Planen innebærer en omfattende omstrukturering av Forsvarets virksomhet med nedleggelse av baser og fjerning av et stort antall stillinger. Samtidig er det ventet at det blir foreslått å øke bevilgningene med 150 milliarder kroner, blant annet til tunge investeringer i kampfly og ubåter.

En rekke funksjoner kan bli sentralisert, blant annet kan Ørland og Værnes få flere oppgaver. Som en liten del av dette, står Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, sammen med de andre forsvarskorpsene i Horten, Harstad og Bergen, i fare for å bli nedlagt. Det er sannsynlig at regjeringen vil redusere Forsvarets kulturansvar og samle noen få funksjoner i Oslo-området.

Forsvarets langtidsplan vil bli gjenstand for politisk debatt fram til endelig avgjørelse i Stortinget etter sommeren. Diskusjonen vil først og fremst handle om forsvarsevnen og Hærens tilstedeværelse i Nord-Norge. Det er all grunn til å se med bekymring på at en satsing på Forsvaret samtidig svekker viktige funksjoner.

Luftforsvarets musikkorps er i dette bildet en liten brikke, og det kan være betimelig å spørre om det er Forsvarets oppgave å drive med kultur. Kanskje burde både de profesjonelle korpsene og museene ligge under Kulturdepartementet. Men en slik omlegging krever en egen prosess. I mellomtiden er det viktig å hegne om musikkorpsene som representerer en betydelig, offentlig kultursatsing. De spiller en viktig rolle i det lokale og regionale kulturlivet og representerer en to hundreårig tradisjon.

Ingen må tro at Luftforsvarets musikkorps bare er til for å gå i 17. mai-toget og kaste glans over militære parader, eller at de består av forsvarsansatte med korps som hobby. Dette er profesjonelle musikere på høyt nivå som gir egne konserter og samarbeider med artister og andre kulturinstitusjoner, for eksempel bidrar de når Trondheim Symfoniorkester trenger større bredde. Korpset gir også barne- og familiekonserter og spiller rundt om i hele landsdelen. Like viktig er det at musikere også bidrar som kompetente musikklærere, instruktører og dirigenter i lokalsamfunnet.

Se bildefortelling om Luftforsvarets musikkorps

Det er nødvendig med en forsvarsreform, og politikerne blir nødt til å foreta krevende prioriteringer, men det er synd dersom vi ikke har råd til å holde oss med noen få offentlig finansierte profesjonelle korps, ikke minst i en tid da korpsbevegelsen er på fremmarsj. Hvorvidt uniformen de går i, har militære distinksjoner, er ikke avgjørende. Kostnaden er småpenger sammenlignet med Forsvarets mange milliardsluk.

foto
Venter spent: Ved Ørland hovedflystasjon venter man spent på om Langtidsplanen for forsvarssektoren vil foreslå at enda flere aktiviteter legges til kampflybasen. Foto: Gorm Kallestad