Kronikk

Klett – stedet som byen glemte

Slaget om Kletts framtid og tilbudet til tungtransporten går nå.

Konflikt: Førstkommende tirsdag er det debattmøte på Klett om stedets utvikling. Statens vegvesen vil bygge vektstasjon på området som i dag er regulert til truckstopp. Det er ikke LO, trailersjåførene, beboerforeningen og kronikkforfatteren enige i.  Foto: Selberg

Saken oppdateres.

Bakgrunn: Ola Borten Moe skrev en knakende god kronikk om «Stedet som kommunen glemte» som beskriver fraværet av kommunale investeringer og ikke minst mangel på omsorg. Klett er i dag omringet av landbruk og består av en blanding av en nærbutikk, boliger, tungtransport, støy, tungt maskineri, store asfaltflater og idrett i en tilfeldig blanding. Ikke et godt utgangspunkt for noen.

LES OGSÅ: De planlagte døgnhvileplassene ved Klettkrysset må opprettholdes

Politisk ledelse bestilte en kommunedelplan for Klett allerede 9. desember 2010. Planprogram ble etter tre år fastsatt i 2013. Siden har intet skjedd. I samme periode er planlegging av ny E6 til Melhus gjennomført og er under bygging. E6 med kryss til E39 gir en overordnet planavklaring og med det, tilrettelegger for kommunen til å rydde opp i alle klatteplanene på Klett. En utviklingsplan for Klett vil gi en retning og en styring på stedsutviklingen.

Klettkrysset: I utviklingen av det nye veikrysset mellom E6 og E39 ble det i samarbeid med Statens vegvesen lagt stor vekt på muligheten for å etablere et veiserviceanlegg tilpasset de reisende på E6 og E39. At dagens veiserviceanlegg flyttes ut av Klett sentrum, er en helt sentral nøkkel for å utvikle Klett som et trivelig tettsted. Et nytt anlegg for truckstopp i veiserviceanlegget vil gi et fullverdig tilbud for døgnhvileplasser i Trondheim. I dag har vi ikke et fullverdig tilbud. Det parkeres i Klett sentrum, Sandmoen og på Brattøra samt andre ikke planlagte steder. Dette er ikke byen og næringen verdig.

LES OGSÅ: Livsfarlige varebiler på veiene

Statens vegvesen rolle: Statens vegvesen var spesifikk i planprosessen på at flytting av dagens vektstasjon på Sandmoen var uaktuelt. Kommunen fattet et enstemmig vedtak for reguleringsplan til veiserviceanlegget den 27.8.2015. Statens vegvesen fremmet uventet en innsigelse til reguleringsplanen 28. oktober 2015. Fylkesmannen anbefalte at innsigelsen ikke skulle imøtekommes og Statens vegvesen trakk sin innsigelse 01. september 2016 og gjorde med dette planen rettskraftig. Rammesøknad for første byggetrinn ble godkjent 12. januar 2017.

Manglende samordning internt i Statens vegvesen (hva vil vi og hvor skal vi), kombinert med en suveren holdning til diskusjonen mellom egennytten (vektstasjon) kontra samfunnsnytten (stedsutvikling av Klett). Dagens løsning med bensinstasjon og truckstopp midt i sentrum av Klett er ikke godt nok, hverken for tungtransporten eller for Klett som samfunn og tettsted. Vektstasjonen på tomta til det nye veiserviceanlegget representerer et «Skitt i Norge, leve Toten». Saken handler ikke om bare et valg mellom veiserviceanlegg kontra en vektstasjon, det handler om samfunnsutvikling og framtiden til et tettsted som har overlevd på tross av mangelen på omsorg og omtanke i mange tiår. Klett har kvaliteter og et ikke ubetydelig potensial til forbedringer. På tross av fraværet til omsorg fra kommunen har ikke tettstedet gått til grunne. Det sier noe godt om de som bor der.

LES OGSÅ: Da Statens vegvesen stoppet lastebilen, ramlet bremseklossen ut

Det finnes alternativer: Det eksisterer arealer på Klett som har samme betjeningsgrad som en lokalisering på tomta til veiserviceanlegget for en ny vektstasjonen. Dette er arealer som i all hovedsak er ubebygget og hvor det i dag ikke foreligger planer for utvikling. En vektstasjon nær sentrum er for Klett mye mindre negativt enn dagens veiserviceanlegg. Mengden av kjøretøy er mindre, oppholdet kortere og ingen langtidsparkering med kjøleanlegg mm. Så hvorfor må Statens vegvesen «angripe» tomta til veiserviceanlegget når alternativer ligger der med et mye lavere konfliktnivå og like egnet?

Planleggingens dilemma: Alle reguleringsplaner innebærer i større eller mindre grad konflikter. Konfliktene kan være mange der samfunnet (politisk ledelse) må vekte mellom hensynene til samfunnsnytten kontra egennytten til den enkeltes interesse (Statens vegvesen). I denne sak er det enstemmighet, politisk ledelse ønsker revitalisering av Klett. Ett av hovedpunktene til planprogrammet til kommunedelplanen for Klett er å forsterke eksisterende strukturer; der «Rett virksomhet på rett sted» er trukket fram som viktig. Veiserviceanlegget er rett aktivitet på rett sted, det hører ikke hjemme i Klett sentrum.

Leve Klett: La Klett bli et fint tettsted og ikke som i dag preget av eksos og støy, også fra kjøleanleggene til tungtransporten. Selv sektorinteresser har et samfunnsansvar ut over egeninteressen, særlig i et tilfelle som dette da alternativer eksisterer som kan løse både veiserviceanlegget og vektstasjon på Klett. På samme måte som kommunen har et ansvar for å planlegge Klett sin kommende utvikling som et levende tettsted med litt handel, service, flere boliger, omsorgsboliger, ny skole, noe næring samt et oppgradert tilbud til idretten. I tillegg må det ryddes opp i en ødeleggende gjennomgangstrafikk til Flakk og Heimdal. En enkel stedsutviklingsplan (kommunedelplan) for Klett med fortetting som binder de ulike deler bedre sammen vil gi et tettsted med egenart og karakter som det fortjener. Klett er sørvendt i et åpent og svært vakkert landskap. Dette danner så et oppgradert tilbud til beboere i tidligere Leinstrand kommune – det er på tide.

knut@selberg.no

Knut Selberg 

Knut Selberg 

På forsiden nå