Kronikk

Mange pasienter trenger Vistamar

Vistamar rehabiliteringssenter i Spania er unikt. Det er ikke mulig å gi et like godt tilbud i Trondheim.

Vistamar har som målsetting å forebygge funksjonssvikt ved å kunne gi både økt mestring og økt livskvalitet til dem som er på helsefremmende opphold ved Vistamar. Innleggsforfatterne mener rehabiliteringsopplegget på Vistamar er viktig for pasientene i Trondheim.  Foto: Trond Ola Tilseth

Saken oppdateres.

Rådmannen i Trondheim mener at kommunen ikke trenger et helsesenter i Spania, og at det kan etableres et like godt tilbud for pasientgruppen i Trondheim (Adresseavisen 20.1. 2019). Mer enn 60 prosent av brukerne av Vistamars mottakere får ikke tjenester fra Trondheim kommune og vil ikke kunne få tilsvarende helhetlig tilbud i Trondheim.

LES OGSÅ: Rådmannen mener kommunen ikke trenger helsesenter i Spania

Trondheim kommune mener at de kan kjøpe samme tjenester på Solgården i Villajoyosa. Dette vil kun kompensere for de klimatiske forholdene fordi Solgården er et feriested. Det er ikke et behandlingssenter og kan ikke tilby heldøgns helsetjenester slik som Vistamar tilbyr.

De som får tilbud om helsefremmende opphold på Vistamar rehabiliteringssenter må være over 18 år, bo i Trondheim, ha behov for trening og aktivitet for å vedlikeholde eller forbedre sin funksjonsevne, samt ha nytte av trening i varmere klima.

Et opphold på Vistamar har tre til seks ukers varighet og tilbyr blant annet individuell trening, gruppetreninger, aktiviteter i nærområdet, mestringsstrategier, avslapningsteknikker, med mer.

LES OGSÅ: Fortsatt usikkerhet rundt Vistamars fremtid

Samhandling på tvers av fagbakgrunn og tjenester framheves av myndighetene som avgjørende for kvaliteten i tjenestene og som et av virkemidlene for å skape «pasientens helsetjeneste» (St.meld. nr. 47 (2008-2009). Det helsefaglige personalet ved Vistamar er en tverrfaglig sammensatt faggruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeuter og helsefagarbeidere, samt at vi har tilsynslege tilknyttet senteret.

Trening ved Vistamar foregår både på dag, kveld og helg. Bakgrunnen for at Vistamar kan ha intensiv behandling gjennom hele oppholdet har sammenheng med stor grad av kompetanseoverføring mellom ansatte hvor det kan forventes delaktighet fra alle faggrupper. Har en ansatt kompetanse innen et fagområde som vil være av betydning for fellesskapet ved Vistamar, vil det være fokus på kompetanseoverføring til andre medarbeidere.

Dette er spesielt viktig i forhold til gruppetrening ved senteret. Målet med gruppetrening er ikke bare å bedre funksjon, men også å opprettholde funksjon og aktivitetsnivå.

LES OGSÅ: Tar selvkritikk etter oppsigelser i Spania

Vi mener at flere typer trening er mer effektivt i grupper enn utført som hjemmetrening / egentrening. En forklaring kan være det sosiale aspektet. Godt miljø og humør er sentrale faktorer ved våre gruppetreninger, og målet er at deltakerne skal oppleve en gruppetilhørighet med individuell ivaretakelse og oppfølging. 77 prosent av våre brukere svarer i sluttevalueringsskjema fra Vistamar at de har hatt stort utbytte eller svært stort utbytte av gruppetreninger. Det er likevel lagt stor vekt på den enkelte brukers behov og kunnskap om eget funksjonsnivå.

Hva er riktig for den enkelte i forhold til egen rehabilitering og utvikling, og ikke minst hverdagen, når den som har vært på behandling på Vistamar kommer hjem. Psykisk helse er en av flere faktorer som står i fokus på Vistamar. Senteret har som målsetting å forebygge funksjonssvikt ved å kunne gi både økt mestring og økt livskvalitet til dem som er på helsefremmende opphold ved Vistamar.

For å ha god livskvalitet er det viktig å oppleve gode relasjoner til andre mennesker. Dette skjer ofte i et sosialt fellesskap, noe Vistamar ønsker å gi brukerne på de fellesturer og sosiale sammenkomster som arrangeres.

Over 50 prosent av våre brukere bor alene, og 77,8 prosent av de som bor alene rapporterer at de under oppholdet har hatt stort utbytte eller svært stort utbytte for deres mentale helse. For det å ha gode sosiale relasjoner er helsefremmende i seg selv. På Vistamar blir alle inkludert i et sosialt fellesskap.

Trondheim kommune ønsker at flere studenter tar master- og bacheloroppgaver ved kommunale etater. Ved Vistamar pågår nå et pilotprosjekt hvor sykepleiestudenter ved NTNU gjør sin bacheloroppgave knyttet til tverrfaglig praksis, med sentrale problemstillinger knyttet til helsefremming, rehabilitering og tverrfaglig samarbeid.

LES OGSÅ: Nå har Trondheim gått med på å hente inn ekstern hjelp

Det er videre et ønske fra Vistamar å tilrettelegge for at masterstudenter kan ta sin avsluttende oppgave her innenfor relevante tematiske områder. Sykepleiestudenter fra NTNU har siden 2015 fått mulighet til å ha en tverrfaglig praksis på Vistamar.

Tilbakemelding fra studenter har vært utelukkende positive, særlig understreker de betydningen av å utvikle tverrprofesjonell kompetanse i møte med ansatte fra ulike profesjoner og andre studenter. Erfaringer fra studentprosjekt hvor sykepleiestudenter og vernepleierstudenter gikk i «tospann» og fulgte hverandre tett gjennom helse praksisperioden, ble vurdert som unikt med tanke på å gi et utvidet tverrfaglig perspektiv.

Innbyggere i Trondheim kommune vil ikke kunne få et like bra tilbud i Trondheim om Vistamar blir lagt ned. Et dagtilbud vil ikke kunne ivareta et slikt unikt heldøgnstilbud som ivaretar det sosiale fellesskapet og aktiviteter i et gunstig klima året rundt.

Det er et økende antall tjenestemottakere med behov for støtte fra flere tjenester og ulike profesjoner, og de som yter tjenester må ha innsikt i hverandres kompetanse og kunne samarbeide på tvers. Helsefagstudenter må gjennom utdanningen forberedes til et arbeidsliv med krav om større samhandling på tvers av fagbakgrunn. Ved Vistamar tilbys helsefagstudenter en unik praksis som gir innsikt og erfaring med tverrfaglig samhandling.

Solveig Fredriksen 

Solveig Fredriksen 

Wanja Jørgensen 

Wanja Jørgensen 

På forsiden nå