Kronikk

Trøndelag i medvind inn i 2018

Arbeidsledigheten i Trøndelag var i desember på rekordlave 1,9 prosent og vi har nå det laveste ledighetsnivået på 30 år.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) besøkte Tiller v.g. skole tidlig i desember i fjor. Der hun fikk vite mer om pilotprosjektet som skal gjøre faglærte av arbeidsledige i trondheimsregionen. Fra venstre: Lærer Roger Tanem og elevene Elise Aas, Claus Arnold Berg, Hauglie og Peter Kristoffersen.  Foto: Marthe Hårstad

Saken oppdateres.

Gjennom de siste 18 månedene – parallelt med krisen i oljesektoren – har ledigheten faktisk gått sammenhengende ned i vår region. Dette er et godt utgangspunkt for Trøndelag inn i 2018.

Samtidig tegner denne situa-sjonen et tydelig utfordringsbilde: Med synkende ledighet blir det stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft. NAVs siste bedriftsundersøkelse (2017) bekrefter dette. Virksomheter fra alle deler av fylket har rapportert inn mangel på faglært arbeidskraft. Særlig stor er mangelen innen bygg- og anleggsfagene. Bedriftene sliter med å få tak i tømrere, elektrikere, anleggsmaskinførere og rørleggere. Også i helsesektoren er det behov for fagfolk, som sykepleiere og annet helsepersonell. Totalt var det snakk om 3000 personer i 2017.

LES OGSÅ: Vi trenger hendene

NAVs arbeidsmarkedsprognose for 2018 anslår en økning i antall sysselsatte på 2500 personer i Trøndelag. Dette er en positiv utvikling, men ikke tilstrekkelig for å sikre ønsket vekst og innovasjon i trønderske virksomheter. Så selv om økonomien går svært godt, kan mangelen på kvalifisert arbeids-kraft vise seg å bli en av de største utfordringene for bedriftene i de kommende årene. Arbeidet med å skaffe nok og riktig kompetanse blir derfor en særdeles viktig oppgave for den nye regionen. Dette er et felles ansvar for både privat og offentlig sektor, og krever et godt samarbeid, samt evne til å tenke nytt. NAV Trøndelag vil spesielt fokusere på økt inklu-dering og økt mobilitet – og dialog med arbeidslivet.

LES OGSÅ: Når plikten kaller

Flere må med – Trøndelag har stort inkluderingspotensial. For selv med rekordlav ledighet i Trøndelag, er situasjonen også den at ved inngangen til 2018 står om lag 22000 trøndere utenfor arbeidslivet. En del er ordinære arbeidssøkere, andre er i arbeidsmarkedstiltak. Rundt 15000 er arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Den siste gruppa arbeidssøkere trenger bistand og kanskje kompetanseheving for å komme seg ut i, eller tilbake til arbeid. Trøndelag har altså en betydelig arbeidskraftressurs som ikke benyttes. Vi vet at det ikke alltid er full match mellom de ledige og kompetansen som etterspørres. Å kvalifisere flere til jobb blir en av hovedoppgavene vi sammen må løse framover: Skoleverk, NAV, tiltaksarrangører og arbeidsgiver må tilby utdanning, etterutdanning og kurs rettet mot det arbeidsmarkedet trenger.

LES OGSÅ: Nå, snart ett år etter lovendringen, kan NAV vise frem tall som viser at utviklingen går i riktig retning.

Tettere dialog med aktørene i arbeidslivet er derfor en satsing fra NAV i Trøndelag. Gjennom det ønsker vi å sikre at vi kvalifiserer arbeidsledige til det markedet etterspør. Det siste året har vi høstet god erfaring med utdanning av fagarbeidere innenfor blikkenslageryrket og taktekkerfag, helsefagarbeider-kurs og kurs innen transport. Her er kandidatene som søkes inn, ute i praksis før oppstart slik at de får en kjennskap til og utprøving i yrket før de starter opp kursene. Dermed får de sjekket ut at dette er et yrke som passer, samtidig som det knyttes relasjoner til arbeidsgivere med behov for arbeidskraft.

En tilsvarende målrettet innsats bør kunne være overførbar til eksempelvis havbruksnæringen, som vi ser er i en spennende utvikling. Næringen står sterkt i Trøndelag, framtids-optimismen er stor, noe som tydelig gikk fram i Adresse-avisens reportasjeserie nylig. Der ble det antydet et behov for nesten 40000 flere ansatte frem mot 2050, og da snakker vi om mange typer arbeidskraft. Dette er en stor oppgave vi gjerne vil være med på å løse.

LES OGSÅ: Aktivitetsplikt skal få unge bort fra trygd

Flere må pendle, eller flytte skal vi lykkes. For at havbruksnæringa og andre næringer skal lykkes med å skaffe de hendene og hodene de trenger, vil det være helt nødvendig å hente inn arbeidskraft både fra andre kommuner, fylker og fra andre land. Det siste kan noen ganger synes å være enklest. Vår erfaring er at mobiliteten i arbeidsmarkedet er for lav, både i Trøndelag og ikke minst nasjonalt. NAV har et ansvar for både å støtte, veilede og stille krav til arbeidssøkere om yrkesmessig og geografisk mobilitet. NAV skal håndheve regelverket fornuftig og ut fra individuelle vurderinger. Samtidig er dette også en diskusjon som handler om holdninger og vilje. Jeg inviterer gjerne til diskusjon rundt hvordan vi kan endre holdningene og øke viljen til å flytte på seg for å få ny jobb, eller pendle dit jobben er. Tilsvarende synes jeg det ville vært spennende om flere bedrifter grep muligheten som ligger i å få tak i godt kvalifisert arbeidskraft andre steder i landet når det er mulig, fremfor å senke kravene til kompetanse, eller at stillinger blir stående ubesatt. Vi i NAV bistår gjerne arbeidsgiverne i dette arbeidet.

Å opprettholde et godt arbeids-marked med høy sysselsetting er ikke bare viktig for at næringslivet skal kunne utvikle seg som ønsket. Det er også en forutsetning for at vi i framtiden skal beholde de velferdsordningene vi har i dag. Derfor vil jeg nå som vi er inne i det nye året, og i det nye Trøndelag, ønske alle samarbeidspartnere og andre aktører lykke til i vårt videre arbeid med å videreutvikle et sterkt, inkluderende næringsliv i Trøndelag.

Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag  

Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag  

På forsiden nå