Kronikk:

Hold Ole Brumm unna E6!

Det frister alltid å si «ja takk, begge deler». Men Ole Brumm bør holdes unna hvis vi skal få bygd ut E6 gjennom Gauldalen det neste tiåret.

Kryss: Nye Veier AS ønsker å la være å bygge det planlagte E6-krysset på Ler i Melhus kommune for å spare oppimot 400 millioner kroner.  Foto: Animasjon fra Statens vegvesen

Saken oppdateres.Enkelte vil nok mene at Nye Veier er en «vrien» utbygger. At vi uavlatelig kutter og kniper på kryss og tvers. At godkjente reguleringsplaner blir endevendt. At vi politiserer og unndrar oss folkevalgt kontroll. Slike oppfatninger skal vi ikke avfeie, men mange av dem er nok uunngåelige fordi Nye Veier er opprettet for å utfordre den «tradisjonelle orden» i norsk veibygging. Vi har som oppdrag å rasjonalisere og optimalisere – og vi skal kritisk vurdere alle sider ved plan- og gjennomføringsprosessen. Vår marsjordre er: «Gode veier raskt og smart.»

LES OGSÅ: Om Nydalsbrua, påkjøringsrampe og viltovergang

Eller som Stortinget slo fast da Nye Veier ble dannet i 2015: Selskapet skal drive «effektiv og helhetlig planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av trafikksikre riksveier.» Samtidig bestemte Stortinget at Nye Veier selv skal prioritere sine prosjekter – og at strekninger med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet bygges ut før de med lav eller negativ lønnsomhet. I norsk veibygging er dette et uvant prinsipp som sikkert kan kjennes «urettferdig». Ikke minst her i Trøndelag hvor Nye Veier har ansvaret for å bygge ut E6 både nord og sør for Trondheim (108 km i alt).

Vi kommer imidlertid ikke bort fra at den samfunnsøkonomiske nytten er større på strekningen Ranheim–Åsen enn mellom Ulsberg og Melhus. Dette har mange og komplekse årsaker, men størst betydning har selve trafikkstrømmen. Privat- og nyttetransporten er kort og godt tyngre i nord enn i sør. Følgelig befinner Ulsberg–Melhus seg inntil videre langt nede på Nye Veiers prioriteringsliste, mens konkurransen allerede er i gang for første utbyggingskontrakt nordover. Dette betyr ikke at E6 gjennom Gauldalen har mindre betydning enn utbyggingen mot nord. Men Nye Veiers rammevilkår og prioriteringer kommer ingen unna. Og ingen får «begge deler».

LES OGSÅ: Naboer mener rådmannen bevisst trenerer deler av bruprosjektet på Sluppen

Hva kan så gjøres for å klatre oppover på NVs prioriteringsliste? Jo, E6 sør-prosjektet må gjøres mer samfunnsnyttig. Dette arbeidet er i full gang, og vi oppnår resultater på denne måten:

• Kortere reisetid: For å stimulere til nærings- og bostedsutvikling må bygd og by bindes tettere sammen. Da er økt hastighet på veiene det mest effektive. Mellom Ulsberg og Støren ønsker Nye Veier fartsgrenser på 100 og 110 km/t, mens vi fra Støren til Melhus legger opp til 110. Dermed vil en kjøretur mellom Trondheim og Berkåk normalt ta rundt tre kvarter.

LES OGSÅ: Frykter nybrua på Sluppen kan bli utsatt på grunn av elg-forslag

• Færre trafikkulykker: Dagens E6 har lenge vært en høyrisikovei med altfor mange drepte og skadde. Med firefelts vei og doble tunnelløp avtar ulykkene kraftig, og dermed også de samfunnsmessige belastningene. Fire felt gir dessuten langt større muligheter for kapasitetsøkning, sammenlignet med tidligere planer om trefelts vei. Dette er vesentlig i et nytteperspektiv, for ingenting tyder på at veitransport får redusert betydning i overskuelig framtid – til tross for ny teknologi med utslippsfrie og selvkjørende biler.

• Lavere kostnader: Nye Veiers klare ambisjon er å gjøre alle veiprosjekter 20 prosent rimeligere enn opprinnelig planlagt. Så langt har vi oppnådd 16 prosent kutt på Ulsberg–Melhus-prosjektet, selv med tilleggskostnader for fire felt. I hovedsak skjer besparelsene ved hjelp av traséendringer, færre/endrede kryss, samt kortere tunneler og bruer der det er mulig. Innsparingene som gjenstår, skal vi greie i tett samarbeid med entreprenør og nytenkende prosjekterings- og gjennomføringsmetodikk. Ingen kan redusere kostnader så kraftig uten at det merkes. Men jevnt over er våre innsparingsforslag møtt med velvilje hos lokale reguleringsmyndigheter. Mest diskusjon har det vært om kryss, og det forstår vi godt. Gode kryssløsninger er viktig for alle trafikanter. Dessuten er vi i Norge vant til mange, tette – og kostbare – toplanskryss. Når Nye Veier så foreslår og fjerne eller forenkle kryss i alle berørte E6-kommuner, kommer det derfor reaksjoner. «Krysspresset» har vært sterkest i Melhus.

LES OGSÅ: Statens vegvesen slår alarm om tilstanden på Sluppen bru

Men som byggherre fastholder Nye Veier at et toplanskryss på Ler til bortimot 400 millioner kroner, er uforenlig med de kostnadsreduksjonene vi er nødt til å foreta på hele strekningen Ulsberg–Melhus. Det er også viktig å huske at dagens E6 blir lokalvei med høy standard, med minimal tungtrafikk. Å benytte denne veien til nærmeste E6-kryss (Hovin eller Skjerdingstad) blir neppe noen urimelig belastning. I frodige Melhus er jordvernet en tung faktor. Hvis vi lar være å bygge krysset på Ler og justerer Skjerdingstad-krysset, vil det være mulig å spare nærmere 200 dekar matjord, viser ferske beregninger. Og ikke nok med det: Om vi lykkes med nødvendige kostnadskutt på 20 prosent, kan E6 sør-utbyggingen være i gang allerede sommeren 2019! Første strekning blir da Kvål–Melhus sentrum, med kjøreklar vei i 2020/21.

LES OGSÅ: Støtter opp Sluppen bru med forskalingsstøtter

Denne tidlige starten er ekstra viktig for å unngå at trafikken tetter seg enda mer gjennom Kvål når den pågående veiutbyggingen er ferdig fra Heimdal til Melhus. Greier vi å holde denne framdriften, kan vi fra 2020/21 komme i gang med andre E6-etappe fra Kvål til Korporalsbrua i Midtre Gauldal. Ferdigstillelse: 2025. Den tredje og siste etappen fra Ulsberg til Vindåsliene kan få byggestart i 2024, og være fullført tre år etter. Sammen med E6-utbyggingen fra Ranheim til Åsen vil dette utgjøre et enormt infrastrukturløft i Trøndelag, med en samlet investering på rundt 23 milliarder kroner. Vi får det til hvis vi vil, og velger som vi må. Uten Ole Brumm.

Hør våre kommentatorer og gjest Daniel Johansen snakke om hvordan Midtbyen skal overleve, matsvinn og lyden på kino.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

 
Lars Bjørgård 

Lars Bjørgård 

På forsiden nå