Ørland har Midt-Norges rikeste våtmarksområder. Derfor er det grunn til å beklage regjeringens beslutning om å støtte Ørland kommunes ønske om å fylle igjen våtmarksområdet Brekstadbukta. Området i fjæra er en biotop for vadefugler og ender som skal fylles igjen og bygges ut som næringsareal.

Brekstadbukta er en del av Ørland våtmarksystem, som igjen er et av fem såkalte Ramsar-områder i Midt-Norge. Et Ramsar-område, oppkalt etter den internasjonale konvensjonen om vern av våtmarker, er områder som er særlig viktige for fugler.

Den verste trusselen mot dyreliv og artsmangfold er ikke at enkeltbiotoper forsvinner, men at det er så mange av dyr og fuglers leveområder som utsettes for menneskelig påvirkning. I Norge liker vi å tro at det er mye plass og uberørt natur, men glemmer ofte at fugler og dyr krever biotoper med spesielle kvaliteter. Vadefugler kan ikke leve i skog, og skogsfugl kan ikke leve i fjæra.

Høyres stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten har sagt at fuglene i Brekstadfjæra kan flytte seg noen meter. Vi får inderlig håpe at hun har rett, at fuglene flytter seg. Men vi vet ikke om det vil skje. Det er det skumle når mennes-ker griper inn i dyr og fuglers leveområder. Det kan hende at det blir færre fugler som følge av endringen fra våtmark til næringsareal, eller at fugler simpelthen blir borte. Den største trusselen mot artsmangfold i naturen er at leveområder forsvinner eller endres.

Ifølge Norsk institutt for naturforskning (Nina) er Brekstadfjæra, tross sin beskjedne størrelse, et av de viktigste områdene i Ørland for flere våtmarksfugler, særlig for gressender og vadere. Forskerne har talt 19 andefuglarter og 23 vadefuglarter i dette og et tilgrensende verneområde.

Det er lett å ta tigrenes parti siden India er langt unna. Sandlo og andre vadefugler er ikke like spennende som store, eksotiske dyr i Afrika og Asia, men slike anonyme fugler er det vårt ansvar å ta vare på.