foto
Nedbetalt: Etter 14 år med bompenger, ble det 1. februar 2017 gratis å kjøre E39-strekningen fra Thamshavn, via Skaun, til Øysand. På begge sider av denne delen av E39 vil det fortsatt være bompenger. Bildet viser Brekktunnelen mellom Øysand og Buvika. Foto: Terje Svaan

31. januar kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avslutte 14 år med innkreving av bompenger på E39-strekningen fra Thamshavn, gjennom Skaun, til Øysand. Det er betalt 1,2 milliarder kroner i bompenger på strekningen. Vi gratulerer bilistene, som fra nå kan kjøre gratis.

På begge sider av E39 er det mange som fortsatt må betale til dels store beløp i bompenger. Bompenger i Trondheim kan bli et evighetsprosjekt. På den såkalte lakseveien, fylkesvei 714, koster det mye, særlig for tunge kjøretøy. Passering for personbil gjennom begge bommene på fylkesvei 714 koster 124 kroner. For tunge kjøretøy er prisen 620 kroner.

Det var sikkert morsomt for statsråden å skru av innkrevingen på E39. Han representerer det eneste partiet som holder fanen høyt for nei til bompenger. Solvik-Olsens problem er et åpenbart sprik mellom liv og lære. Som de andre partiene, er også regjeringspartiet Frp avhengig av bompenger for å finansiere veibygging. Det er heldigvis bred enighet om behovet for nye veier og bomfinansiering. Blant annet må nye E6-strekninger gjennom Trøndelag finansieres med bompenger, selv med en Frp-statsråd i Samferdselsdepartementet.

I hele landet er det nå rundt 60 ulike bompengeprosjekter. I årene som kommer vil antall bomfinansierte veistrekninger øke. Det er på tide å vurdere om generell veiprising er en bedre måte å finansiere og regulere biltrafikk på enn betalingspunkter og bomringer.

Ved veiprising må bilister betale etter hvor mye og og når de kjører, noen ganger uavhengig av veistrekning. Veiprising kan måles fra bilers bombrikke. Det kan være et bedre og mer rettferdig virkemiddel for å finansiere veibygging og for å begrense biltrafikk. I et klimaperspektiv er det ikke minst viktig å kunne redusere biltrafikken. Med veiprising kan det gjøres dyrere å kjøre bil i byer, der det er kollektivtilbud og samtidig trangt om plassen.

Til gjengjeld kan bilkjøring bli billigere utenfor tettbygde strøk, der det ofte ikke er noe alternativ til privatbil.