen. Tror dere virkelig jeg VIL være syk?!

Les også: Helse Midt-Norge best i landet på kort ventetid og få fristbrudd

Disse utfordringsbildene er de samme for hele samfunnet, men vi har ulike roller og ansvar for å møte utfordringene.

Å unngå sykdom hos dem som er friske, og bidra til å bevare livskvalitet hos dem som har en sykdom, er bra både for den enkelte og samfunnet. Det betyr at spesialisthelsetjenesten ikke vil kunne løse utfordringene alene. Helhet og samarbeid må til.

Utfordringene må møtes, og mulighetene utnyttes, i et tett samspill og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

Strategi 2030 skaper et felles mål for alle helseforetakene i Helse Midt-Norge; vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen.

Strategien gir styringssignaler til videre utvikling og prioriteringer for hele foretaksgruppa. Dette er nødvendig for å gjøre Helse Midt-Norge i stand til å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet og være i forkant av utfordringene som kommer.

Fikk du med deg fjorårets heteste debatter? Her er tre ord som får fart på samtalen i et kjedelig juleselskap.

Strategi 2030 skal utfordre alle oss som arbeider i Helse Midt-Norge. Ambisjonen om en fremragende helsetjeneste krever endringer og at vi griper mulighetene som ny kunnskap og teknologi gir oss.

Strategien definerer fire strategiske mål for hvordan vi skal videreutvikle en fremragende helsetjeneste i Midt-Norge: Vi skaper pasientenes helsetjeneste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse. Vi er gode lagspillere.

Ambisjonen om en fremragende helsetjeneste innebærer at tjenestene våre er likeverdige, helhetlige og ansvarlige. Ambisjonen vår bygger både på visjonen «På lag med deg for helsa di» og helseregionens tre verdier; respekt, trygghet og kvalitet.

Vi skaper pasientenes helsetjeneste. Befolkningens behov er styrende for hvordan vi utvikler helsetjenesten. Vi ønsker at pasienter og pårørende skal delta aktivt i beslutninger om egen behandling og utviklingen av helsetjenesten. God kommunikasjon mellom helsetjenestens personell og den enkelte pasient/pårørende er en forutsetning for god kvalitet på tjenestene. Dette vil kreve økt kompetanse innen helsekommunikasjon, bevisstgjøring av holdninger og at tilgjengelig teknologi tas i bruk.

Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell. Ansattes kompetanse er pasientens trygghet for god kvalitet. Rett kompetanse skal møte pasienten i hele behandlingsforløpet. Motiverte ansatte og deres kompetanse er spesialisthelsetjenestens og helsetjenestens viktigste ressurs. Behovet for kunnskapsoppdatering, etter- og videreutdanning øker fordi fagutvikling og teknologisk utvikling stadig går raskere. Derfor må vi legge til rette for mer effektiv læring og utvikling i arbeidshverdagen.

Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse. Det er et mål at ansatte og organisasjon utvikler og tar i bruk ny kunnskap og teknologi. Det skal være kort vei fra kunnskap til forbedret praksis. Oppdatert og god utnyttelse av kunnskap er en forutsetning for å levere trygge og gode helsetjenester og for å utnytte ressursene effektivt. Medisinskfaglig utvikling og utvikling innen helseteknologi er internasjonal i sin natur. Selv om det vil utføres mye fremragende forskning og innovasjon i Midt-Norge og Norge fram mot 2030, vil en stor del av grunnlaget for utvikling innen helseteknologi og medisin komme utenfra.

Vi er gode lagspillere. Vi tenker helhet og samhandling. Laget består av alle aktører som bidrar i helsetjenesten. Vi spiller hverandre gode og utnytter hverandres fortrinn. Samhandling innad og mellom sykehus er nødvendig. Like nødvendig er det å få samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten til å fungere. Dette gjelder også fastlegene. En viktig byggestein er etableringen av en felles journal mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fastlegene.

Strategi 2030 skal vise retning for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Strategien legger premisser for helseforetakene våre når de i 2017 utarbeider sine utviklingsplaner innenfor rammen av Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Ved å rullere disse planene hvert fjerde år, sikrer vi en arbeidsform som ivaretar det faktum at utvikling, framskritt og endret sykdomsbilde vil påvirke spesialisthelsetjenesten kontinuerlig.

Hør våre kommentatorer snakke om ulv, olje og æ i sin oppsummering av årets første nyhetsuke

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Kronikkforfatteren: Stig A. Slørdahl er adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF