Kronikk

Når staten blir elefanten i rommet

Når statens representanter neglisjerer lokaldemokratiets myndighet og kompetanse oppstår faren for ubotelig skade.

«I den statlige utbyggingsprosessen rundt nasjonal kampflybase på Ørland opplever gårdbrukere, skolebarn og pensjonister å bli redusert til en av mange poster i Forsvarsbyggs (FB) regnskap og framdriftsplan» skriver Ørland-ordfører Tom Myrvold. 

Saken oppdateres.

Lokaldemokrati er en ressurs alle har et ansvar for å ta vare på og utvikle. Gjennom denne styringsmodellen løses lokale saker av folkevalgte som representerer befolkningen og som er tilgjengelige for innbyggerne.

LES OGSÅ: - Når to meter høye karer står her med tårer i øynene, er noe galt

Godt lokaldemokrati er dessuten viktig for det samlede norske demokratiet. Det sørger for en spredning av makt og politisk tillitsbygging i samfunnet.

Men hva skjer når representanter for staten opptrer uten forståelse for denne åpenbare sammenhengen?

Les også: Truer 330-skvadronen på Ørland med dagbøter på 20 000 kroner


I den statlige utbyggingsprosessen rundt nasjonal kampflybase på Ørland opplever gårdbrukere, skolebarn og pensjonister å bli redusert til en av mange poster i Forsvarsbyggs (FB) regnskap og framdriftsplan.

Da er det vår jobb som kommune å sikre at både enkeltmennesker, næringer og lokale verdier får det fokuset de fortjener, selv om dette ikke nødvendigvis passer med statens ønskede fremdrift eller strategi. Derfor har kommunen og de støyberørte sørget for å knytte til seg selvstendig kompetanse for å gå forberedt inn i prosessen.

Vi har selv måtte sørge for at statens konsekvensutredninger ble avstemt av fagkompetanse som tok utgangspunkt i lokalkunnskap og Ørlandssamfunnets behov. Men når statens representanter neglisjerer lokaldemokratiets myndighet og kompetanse oppstår faren for ubotelig skade.

Les også: Full stopp i støy-forhandlinger med støyrammede bønder i rød sone


Da Ørland kommune la fram sitt forslag til verneplan for rød støysone, reagerte Forsvarsbygg spontant med å antyde at de da måtte vurdere å gi lavere erstatning til de eierne som fikk husene sine vernet. Etter hardt press fra fylkeskommunens miljøavdeling måtte Forsvarsbyggs jurister til slutt garantere skriftlig for at vernet ikke ville påvirke erstatningsutbetalingene.

Men da verneplanen ble gjort juridisk bindende, fremmet Forsvarsbygg et nytt krav om at eiere av vernede våningshus som ønsker å bli innløst ikke ville få utbetalt erstatning før tomten som huset står på har blitt fradelt gården.

Det å fradele tomten til et våningshus fra en gård er ifølge jordloven ulovlig, noe også fylkesmannens landbruksdirektør har uttalt. Etter kommunen signaliserte at de ikke ville akseptere fradeling har Forsvarsbygg nektet å utbetale erstatning til de bøndene som har sagt seg villig til å bli innløst og FB skylder på kommunen for at pengene ikke kommer.

Nå truer FB med å klage inn kommunens håndheving av gjeldende norsk lov til departementene.

Opptatt av debatt? Les også: De skriver venninnen min ut når hun sier hun vil ta livet sitt. Det får det til å koke i meg


At statlige etater fremmer innsigelser eller er faglig uenig med en kommune er ikke oppsiktsvekkende i seg selv. Det problematiske er når maktbalansen i utgangspunktet er skjev og trusselretorikken oppleves påtagelig. Da blir følelsen av å bli satt opp mot egne innbyggere allestedsnærværende.

Storting og regjering har et ansvar for at statlige aktører opptrer i samsvar med og respekt for lokalt demokrati. Det må sikres at de organ som skal gjennomføre store prosjekter i små lokalsamfunn utrustes kompetansemessig til å ivareta slike perspektiv.

Minst like viktig er å følge opp at dette faktisk blir ivaretatt gjennom kontroll. Videre bør Forsvarsdepartementet snarest utruste Forsvarsbygg med et bredere mandat som både inkorporer hensynet til lokalt demokrati, men også andre hensyn som lokal kultur, næringsdrift og historie for å nevne noe. Å presse gjennom en prosess med et for snevert perspektiv som ikke er forankret i innbyggernes følelse av riktig og galt er tross alt lite verdt. Det kan ingen leve med.

Mer debatt: Ingen tvil om hva folk i Trondheim mener: Bevar Høyskoleparken


I den grad det offentlige har slitt med å nå nasjonale målsetninger på ulike områder, skyldes det i liten grad ressursbruk eller vilje til bruk av makt, men snarere et fravær av strategisk sans og manglende forståelse for verdiene i et lokalsamfunn. Og om uforutsigbarheten i en skiftende verden er større enn noensinne, er det enda viktigere enn før at vi vet hvilke verdier vi selv står for. Nedbygging av tradisjoner, landbruk og levende kultur skaper rotløshet, og det maner ingen til undring, interesse og engasjement for hvorfor vi har en kampflybase.

Jeg vil utfordre Stortingets representanter så vel som våre øvrige myndigheter til å ta en mer aktiv rolle i å videreføre et samarbeid tuftet på sunn fornuft og gjensidig respekt for lokaldemokratiet.

Hvis vi i ord og handling viser at fortiden ikke betyr noe for oss, har vi heller ingen fremtid som er verdt å slåss for.


Hør våre kommentatorer snakke om at ordfører Rita Ottervik (Ap) går for fire nye år, NTNU får kritikk for ny reklamekampanje, regionreformen er i trøbbel og mange er redde for å krysse gata for å komme seg på de nye metrobussene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten
På forsiden nå