foto
E6-glede: Høyre og Frp kom i fjor med lovnad om penger til fullføring av E6 Sør. Fra venstre: Morten Ellefsen (Frp), Linda C. Helleland (H), Sivert Bjørstad (Frp) og Torhild Aarbergsbotten (H). (Arkivfoto). Foto: ©RICHARD SAGEN;Adresseavisen, Foto: RICHARD SAGEN

Det sies at ingen har det så travelt som en død laks. Fisk for milliarder av kroner transporteres hvert år fra Norges fremste lakseregioner i Midt-Norge. Skal denne næringen og andre distriktsnæringer utvikle seg videre og skape nye arbeidsplasser, er man avhengig av gode, raske og trygge veier. Flere steder langs E6 i Trøndelag er det sånn at Norge kan deles i to ved å stoppe all trafikk mellom nord og sør, fordi det ikke finnes reelle omkjøringsmuligheter. E6 gjennom Trøndelag er ikke bare viktig for vår landsdel, men for hele landet.

Etter mange år med smuler fra staten til å bygge nye veier i Trøndelag, får vi nå gjennomført de to største og viktigste veiprosjektene – E6 Sør Trondheimsveien fra Ulsberg til Melhus og E6 Øst fra Ranheim til Værnes og videre til Åsen. Vi får firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal med doble tunnelløp. Det vil bli et stort løft for vekstaksen Orkanger – Stjørdal. I tillegg til den solide veisatsingen, besluttet regjeringen nylig at det skal bygges ny godsterminal sør for Trondheim, med havneløsning på Orkanger. Flytog mellom Melhus og Værnes som vil mangedoble togtrafikken er også på plass. Etter mange års venting får Trøndelag endeligtilført vår rettmessige andel av samferdselsbudsjettet.

Hvor ofte har ikke vi trøndere misunt vestlendingene fordi de har hatt en samferdselsminister som har skaffet dem nye veier? Søker vi litt på adressa.no er det ikke vanskelig å finne saker hvor det uttrykkes misnøye med vei- og andre infrastrukturmidler til Trøndelag. For mer enn 10 år siden kunne vi blant annet lese dette:

«Tall Næringsforeningen i Trondheim har utarbeidet, viser at Sør-Trøndelag de siste årene har fått minst vei i forhold til hva fylket er blitt lovet i NTP. For mens andre fylker i gjennomsnitt har fått 94 prosent av pengene de ble lovet til nye veier, har E6 i Sør-Trøndelag fått 56 prosent av midlene som ble satt av til veier.»

I 2008 kunne vi lese dette på nrk.no sine nettsider:

«Fagsjef i NHO, Trine Vekseth, mener nøkkelen til mer penger er å stå samla.

–Man får ikke mer penger til samferdsel om man ikke står sammen og er enige, sier Vekseth. Trøndelags andel av den nasjonale kaka på åtte prosent er for liten, mener Vegforum.»

Siden regjeringsskiftet høsten 2013 har optimismen kommet tilbake i Trøndelag.

Vi har fått beslutningen om at ny godsterminal skal lokaliseres sør for Trondheim, slik som næringslivet ønsket og som de faglige rådene pekte på. Dette etter mange tiår med stillstand og lokal beslutningsvegring. Det gode lokale arbeidet med planlegging av E6 sør for Trondheim har blitt belønnet med at prosjektet står blant de første i køen for det nye veiselskapet som skal sette fart i de store veiprosjektene i Norge.

Det er ikke uten grunn at både politikere, næringsliv og folk flest er opptatt av samferdsel. Ikke minst er gode samferdselsløsninger avgjørende for arbeidsplasser, regional utvikling og trafikksikkerhet enten man bor i distriktene eller i byene.

Trondheimsregionen som felles arbeidsmarkedsregion er viktig ikke bare for de som bor i regionen, men for alle andre trøndere som pendler til Trondheimsområdet. Bedre og raskere vei vil gjøre det enklere å bo hjemme og samtidig jobbe i Trondheim. Ikke minst for næringslivet og kunnskapsmiljøene i byen er det viktig hvis byen også i fremtiden skal være et alternativt tyngdepunkt til Oslo.

For Høyre dreier ikke bygging av infrastruktur seg bare om å bevilge mer penger, men også om å få mer igjen for kronene som brukes. Når det er sagt kan vår nåværende regjering vise til en sterk satsing både på vei og bane. To eksempler: 4 milliarder kroner (en økning på 67 prosent av Stoltenbergregjeringens budsjettforslag for 2014) brukes på vedlikehold av riksveiene i 2015. Jernbaneverkets budsjett er økt med 50 prosent eller seks milliarder kroner på to år.

Like viktig som pengene er det imidlertid at vi forandrer måten vi bygger vei og annen infrastruktur på. Regjeringen har satt i gang et omfattende reformarbeid i transportsektoren, med økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet som overordnet mål. Det nye selskapet er en viktig del av denne transportreformen, sammen med reformer i bompengesektoren og utvidet bruk av offentlig-privat samarbeid. Fra å bygge stykkevis og delt, skal det nå bygges strekningsvis og helt. Veiselskapet vil få en årlig og forutsigbar finansiering som strekker seg over mange år. Og som vil sørge for å bygge ut og holde ved like lange og sammenhengende strekninger.

I Trøndelag har vi svært gode erfaringer med bruk av Offentlig Privat samarbeid i veiutbyggingen. E39 fra Øysand til Thamshavn ble ferdigstilt mer enn et år før tiden og uten kostnadsoverskridelser. Nå vil regjeringen også vurdere denne utbyggingsmetoden i forbindelse med utbyggingen av ny godsterminal.

Det er tid for Trøndelag nå. Næringslivet og transportørene i Trøndelag støtter satsingen fra regjeringen. Nå er det viktig at det politiske miljøet i regionen står samlet om å få realisert disse store samferdselsprosjektene så snart som mulig. Trøndelag trenger ingen flere omkamper, men politikere som står last og brast sammen for et sterkere Trøndelag.