Det er på høy tid at støtteordningene til næringslivet gås gjennom, forenkles og forbedres.

Det såkalte virkemiddelapparatet består av mange ulike støtteordninger, tiltak og garantier for bedrifter. I alt bruker Næringsdepartementet over ni milliarder kroner årlig gjennom dette apparatet. I tillegg finnes det flere ordninger som andre departement administrerer. Mange av ordningene er gode og viktige, og bidrar til nødvendig utvikling, forskning og omstilling.

Røe Isaksen beskriver i Dagens Næringsliv hele apparatet som en jungel og anslår at det finnes opptil et par hundre ulike ordninger hvor gründere og bedrifter kan søke om midler til støtteordninger, garantier eller ulike tiltak.

Siva, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Skattefunnordningen er de viktigste redskapene i statens verktøykasse for støtte til næringslivet. De må alle regne med forandringer når Næringsdepartementet starter sin ryddeaksjon. Noen aktører kan bli slått sammen, og virkemidler kan bli flyttet fra én aktør til en annen. Ryddeaksjonen som departementet iverksetter, bør hilses velkommen av alle i næringslivet.

Statsråden sier at ingen ting er fredet, og at ordninger som ikke fungerer, skal avvikles. Det er både modig og riktig at det nå skapes bedre oversikt, mer effektivitet og mer verdiskapning gjennom virkemiddelapparatet. Det er grunn til å tro at mange ikke vet hvor de kan søke om midler og at for mange av pengene rotes bort i byråkratiet. Ved å rydde opp og forenkle kan vi få et virkemiddelapparat som fungerer bedre og sørger for økt verdiskapning.

Staten vil i fremtiden ha mindre penger å rutte med. Da må pengene brukes bedre og smartere. En opprydding i så store budsjettposter som virkemiddelapparatet er derfor en klok reform som det er viktig å ta fatt på. Det er tiltak landet trenger.