Arkeologene gjør stadig nye og spennende funn på tomten der Klemenskirken, Olav den helliges første gravkirke, ble «avslørt» i fjor høst. Utgravingene er allerede karakterisert som meget oppsiktsvekkende og av stor nasjonal betydning. Derfor er det som skjer etter at arkeologene er ferdige med å grave, uhyre viktig. Formidlingen av historien må bli så god som funnene fortjener.

Fredag besøkte riksantikvar Jørn Holme utgravingene for fjerde gang. Han ble orientert om de fire utgavene av kirken som har stått her, om spor av en femte kirke, samt rester av en delvis avdekket trebygning fra begynnelsen av 1000-tallet. Sammen med et uvanlig stort antall gjenstandsfunn, utgjør dette et helt unikt skattkammer for ny kunnskap om kristendommens innføring i Norge og om Trondheims tidlige historie. Sannsynligvis vil man gjøre nye og viktige funn før utgravingene avsluttes til høsten.

Like viktig er den symbolske betydningen av å ha avdekket alteret der levningene av Olav Haraldsson skal ha blitt lagt da han ble erklært hellig. Hva ville Trondheim og kirkehistorien vært uten Olav den hellige? Funnene som er gjort, har potensial til å bli en av Trondheims viktigste severdigheter.

Les flere saker om Klemenskirken

Samlokaliseringen med et større næringsbygg kan bli en mulig konflikt, men dette bør kunne løses til begge parters fordel. Forhåpentligvis er det ikke fare for at sensasjonen gjemmes bort. Besøkssenteret vil omfatte både undergrunnen og et areal i første etasje, der det også blir kafé. Funnene er tross alt noe fragmentariske, det er ikke snakk om en komplett kirkeruin, så det har aldri vært på tale å stoppe byggeprosjektet.

Les også kommentaren "Klemenskirken må ikke stenges inne"

Når planene for formidlingen skal legges, er det viktig med mange innspill og god debatt. Besøkssenteret må ha god nok kapasitet, det må være fleksibelt for endring og publikum må kunne komme nær «det aller helligste». Ikke minst må de mange spennende historiene fortelles godt uten at autentisiteten forringes. Man må også ta høyde for at stedet kan bli et «kultsted» for pilegrimer. Publikums opplevelse og forståelse er en stor del av funnenes verdi.