Trøndertrafikkens «missing link»

Sluppen er en blodpropp i Trøndelags viktigste trafikkåre.

Trondheim 21. mai 2019 De fleste som står i kø på Kroppan bru om morgenen, skal ta av til Omkjøringsveien. Hele veisystemet er lagt opp til at det meste av trafikk skal inn mot Trondheim sentrum. Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

E6 utvides og forbedres både nordover og sørover fra Trondheim. Fire felt er enten planlagt eller under bygging fra Åsen i nord til langt inn mot Dovre i sør. E6 er i ferd med å bli en stadig mer vital hovedpulsåre i Trøndelags veisystem. Men midt på, der trafikken er på det tetteste, ligger fortsatt Sluppen som en irriterende propp. På den korte strekningen med av- og påkjøringsramper sør for Trondheim sentrum snevres E6 inn til to felt.

LES OGSÅ: Lars Erik har sittet i bilkø i 15 år. I dag ble han skuffet igjen

Konsekvensen er de fleste bilister i regionen kjent med: Saktegående køer. Ikke bare inn og ut av Trondheim, men også forbi byen.

Utvidelse av på- og avkjøringsrampene har stått høyt på ønskelista til Statens vegvesen. Det er et forholdsvis billig tiltak med høy samfunnsnytte. Vegvesenet har beregnet at for hver krone som investeres i rampene på Sluppen, vil samfunnet tjene åtte kroner i form av bedre flyt i trafikken. Dette er dermed en av de mest lønnsomme prosjektene som er å oppdrive på det norske riksveinettet.

Da er det svært skuffende at det heller ikke i neste års statsbudsjett er satt av penger til prosjektet på Sluppen.

Flaskehalsen på Sluppen vil trolig bli enda trangere på grunn av et annet veiprosjekt i området som straks settes i gang. Den lenge etterlengte nybrua på Sluppen, Nydalsbrua, fører til at deler av Osloveien vil bli stengt i over ett år. Det vil naturlig nok påvirke trafikkmønsteret i denne delen av Trondheim, og trolig føre til at flere biler må passere gjennom «trakta» på E6. Det er med andre ord grunn til å tro at køene vil bli enda lengre og gå enda saktere som en konsekvens av bruprosjektet.

Rett nok har ikke Trondheim kommune behandlet Vegvesenets forslag til ny reguleringsplan for rampeutvidelsen på Sluppen. Det er en komplisert prosess som politikerne vil se i sammenheng med kommunes egne planer om et større byutviklingsprosjekt i dette området. Men om det hadde kommet penger til rampeutvidelse i statsbudsjettet, er det vanskelig å se for seg at trondheimspolitikerne ville blokkert for et prosjekt som er så viktig for trafikkavviklingen i byen.

Regjeringen har lagt mye prestisje i å effektivisere veibyggingen. Et hovedproblem innen norsk samferdselspolitikk har vært stykkevis og delt utbygging. Opprusting av viktige stamveier har framstått som et lappeteppe av prosjekter som var avhengige av å bli finansiert i de årlige statsbudsjettene. Vi har sett litt for mange eksempler av flunkende nye og flotte veistykker som bokstavelig talt ender opp i en grøftekant. Anleggsmaskinene ble i stedet flyttet videre til nye prosjekter som dukket opp i statsbudsjettet.

Disse hullene i veibyggingen er ikke bare til irritasjon for de veifarende, det er også elendig samfunnsøkonomi. Nytteeffekten av en veiopprusting blir ikke fullverdig før hele strekningen er rustet opp.

Da regjeringen opprettet Nye veier var tanken å få bukt med disse problemene. Det nye veiselskapet skulle jakte etter veiprosjekter med høy samfunnsnytte og i større grad bygge fra helt fra A til Å.

Det har skjedd mye positivt på samferdselsområdet de siste årene. Men fortsatt har vi en «missing link» på Sluppen.

På forsiden nå