Stortinget ba i vår regjeringen om å sette som mål at innen 2030 skal minimum 30 prosent av langtransporten på vei flyttes til sjø eller bane. Innen 2050 skal målet være 50 prosent. Dette er meget ambisiøse og prisverdige målsetninger, men på grensen til det urealistiske.

Utviklingen går i motsatt retning. Det fører til overbelastede veier, flere trafikkulykker og større utslipp av klimagasser.

Adresseavisen skrev tirsdag om prognoser som viser en enorm økning av tungtransport på veiene. Viktige årsaker til at veitransporten øker raskest er at stadig mer av handelen kommer østfra og at tempo i leveransen er blitt viktigere. Bilen blir ofte mest konkurransedyktig.

I analysene som er gjort i forbindelse med Norsk transportplan går det frem at over halvparten av den årlige godsmengden på 500 millioner tonn innenlands går på vei, mens vel 40 prosent går med båt. Jernbanen frakter 6 prosent. En kjensgjerning som ofte blir oversett når man diskuterer flytting av gods til bane og sjø, er at konkurranseflatene, eller den mulige overlappingen, mellom transportformene er relativt små. Det gjelder særlig mellom vei og sjø. Hele 90 prosent av all veitransport er korte turer knyttet til bygg og anlegg og lokal varetransport. Ca. 20 millioner tonn fraktes over lengre avstander på norske veier. Det er beregnet at potensialet for overføring til sjø og bane er på 5-7 millioner tonn, noe som tilsvarer utslipp fra 150 000 personbiler. Både tilskudd, avgifter og utbygging av terminaler er aktuelle virkemidler.

Det vil bli krevende å overføre store mengder gods fra vei til sjø og bane, men det er viktig å sette inn tiltak slik at veksten i veitransporten dempes. Ikke minst for å unngå at den overtar en enda større andel. Veinettet i Norge tåler ikke et ubegrenset antall vogntog, selv om vi med planlagt veiutbygging egentlig legger til rette for en økning.

Transportsektoren er en av de største kildene til utslipp av CO2 . Mer transport til bane og båt vil være skritt i riktig retning, men ikke nok til å innfri målsetninger om utslippskutt. Da er det nødvendig å intensivere arbeidet med å gjøre alle transportformene mer miljøvennlige. På dette området er utviklingen lovende.