Kronikk:

Hvem lyver om terrorberedskapen?

Nå har det nettopp skjedd igjen. Denne gangen i London. Det er antakelig bare et tidsspørsmål før det smeller igjen her.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) møtte i forrige uke til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjons-komité om terrorsikring. 

Saken oppdateres.

Men hele seks år etter at regjeringskvartalet ble lagt i ruiner av en enkelt terrorist har Riksrevisjonen kunnet slå fast at samarbeidet mellom forsvaret og politiet fortsatt svikter, og at objektsikringene av samfunnsviktige eiendommer og anlegg fortsatt ikke er på plass.

VG har avslørt at selv ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, som er de to departementene som har det overordnede ansvaret for terrorberedskapen, har klart å få på plass en permanent sikring av egne bygg.

Det er også kommet frem at landanleggene for olje og gass, som ikke bare er viktig for Norge, men som er avgjørende for store deler av Europas energitilførsel, heller ikke er sikret. Det er bare å skru av krana, sier Erna Solberg. Det er lite trolig at Theresa May og Angela Merkel synes det er greit.

Les også: DN offentliggjør deler av hemmelig rapport


Riksrevisoren omtaler avvikene som «svært alvorlige». Det er en oppgradering siden den forrige rapporten i 2015, da avvikene ble omtalt som «alvorlige». «Svært alvorlig» er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker. Det benyttes kun unntaksvis når det er risiko for liv eller helse. Riksrevisjonens tålmodighet med svak politisk oppfølging og en sendrektig statsforvaltning synes oppbrukt.

Samtidig gir de to statsrådene og etatssjefene som er ansvarlige for terrorberedskapen og objektsikringen uttrykk for at selv om man ligger noe etter med gjennomføringen av planverket så er alt blitt så mye bedre og at man er på god vei til å få dette på plass.

Men Riksrevisjonen og de to fagstatsrådene kan ikke ha rett samtidig. Her er det noen som lyver, eller i det minste sminker sannheten. Mye tyder på at det ikke er riksrevisoren som lyver.

Når det gjelder samarbeidet mellom forsvar og politi bedyrer begge statsrådene, samt forsvarssjefen, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politisjefen, at de opplever det som bra og at alt er i sin skjønneste orden. De må med andre ord mene at Riksrevisjonen tar feil!?

Fikk du med deg denne kronikken av Øystein Steiro sr: Han spådde Trumps seier. Nå spår han Trumps fall


Når det gjelder Heimevernet (HV), som sammen med politiet er ansvarlig for objektsikringen, viser forsvarsministeren til at Heimevernet vil bli styrket med midler til nytt materiell, men velger glatt å overse det faktum at mens antallet objekter som skal sikres er blitt økt med over 40 prosent bare i den senere tid, så er HV redusert fra 83.000 soldater ved tusenårsskiftet til 45.000 i dag, samtidig som hun i den nye Langtidsplanen for forsvaret foreslår HV redusert ytterligere til 35.000 soldater og Sjøheimevernet helt nedlagt. Det er ikke lett å få det til å rime?

Da forsvarsministeren ble spurt i høringen om hvordan det skal gå med objektsikringen i kystsonen når Sjøheimevernet foreslås lagt ned, viste hun til at endringene i HV-strukturen hadde sammenheng med det skjerpede sikkerhetsbildet etter 2014.

Her spådde Steiro valgutfallet: Trump vinner valgetDet er heller ikke lett å få det til å rime. En skulle jo tro at det skjerpede sikkerhetsbildet skulle tilsi at Sjøheimevernet ikke ble lagt ned, men tvert imot ble styrket sammen med resten av HV?

Den eneste som synes å være opptatt av å fortelle sannheten under høringen var sjefen for HV, som på direkte spørsmål og under sterkt press fra komiteens leder og tydelig tynget av overstyring fra forsvarssjefen og departementet, måtte medgi at han ikke hadde tilstrekkelig ressurser til å utføre den oppgaven han var pålagt av Stortinget.

Man kan sannelig lure på hva Forsvarsdepartementet driver med? Føres Kontroll- og konstitusjonskomiteen bevisst bak lyset? Hver gang forsvarsministeren fikk et vanskelig spørsmål viste Forsvarsministeren til sikkerhetsinstruksen og at hun ikke kunne svare av hensyn til rikets sikkerhet. Og ikke bare forsøkte departementet ganske uhørt å endre på Riksrevisjonens rapport før den ble publisert. Forsvarsdepartementet nekter fortsatt å publisere et kort generelt sammendrag av den graderte delen av rapporten, til tross for at verken riksrevisoren, formannen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt flere av komiteens medlemmer som har lest rapporten, ga uttrykk for at de ikke ser noen sikkerhetsmessige betenkeligheter med dette.

Les også: - Jeg spådde Trump-seier i kronikk som ikke ble tatt inn i hovedstadspressen


Det gjør ikke saken bedre at departementet også planlegger å vente med å offentliggjøre Landmaktstudien til etter valget. Her vil blant annet HV's fremtid bli avgjort, noe som vil få konsekvenser for både terrorberedskapen og objektsikringen.

Dette ligner mye på den filibustertaktikken Forsvarsdepartmentet drev på med i forbindelse med publiseringen av Langtidsplanen for forsvaret, som ble offentliggjort i fjor, dagen før Stortinget gikk på ferie, slik at saksbehandlingstiden i høringsinstansene ble kortest mulig.

Hver for seg var svarene fra forsvarsministeren og lojale etatssjefer kanskje ikke direkte usanne, men samlet sett ga de åpenbart et ufullstendig og sterkt fordreid bilde av den manglende fremdriften når det gjelder terrorberedskapen og situasjonen i HV.

Det synes klart at Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå må kreve lukket høring i tillegg til den åpne høringen.

Det er synd og ikke til fordel for demokratiet, men er vel akkurat det regjeringen håper på for å minimalisere de politiske skadevirkningene av å få eksponert egen udugelighet i full offentlighet.

Det er imidlertid en strategi som fort kan ’backfire’ ved kommende stortingsvalg.


Hør våre kommentatorer og gjestene Jostein Grande og Ivar Vigdenes i denne ukas podkast som er en spesialutgave i forbindelse med Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Øystein Steiro Sr.
  • Bakgrunn fra Utenrikstjenesten og ulike lederstillinger i internasjonalt rettede virksomheter i privat sektor.
  • Han har fungert som sikkerhetspolitisk rådgiver for Europaprogrammet, Norsk Institutt for Strategiske Studier og flere politiske partier
  • Han har vært stasjonert i Storbritannia og Iran bl.a. under krigen mellom Irak og Iran og deltok som norsk representant på ekspertnivå i EØS-forhandlingene
  • Han har arbeidet mye med Russland og Baltikum og medvirket til etableringen av Coca-Cola som det første private vestlige konsernet i Russland etter Sovjetunionen oppløsning
  • Steiro har skrevet en rekke artikler om norsk utenrikspolitikk og deltar i ordskiftet særlig om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.
På forsiden nå