Kronikk

Ansvar for omkostninger og spørsmål om bergelønn

Dramaet med MS Viking Sky på Hustadvika viste oss et cruiseskip som var i fare for totalforlis, og 1397 mennesker om bord som var i livsfare. Dette var utfordringen for Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Om rederi og forsikringsselskap ikke har plikt til å betale erstatning til den norske stat for redningsomkostningene, kunne det kanskje være rimelig at MS Viking Skys rederi gir støtte til redningsberedskapen i Norge, gjerne med en ny redningsskøyte.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Hovedredningssentralen måtte forberede seg på et scenario der MS Viking Sky kunne drive inn på en grunne og grunnstøte. I så fall kunne det synke eller kantre. Været var slik at det ikke var mulig å sette livbåter på sjøen.

LES OGSÅ: I nøden er vi alle like mye verdt

MS Viking Sea er på 47842 bruttotonn, omlag tre ganger større enn de største hurtigruteskipene. Det har en lengde på 228,3 meter og stikker 6,65 meter dypt. Det var 700 tonn bunkers om bord. Skipet er registret i Norsk internasjonalt skipsregister. Eier er Viking Ocean Cruises Ship II Ltd på Bermuda. Ansvarlig reder etter skipssikkerhetsloven er Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker.

Skipet sendte ut nødsignaler litt etter klokken 14.00 lørdag 23. mars.


Det var et fantastisk oppbud av personell og materiell som ble mobilisert for å komme de ombordværende til unnsetning. I alt 460 personer ble ført i land med helikopter. Ulykken viser hvor viktig redningshelikoptrene er for sikkerheten til sjøs. I kjølvannet av ulykken er det reist spørsmål om hvem som skal betale for redningsinnsatsen.

LES OGSÅ: Viking Cruises én million kroner til Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp

I 1959 ble det lagt frem en innstilling fra Redningsutvalget. Det anbefalte at det ble innført lovregler om erstatningsansvar for omkostninger som ble nødvendiggjort av grovt uaktsomme handlinger. Dette forutsetter at de som skal reddes, selv ved grov uaktsomhet har satt seg i den situasjon at det blir nødvendig med en redningsaksjon. Stortinget kom i 1963 til at det ikke var behov for nye regler. De ulovfestede (ikke lovfestede) erstatningsregler ga grunnlag for å kreve dekning der hvor redningsaksjonen var en konsekvens av grov uaktsomhet.

Spørsmål om dekning av statens utgifter til redning kom opp i en høyesterettsdom i 1986. Det ble lagt til grunn at to utenlandske fallskjermhoppere som foretok et mislykket hopp fra Trollveggen, hadde opptrådt grovt uaktsomt. Staten krevde dekning for sine utlegg til bistand fra private, og fikk medhold i det. Høyesterett uttalte at staten nok også kunne ha fått dekket sine egne omkostninger, men slikt krav var ikke fremsatt.

Omkostningene ved redningsoperasjonen for MS Viking Sky vil ventelig komme på flere titalls millioner. Regningen må staten ta. Det er ikke grunnlag for å hevde at det var grovt uaktsomhet å legge ut på Hustadvika med MS Viking Sky. Det er et slag i luften når stortingsrepresentanter fra SV sier at vi må sende regningen til skipsreder Torstein Hagen. Skattedebatten må tas i annen sammenheng.

LES OGSÅ: Flytt hjem og bidra til dugnaden

Sjølovens privatrettslige regler har heller ikke bestemmelser om dekning av redningsomkostninger. Berging av menneskeliv alene vil ikke gi rett til bergelønn. Den som redder liv på havet, har derfor ikke krav på vederlag, selv om det kanskje er en viss praksis for dekning av omkostninger som private måtte ha.

Sjølovkomiteen la i 1988 frem en utredning (NOU 1988:20) med forslag om at den som foretar eller medvirker til redning av menneskeliv fra skip som er forulykket eller i fare, har rett til en rimelig redningslønn. Det ble videre foreslått at den som med skjellig grunn har gjort rimelig forsøk på å redde menneskeliv fra skip som er forulykket eller i fare, har rett til rimelig vederlag for utført arbeid basert på medgått tid og påløpte omkostninger. Rett til redningslønn eller dekning av omkostninger var etter forslaget uavhengig av om skip og last ble berget samtidig. Utredningen som nå er over 30 år, er ikke fulgt opp av regjeringen.

Ved bergning av skip og last som er i fare, er det sikker rett at det skal betales bergelønn. Forutsetningen for dette er at skip og last er bragt i sikkerhet. Bergelønnen skal betales av de verdier som er berget. I praksis vil det være slik at det er skipets kaskoassurandør som utreder skipets del, og tilsvarende for vareassurandørene. Ved utmåling av bergelønnens størrelse skal det blant annet legges vekt på de verdier som er berget, faregrad for det bergede skip og bergeren, om man forhindrer oljeforurensning og om man berger menneskeliv. Dersom ikke noe blir berget, har bergeren ikke krav på vederlag, etter prinsippet «no cure – no pay».

Dersom det i samme operasjon som skip og eventuelt last er berget, har den som redder menneskeliv rett til en rimelig andel av bergelønnen. Bakgrunnen for dette er at man ikke skal få konkurranse om berging av materielle verdier mens folk på havaristen risikerer liv eller alvorlig skade. Da hurtigruteskipet MS Narvik i 1991 i liten storm gikk på grunn på Trøndelagskysten, fastsatte retten den samlede bergelønn til 9.5 millioner kroner. Av dette gikk 600000 kroner til lastebåten MS Folla som kom til og etter 20 minutter tok om bord alle 125 passasjerer og ti besetningsmedlemmer.

LES OGSÅ: - SV med reinspikka populisme

Gode grunner taler for at innsatsen for å berge folk i nød enten det er på sjø eller land, bør dekkes av det offentlige. Den bistand som ble ytt til MS Viking Sky, var først og fremst til de personer som var om bord. Samme bistand vil bli gitt til et hvert skip. Ett av helikoptrene måtte jo ta en «pause» for å redde ni mann fra en lastebåt som havarerte omtrent samtidig.

Om rederi og forsikringsselskap ikke har plikt til å betale erstatning til den norske stat for redningsomkostningene, kunne det kanskje være rimelig at MS Viking Skys rederi gir støtte til redningsberedskapen i Norge, gjerne med en ny redningsskøyte. Nylig ga rederiet Viking Cruises én million kroner til Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.


Roald M Engeness 

Roald M Engeness 

På forsiden nå