Planleggingen av Elgeseter gate har pågått over flere år. Det er mange motstridende interesser som skal ivaretas når funksjonene i hovedpulsåren gjennom vårt nye bycampus skal fastsettes. Sammen med campusutviklingsprosjektet på NTNU tenker Technoport og Miljøpakken å prøve ut nye løsninger i årene som kommer.

Elgeseter gate er hovedinnfartsåren til Trondheim sørfra. Gaten er en sentral kollektivåre der det de neste årene vil gå flere superbusslinjer med hyppig frekvens. Her går lokaltrafikk til St. Olavs og NTNU sammen med en mengde biler som skal til og fra Trondheim sentrum. Næringstransport til Midtbyen sluses også gjennom gata. Samlet gjør dette at gata fremstår mer som en ferdselsåre enn en bygate. Dette er ikke forenlig med formannskapet i Trondheim sitt ønske om å gi Elgeseter gate et løft som hovedgate, være et byrom i bydelen eller fremstå som en av de viktigste arenaene i en framtidig byintegrert campus(universitetsområde). Det er heller ikke forenelig med synet til NTNU sitt campusprosjekt som ønsker at gata skal utvikles til en levende bygate med økt handel, kaféliv og aktivitet for høyere utdanning langs gata. Vil det være mulig å transformere denne travle bilbaserte veistrekningen om til en levende bygate i et kreativt bycampus og samtidig ivareta formannskapets og Miljøpakkens krav om at superbussens fremkommelighet skal prioriteres?

Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket har gjennom miljøpakkesamarbeidet utredet flere alternativer for hvordan Elgeseter gate skal kunne utvikles når flere superbusslinjer nå rulles ut i 2019. Det er et sterkt ønske om å finne gode løsninger som ikke går på bekostning av superbussens framkommelighet eller campusutviklingen.

LES OGSÅ: På Nyhavna bør de lære av Nedre Elvehavn

En enkel løsning ville vært å få buss- og biltrafikken bort fra gateplan. Ulike tunnelløsninger har derfor vært utredet i flere omganger. Den siste og ekstra tunnelutredningen ble lagt frem i februar. Konklusjonene fra konsulentselskapet som utredet tunnelløsningen er å gå videre med løsninger i dagen, siden det er vanskelig å finne løsninger som er i tråd med tunnelforskrifter og som samtidig skaper levelige forhold for myke trafikanter. I deler av gata vil tunnel også føre til økte køutfordringer. Det synes ikke som om enkle løsninger finnes.

NTNU skal i perioden 2016 – 2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen. Et nytt bycampus utvikles under mottoet «framtidens utfordringer løses med kunnskap». Hovedoppdraget til campusprosjektet er å sørge for at NTNU sine arealer er med på å realisere NTNUs faglige ambisjoner og at det skapes gode møteplasser, fremtidsrettede rom for læring og at campus blir en utviklingsarena og et laboratorium.

LES OGSÅ: Muslim og homofil

Med utgangspunkt i kompleksiteten i Elgeseter gate og hovedoppdraget til campusprosjektet, foreslår campusledelsen ved NTNU og Miljøpakken i Trondheim å se på Elgeseter gate som et laboratorium der ulike løsninger for å skape et bymiljø og gode transportmuligheter testes ut.

Teknologisk er vi inne i et grønt skifte, også innenfor transportsektoren. Det skjer mye innen teknologiutvikling og det skjer mye innen nye modeller for forretningsutvikling. Big data, «on-demand»-tilgjengelige transportmidler, sensorteknologi og førerløse busser og biler kombinert med delingsøkonomien som åpner for nye og mer fleksible eierskapsstrukturer. Dette peker mot store endringer i måten vi vil transportere oss. Finnes løsningene i ny teknologi? Eller må vi kombinere disse med personbilrestriktive tiltak?

Med dette utgangspunktet vil vi invitere transportforskere, byutviklere og framtidstenkere til en idédugnad i slutten av september. Her vil vi identifisere ulike transport- og bymiljøløsninger som kan og bør testes ut i Elgeseter gate. Målet er å transformere gata fra en ferdselsåre til en bygate, med et bymiljøpreg som støtter opp under utviklingen av en god bycampus.

Vi må tenke nytt, for dagens løsning møter ikke framtidens behov.

heidi.fossland@trondheim.kommune.no