Kronikk

Om Nydalsbrua, påkjøringsrampe og viltovergang

Gjennom det spillet som nå utfolder seg, kan man ende opp med en løsning som medfører dårligere trafikksikkerhet, økt forurensing og mer støy for beboerne i området. Slike kinderegg er det ikke mange som ønsker seg. Vi fester vår lit til de folkevalgte når saken skal opp til endelig behandling i Bygningsrådet i desember, skriver kronikkforfatteren.   Foto: Statens Vegvesen

Saken oppdateres.

I Adresseavisen av 19. oktober går det fram at rådmannen i Trondheim kommune setter som krav at det bygges en viltovergang i Okstadbakken før den nye påkjøringsrampen som er planlagt like sør for dagens Sluppen bru bygges. Dette er et såkalt rekkefølgekrav fra kommunens side. Selsbakk Velforening har fulgt saken tett i flere år og har dessuten vært høringsinstans i begge høringene som rådmannen har gjennomført.

LES OGSÅ: Naboer mener rådmannen bevisst trenerer deler av bruprosjektet på Sluppen

Planleggingen av Nydalen bru og påkjøringsrampe har pågått i flere år og er et krevende prosjekt i milliardklassen. For Selsbakk Velforening har det vært viktig å forhindre at Rv 706 fortsatt skal være påkjøring til E6. Det har vi begrunnet i våre høringsuttalelser. Argumentasjonen er helt i tråd med de faglige begrunnelsene Statens Vegvesen har gitt i sine høringsuttalelser.

I forbindelse med rådmannens første høringsforslag, arrangerte Selsbakk Velforening folkemøte 14.juni hvor både byplansjef og flere politiske ledere i Trondheim kommune deltok. Det hører med til historien at rådmannen først hadde innstilt på å fjerne Statens Vegvesens forslag til ny påkjøringsrampe før saken ble sendt ut på høring. Rv 706 var pekt på som eneste løsning som påkjøring til E6. Heldigvis ble rådmannen instruert av Bygningsrådet om at Statens Vegvesens forslag skulle være representert i høringen. Et på alle måter solid faglig dokument som etter vårt syn ivaretar hensynet til helheten i en komplisert sak.

LES OGSÅ: Frykter nybrua på Sluppen kan bli utsatt på grunn av elg-forslag

Det er et paradoks at det absolutt beste påkjøringsalternativet fra den nye Nydalen bru til E6 i sørgående retning ble blokkert. Det var det kommunen selv som sørget for gjennom byggingen av den nye brannstasjonen på Sluppen. Forslaget til påkjøringsrampe fra Statens Vegvesen, som Selsbakk Velforening støtter, må sees i lys av det og blir dermed det nest beste alternativet.

LES OGSÅ: Brannvesenet kan komme tre minutt raskere til Munkvoll med ny bru og tunnel

I god tid før folkemøtet den 14. juni, fikk byplansjefen tilsendt 10 konkrete spørsmål knyttet til Rv 706 dersom denne skulle tjene som påkjøring til E6 slik rådmannen ønsket. Vi ba uttrykkelig om at byplansjefen gjorde rede for saken i folkemøtet med bakgrunn i spørsmålene. Ingen av spørsmålene ble besvart. Heller ikke i ettertid har Byplansjefen gitt oss svar. Som eneste begrunnelse for fortsatt RV 706 som påkjøring til E6, hevdet hun i møtet var hensynet til viltkorridoren i det området Statens Vegvesen hadde prosjektert rampen.

Sannheten er at det ikke lengre er noen viltkorridor her. Det har nok i beskjeden grad vært det for en del tiår tilbake, men i dag er denne korridoren for lengst blokkert av avkjøringen fra E6 nordover mot Sluppen bru. Byplansjefen kunne ikke legge fram noen dokumentasjon på at området fortsatt tjener som korridor for hjortevilt.

LES OGSÅ: Statens vegvesen slår alarm om tilstanden på Sluppen bru

Etter at første høringen var gjennomført, sendte byplansjefen i august ut en begrenset høring om samme sak. Gledelig nok var Rv 706 fjernet som mulig påkjøringsrampe. I første omgang til stor begeistring for oss på Selsbakk. Nå var det Statens Vegvesens forslag til ny påkjøringsrampe byplansjefen gikk inn for. Det kan tyde på at byplansjefen har erkjent at den påståtte viltkorridoren ikke lenger eksisterer. Det store minuset ved det siste høringsforslaget, er det såkalte rekkefølgekravet fra rådmannen om viltovergang øverst i Okstadbakken. Det betyr at viltovergang må bygges før påkjøringsrampen.

I sitt svar er Statens Vegvesen tydelig på at dette kravet ikke kan imøtekommes i denne omgangen. En viltovergang øverst i Okstadbakken kan imidlertid på sikt være aktuelt, men i dag ligger det utenfor det aktuelle planområdet og vil dessuten kreve omfattende utredninger. Det framstår forunderlig at ikke rådmannen i sitt første høringsutkast foreslår viltovergang i Okstadbakken og at kravet dukker opp først i denne fasen av prosessen.

LES OGSÅ: Støtter opp Sluppen bru med forskalingsstøtter

Det er grunn til å tro at rådmannen på forhånd visste at rekkefølgekravet ville bli avvist av Statens Vegvesen. Dermed kan det endelige resultat når det gjelder påkjøring til E6 bli Rv 706, slik rådmannen opprinnelig ønsket det. Helt sikkert er det at Rv 706 fortsatt blir påkjøringen til E6 i mange år framover, dersom rådmannen får medhold i å opprettholde rekkefølgekravet i møtet i Bygningsrådet i desember. Det vil i så fall forsinke prosessen med flere år.

Selsbakk Velforening opplever at rådmannen her bevisst trenerer for å oppnå sin foretrukne løsning, stikk i strid med innstillingen fra Statens Vegvesen og hensynet til beboerne i området.

Gjennom det spillet som nå utfolder seg, kan man ende opp med en løsning som medfører dårligere trafikksikkerhet, økt forurensing og mer støy for beboerne i området. Slike kinderegg er det ikke mange som ønsker seg. Vi fester vår lit til de folkevalgte når saken skal opp til endelig behandling i Bygningsrådet i desember.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå