St. Olavs hospital er i gang med å korte ned på arbeidstiden og vi som rammes direkte av dette, har vel i realiteten lite å stille opp med.

Arbeidsgiver vil fortsette med å skape en tøffere arbeidsdag for sykepleierne, og sørge for at stressnivået heves og at det blir mindre tid til alt.

LES OGSÅ: Sykepleierne reagerer på vakt-kutt

Vi vet, Nils Kvernmo – at dette handler om sparing, selv om du tydelig har sagt at dette er for at sykepleierne skal få bedre tid til pasientorienterte oppgaver. I starten av ditt yrkesliv utdannet du deg til sykepleier. Dette har du selv påpekt gjentatte ganger – sist i et pasientsikkerhetsmøte jeg var med på sammen med deg i geriatrisk avdeling.

Du vet at du som øverste leder har mye å si for hvordan vi skal ha det som utøvende sykepleiere. Men fokuset flytter seg med karrieren og hva man vet om arbeidsdagen til sine ansatte.

Hva er en pasientorientert sykepleieoppgave? Kvernmo vet like godt som meg at dette begrepet har utvidet seg til å gjelde det meste som skjer i en sykehusavdeling. Vi har ikke støtte- funksjoner lenger, og skal vi ha det må vi bruke av de ressurser som allerede er der.

Sykepleiefaglig sett skulle man tro at vår oppgave er å bistå pasientene med sine primære behov, samt gi den behandling legen forordner, samt utallige observasjoner et pasientsikker-hetsprogram har pålagt oss.

Primære behov er et mangfold. Det er mange som ikke greier å utføre mye selv. Et morgenstell i seng kan ta lang tid. Og du vet at de tre sykepleierne som er på dagvakten – ja de har ikke bare én pasient. Ofte må vi være to sammen om dette stellet. Dagen er ofte kommet et par timer når vi er langt på etterskudd med oppgavene.

Vi skal yte sikker og riktig medisinering, bruke smertepumper og tekniske hjelpemidler og ikke minst: De skal brukes rett.

Dokumentasjon tar tid. Det er et tydelig krav fra både stat og kommune fra samhandlingsreformen, at dette skal gjøre rett og innenfor tidsfrister.

Ikke minst er god dokumentasjon viktig å overføre til neste arbeidsskift. Det finnes mye dårlig skriftlig dokumentasjon. Jeg vet at dette skyldes både mangel på tid, og også manglende opplæring og kunnskap om hvordan man gjør dette.

For å utnytte den muntlige rapporten godt, bør sykepleierne ha tid i overlappingsperioden til å lese skriftlig dokumentasjon om de pasientene de skal ha ansvar for på skiftet. Deretter skal man få den muntlige oppdatering og viktige beskjeder om pasientene. Til dette er nesten en halv time i korteste laget. Men det er det vi har hatt, og som vi ønsker å beholde. Hvordan den enkelte avdeling bruker halvtimen må være opp til avdelingene.

Det vi MÅ sikre oss er at viktig informasjon når frem, og at vi vet hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst når vi går på et nytt skift. Det kan være en alvorlig syk pasient i en akutt situasjon. Da er det ikke sånn at sykepleierne fra forrige skift fortsetter vakten. Dette utløser overtid. Vi må ta den akutte situasjonen der og da.

Hvorfor er det så vanskelig å få gjennomslag for et så lite krav som dette: Å få beholde vår vanlige arbeidstid, beholde rapporttiden på alle skift og ikke minst få beholde de få turnusfridagene vi har i året.

Ledelsen vet godt at dette er et utrolig viktig punkt for oss. Vi arbeider høytider og helger, og ønsker ikke flere vakter i året.

LES INNLEGGET: På en avdeling med 13 senger vil 15 minutters rapporttid gi cirka ett minutt per pasient

Som sykepleiere har vi ingen turnusfri periode. Den ene fridagen som legges inn i turnusperioden, er for oss svært viktig.

Sykehuset innfører nå innskrenking av arbeidstid og fritid på ulike måter rundt omkring. Noen starter med kveldsskift eller nattskift, og tenker at man får det ned på færre dager. Da er det lettere for sykepleierne å akseptere.

Men – vi har nok erfaring gjennom mange år til å vite at sier vi ja, kan du være sikker på at vi må si ja flere ganger.

Parallelt med dette er det innført nye tidspunkt for måltider. Når måltidene forskyves utover dagen, blir det mye ekstra oppgaver på kveldsskiftet. Dette gjør sykepleierne mellom alle de sykepleieorienterte oppgavene.

Det er dårlig utstyr på kjøkken. Kopper/tallerkener og bestikk må vaskes for hånd før vi setter det i maskina. Denne tiden på døgnet er bemanning enda dårligere. Og for dere som leser dette som en bagatell, vit at det skaper stress og mindre tid til pasientene. Vi har ingen kjøkkenassistent.

Sykepleie som fag og yrke er utvidet til å gjelde alle oppgaver i en avdeling. Vi oppfordres til å ta videreutdanning, mastergrad og opparbeide solid erfaring.

Jeg har enda noen år igjen i dette yrket. Jeg valgte det ikke på grunn av kall, englestatus eller varme hender.

Jeg valgte på grunn av interesse for mennesker, variasjon og spennende arbeidsoppgaver. Å kunne bli en dyktig sykepleier som ivaretar pasienten, men som også har forventet å bli ivaretatt selv.

Direktør, fagsjef, klinikkledelse og avdelingsledere:Tenk over hva dere nå er i ferd med å gjøre. Sykepleiere er nøkkelpersonell i sykehuset og må høres på når det gjelder denne saken. Tenk at dere heller må finne løsninger for at vår arbeidsdag skal bli bedre. Vi ønsker at rapporteringstid beholdes og at arbeidstid ikke kortes ned.

foto
Randi Elvebakk, sykepleier i geriatri Foto: privat