Kronikk

En ny kurs for Trondheim

Skandalene i trondheimspolitikken overskygger dessverre viktige politiske saker. Det går på bekostning av debatt om en nødvendig fornyelse, åpenhet og omstilling i Trondheim: Om hvorfor det er nødvendig med et skifte i byen.

«Sammen med daværende varaordfører Hilde Opoku tok jeg i fjor et oppgjør med en usunn og lukket politisk kultur. Det har allerede gitt resultater» skriver Ingrid Skjøtskift (til høyre). 

Saken oppdateres.

Høyre har markert seg som et tydelig parti i opposisjon i Trondheim. Vi har sagt fra om uakseptabel rolleblanding, der politikk og butikk er blandet. Sammen med daværende varaordfører Hilde Opoku tok jeg i fjor et oppgjør med en usunn og lukket politisk kultur. Det har allerede gitt resultater, blant annet i form av at flere møter blir åpnet opp. Høyre har vært tydelig på at metrobuss-prosjektet må «slankes»: Det handler både om kostnadskontroll, om hensynet til andre trafikanter, arealbruk og bymiljø. Dette er bare noen av sakene som viser hvor viktig det er med en tydelig opposisjon, og hvor vi også peker på alternativer.

Å fremstille dette som at Høyre bare «sier nei», er en nedvurdering av opposisjonens rolle. Det er også en ny variant av å skylde på opposisjonen når maktpartiene opptrer kritikkverdig.

Les også Harry Tillers kommentar: Ikke nok å bare rope nei


Flertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, ignorerte advarslene fra flere høringsinstanser og fra Høyre i utbyggingen av Trondheim Spektrum, og stanset utredningen av andre løsninger. Når utbyggingen nå rammer kommunens økonomi, er det fullt og helt Aps ansvar.

For Høyres del ville det vært en fordel med en bredere og grundigere mediedekning av de politiske sakene, særlig de som peker fremover. Ingen vinner på andres skandaler. Vi i Høyre ønsker å snakke om vår egen politikk og våre visjoner for Trondheim.

I denne bystyreperioden har vi jobbet mye med fortetting, og særlig eplehagefortetting. Høyre har bidratt til en strammere praksis for å ivareta etablerte nabolag, og vi vil jobbe for en kursendring. Det er urimelig overfor nabolag og uklokt av hensyn til varierte bomiljøer at småhusområder ukritisk tettes igjen og grønne områder utraderes. Høyres holdning er at det må stilles strengere krav. Utbyggerne har også et ansvar for å hindre konflikter og for å bidra til gode løsninger.

Les også: - Skandalene i Trondheim gir et momentum for et skifteSamtidig skal vi utvikle en tettere by. Høyre har vært en pådriver for å få i gang utviklingen av de sentrumsnære havneområdene. Her har det gått altfor tregt. Trondheim kan få sin fjordby, en klima- og miljøvennlig bydel med plass til et stort antall boliger, næring og kultur.

Trondheim må ta lederskap for å utvikle fremtidens urbane miljø, og spille på lag med den unike kompetansen som finnes i Trondheim. For å lykkes, trengs en langt mer offensiv holdning enn det som er vist hittil.

En økende andel eldre stiller nye krav til organiseringen av velferden. Høyre ønsker en reform for mer valgfrihet for dem som trenger hjelp i hjemmet. Alle har ulike behov. Folk må få større muligheter til velge løsninger selv og bestemme mer over egen hverdag.

Høyre vil åpne opp for at flere aktører får bidra, enten det er private, ideelle, eller sosiale entreprenører. Dette vil gi nye løsninger og innovasjon, og bedre kvalitet. Det er på tide at folk i Trondheim kan oppleve den samme valgfriheten som man har i andre byer. Valgfrihet er en naturlig del av det å kunne bestemme over eget liv.

Opptatt av debatt? Les også: Solsiden er blitt en falmet stjerne, og gjør rett og slett et ganske shabby inntrykkSærlig på helse- og velferdsområdet finnes mange uløste oppgaver som ikke faller direkte innenfor kommunens budsjetter, men som skaper utfordringer i samfunnet. For å løse disse bør kommunen inngå samarbeid med og kjøpe tjenester av innovative sosiale entreprenører, frivillige og private aktører. Sosiale entreprenører som Hogst AS, Ungt Entreprenørskap og Livsglede for eldre er eksempler på virksomheter som i dag utfordrer og supplerer de offentlige tilbudene.

De viser at vi har mye å hente på samarbeid med aktører utenfor kommunens egen organisasjon. Her kan Trondheim bli en foregangskommune. Det betinger at vi har en åpen og positiv holdning til de som ønsker å bidra. Alle oppgaver kan ikke løses innenfor den kommunale organisasjonen.

Private utbyggere og drivere har gjort en stor og viktig innsats for å sikre full barnehagedekning i Trondheim. Dette bidrar til bredde og mangfold i tilbudene. Høyre verdsetter dette, i motsetning til venstresiden som gjennom bystyrevedtak har erklært private for uønsket.

Mer debatt: Ta vare på de unge fotballtalentene fra TrøndelagEt godt samfunn bygges nedenfra. Vi vil styrke frivilligheten, familien og valgfriheten. Samfunnet og fellesskapet er mye mer enn offentlig sektor og det vi kan bevilge over offentlige budsjetter.

Skole- og kunnskapspolitikk er en av Høyres viktigste saker. Folk har alltid kunnet stole på høyre i skolepolitikken. Grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning er avgjørende for å kunne stå på egne ben videre i livet. Derfor må mer av ressursene brukes i klasserommet, for eksempel gjennom omlegging av spesialundervisningen og flere lærerspesialister.

Etter påtrykk fra Høyre er det innført aktivitetsplikt for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp. Den negative utviklingen Trondheim har erfart, med vekst i antall unge sosialhjelpsmottakere, skal avløses av at flere blir selvhjulpne. Ordningen bør nå utvides til å omfatte flere aldersgrupper. Flere av dem som i dag er utenfor arbeidslivet må komme tilbake i arbeid og aktivitet og oppleve at samfunnet har bruk for dem. Slik vil Høyre skape et samfunn med muligheter for alle.

Høyre vil fortsette å være en pådriver for åpenhet. Vi har bidratt til at møter i Miljøpakken ikke lenger går bak lukkede dører. Vi har satt en stopper for en praksis der journalister er blitt kastet ut fra rådhuset. Gruppeledermøter og informasjonsmøter for formannskapet skal nå kunngjøres og være åpne.


Høyre tar sin rolle som pågående og våken opposisjon på alvor. Vi vil fortsette å utfordre og peke på nye løsninger. Vi skal stå på for å fornye, forandre og forbedre byen.


Hør våre kommentatorer snakke om varslerbråk, Høyres nominasjon, Håkon Blekens raseri og om tiden da folk kjøpte plater

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå