Kronikk

Ungdom, kommunen har behov for deg

Flere eldre i årene som kommer, betyr at helse- og omsorgssektoren vil møte stor etterspørsel. Det er verdt å merke seg i forbindelse med at fristen for samordna opptak går ut 15. april.

Behovet øker: Ved inngangen til 2017 utgjorde årsverkene i helse- og omsorgs tjenestene i overkant av 28 pros ent av totalt antall årsverk. Med samme organisering og arbeids måter som i dag, forventes denne andelen å øke til nærmere 42 prosent frem mot 2026, viser kronikkforfatteren til. 

Saken oppdateres.

Kommunenes betydning som organisasjon og arbeidsgiver, er stor, i tettsteder og byer i hele landet. Kommunene sysselsetter mellom 10 og 50 prosent av innbyggerne i sine organisasjoner, avhengig av størrelse. De minste kommunene sysselsetter prosentvis flest. Ansatte i kommunal og fylkeskommunal forvaltning utgjør over en femtedel av alle sysselsatte i Norge. Vi snakker da om utdanningsgrupper som lærere, lektorer, barnehagelærere, sykepleiere, leger, ingeniører, div. fagarbeidere m.m.

Les også: Hildegunn samler krefter etter kreften

15. april er en dato å merke seg, da går fristen for samordna opptak ut. Samordna opptak er et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 43 universiteter og høgskoler. KS utgir hvert år Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Den siste kom i september 2017. Denne statistikkpublikasjonen beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i kommuner og fylkeskommuner. Diverse data blir benyttet, bl.a. KS sitt eget PAI-register der en finner informasjon om lønn, arbeidstid og fravær. Et viktig bidrag inn i oversikten er en spørreundersøkelse gjennomført for rådmenn og fylkesrådmenn.

Les også: Slik vil kreftlegene finne skumle lungesvulster

Kommunene oppgir (i likhet med i 2016), at det er mest utfordrende å rekruttere til helseyrker. Sykepleiere og leger er vanskeligst å rekruttere. Videre opplever kommunene at det er krevende å rekruttere ingeniører, sivilingeniører, psykologer og vernepleiere. Fylkeskommunene opplever størst utfordringer knyttet til rekruttering av tannleger, sivilingeniører og yrkesfaglærere innen videregående opplæring.

KS utarbeider med jevne mellomrom analyser av framtidig rekrutteringsbehov i kommunesektoren. «Dersom morgendagens oppgaver skal løses på samme måte som i dag, må antall årsverk øke fra dagens nivå på 370.500 til 407.000 i 2026.Flere eldre i årene som kommer betyr at helse- og omsorgssektoren, en arbeidskraftintensiv sektor, vil møte stor etterspørsel. Ved inngangen til 2017 utgjorde årsverkene i helse- og omsorgstjenestene i overkant av 28 prosent av totalt antall årsverk. Med samme organisering og arbeidsmåter som i dag, forventes denne andelen å øke til nærmere 42 prosent frem mot 2026» (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017). Det er noe usikkerhet knyttet til framtidige anslag, bl.a. om teknologiske nyvinninger vil kunne bidra til færre ansatte.

LES OGSÅ: Ingen trodde at Gabriel og Leo ville overleve

Monitoren for 2017 viser at det også er et behov for helsefagarbeidere i kommunene i tida framover. I et nyhetsoppslag på ks.no i september i fjor, kommer det fram at antallet lærekontrakter i kommunal sektor har økt på landsbasis. De fleste lærekontraktene er inngått innen helse- og oppvekstfag (72 prosent). Omtrent 12 prosent er inngått innen service og samferdsel og vel seks prosent innen elektrofag. Flest lærlinger (skalert etter antall innbyggere) er det i Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag kommer på 7. plass (av 19). Ansatte i kommunesektoren har høyere arbeidsglede enn ansatte i privat sektor, ifølge Ennovas Global Employee and Leadership Index for 2017. Ledelse og lokale kulturer ved arbeidsplassene har betydning for opplevd tilfredshet.

God ledelse er nøkkelen til å utvikle en organisasjon med kompetente medarbeidere som yter sitt beste for innbyggerne hver eneste dag. Mange kommuner, 64 prosent, har satt seg mål om å øke andelen som jobber med heltid.

LES OGSÅ:  Vil investere millioner i Orkdal sjukehus

Å arbeide godt for å redusere andelen ufrivillig deltidsarbeid, som er mest utbredt i helsesektoren, er svært viktig og avgjørende for å møte framtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov og for å framstå som en god og kompetent arbeidsgiver.

KS lanserte i februar i år, resultatene fra Innovasjonsbarometeret – et nytt barometer som måler innovasjonsgraden i norske kommuner innenfor sektorene helse og omsorg, oppvekst og utdanning. Flertallet av kommunene satser på innovasjon og er en viktig del av kommunenes organisasjonsarbeid.

Framtidige samfunnsutfordringer er den viktigste årsaken til at kommunene driver med innovasjon, en greier ikke å løse flokene ved å gjøre mer av det samme.

Organisasjoner som arbeider framtidsrettet er mer attraktive for arbeidstakere, både for eksisterende og for nye. KS ønsker deg lykke til med et viktig valg, den 15. april i år.

Hør våre kommentatorer snakke om tilgivelse i politikken, trøndersk dialekt på TV og campus i Trondheim

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå