Statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen, skriver i Aftenposten 9.juli at «Norge fører en forutsigbar sikkerhetspolitikk som fremmer stabilitet i våre nærområder.» Halvorsen søker å støtte opp om utenriksministeren og forsvarsministerens felles artikkel i Dagbladet 26.juni der de hevdet at femårsavtalen om stasjonering av 700 amerikanske marinesoldater på Værnes innebærer «en styrket sikkerhetsgaranti» og ikke noe brudd med norsk basepolitikk om ikke å ha fremmede lands soldater fast stasjonert i Norge.

Fremstillingen gir ubehagelige assosiasjoner til Orwellsk «nytale» for å fortie, forvrenge og forlede vår virkelighetsoppfatning. Den fremstår som nok en retorisk unnvikelsesmanøver fra regjeringens side for å slippe å rette søkelyset mot det denne saken egentlig dreier seg om. Det saken egentlig dreier seg om, er at de to regjeringsbærende partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, har så godt som avviklet vår nasjonale forsvarsevne og overlatt forsvaret av Norge til USA. Utviklingen har funnet sted stykkevis, delt og i det skjulte, så godt som uten debatt og en forsvarlig parlamentarisk behandling.

Når regjeringen hevder at de amerikanske soldatene er på en rotasjonsordning og derfor ikke permanent stasjonert på norsk jord, er det«nytale» og luresnakk. Som om ikke alle utenlandsstasjonerte mannskaper skiftes ut eller roteres i faste tidsbegrensede sekvenser?

Halvorsen skryter videre av at regjeringen «styrker vårt nasjonale forsvar». Han unnlater imidlertid å nevne at landmakten med Hæren og Heimevernet, våre viktigste nasjonale kapasiteter til å forsvare eget territorium, er redusert til en brøkdel og knapt stor nok til å forsvare en bydel i Oslo. Dette har skjedd samtidig med at russerne har rustet opp, særlig i nordområdene.

At russerne har rustet opp og vi har bygget ned forsvaret, har selvsagt destabilisert sikkerhetsbalansen i vårt nærområde. Noe annet er bare tull å hevde. Samtidig har det resultert i at vi ikke lenger har noen troverdig nasjonal forsvarsterskel. Vi er nå totalt avhengig av at amerikanerne vil forsvare oss. Ikke minst har Donald Trump vist at det er en høyst usikker forutsetning regjeringen har lagt til grunn for vår sikkerhet.Det at vi i praksis har overlatt forsvaret av Norge til en fremmed makt, om enn en alliert, påvirker dessuten vår nasjonale råderett og vår evne til å ivareta egen suverenitet. Det påvirker m.a.o. grunnleggende konstitusjonelle forhold.

Det er luresnakk når Halvorsen viser til at «regjeringen viderefører en lang, historisk linje» og at «forsvarsutgiftene har økt med 24 prosent siden 2013». Han unngår behendig å nevne at forsvarsutgiftene øker fra et historisk lavmål.

Høyre og Arbeiderpartiet har hovedansvaret for å ha halvert forsvarsbudsjettet fra tre prosent av BNP i 1990 til knapt 1,6 prosent i dag. Nedbyggingen av forsvaret etter Sovjetunionens oppløsning var naturlig, men fortsatte og ble endog forsert etter årtusenskiftet selv om Russland rustet massivt opp med stigende råvarepriser helt siden 2002. Med andre ord lenge før Russlands intervensjon i Ukraina i 2014 da regjeringen så smått begynte å øke forsvarsbudsjettet.

Halvorsen viser videre til at «statsministeren har annonsert et ytterligere løft for Forsvaret i tiden fremover», men unnlater å nevne at Erna Solberg har vegret seg med alle midler og uforpliktende tåkesnakk fra å forplikte seg til NATO-vedtaket om å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024. Og når Halvorsen hevder at stasjoneringen av de amerikanske soldatene «ikke med noen rimelighet kan oppfattes som provoserende eller spenningsdrivende», blottlegger han en fullstendig manglende forståelse av de geopolitiske realiteter og de sikkerhetspolitiske konsekvensene av å invitere amerikanerne helt inn på Russlands dørterskel.

Med andre ord er det dårlig dekning for å påstå at «Norge fører en forutsigbar sikkerhetspolitikk som fremmer stabilitet i våre nærområder.» Med nedbyggingen av forsvaret og landmakten, vår viktigste territorielle kapasitet, har vi selv bidratt til å destabilisere sikkerhetsbildet i våre nærområder. Ved at regjeringen fortsatt nekter å gjenoppbygge landmakten og forplikte seg til to prosent-kravet i NATO, svekkes selvsagt den amerikanske sikkerhetsgarantien vi nå er blitt så ensidig avhengig av ytterligere. Det kommer Donald Trump til å gjøre det klinkende klart for Erna Solberg under NATO-toppmøtet i Brussel 10.-11.juli. Norsk sikkerhet og norsk råderett trygges best ved at vi ivaretar et sterkt nasjonalt forsvar og ved at vårt medlemskap i NATO og vår avhengighet og støtte fra USA kommer i tillegg til, og ikke i stedet for vår vilje og evne til å forsvare oss selv.

Nå er det på høy tid at Høyre og Arbeiderpartiet og resten av Stortinget innser dette og at Solberg-regjeringen stopper å pakke de faktiske realiteter inn i «nytale» og luresnakk.

Regjeringen kan lure alle en stund og noen veldig lenge, men regjeringen kan ikke lure alle hele tiden. I det lange løp kan de lure verken Vladimir Putin eller Donald Trump.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter