Kronikk:

Kastbrekka - ryddighet eller vilkårlighet?

Viktige rettsprinsipp er i ferd med å brytes i Trondheim. Kommunen kan ende med svarteper. Nå må bystyret tenke seg nøye om.

Vår oppfordring til bystyret er å følge lovens krav til ryddig saksbehandling og stemme for å erstatte et gammelt industribygg på Kastbrekk med nye boliger, skriver Morten Lilleberg, daglig leder Kastbrekka Eiendom AS.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

For seks år siden, våren 2013, ble en gammel industrieiendom på Kastbrekka omregulert til fremtidig boligområde. Flertallet i bystyret mente at det var bedre å erstatte næringsbygget med boliger, ikke minst fordi alternativet var å måtte bygge ned dyrkamark andre steder. Året etter avviste bystyret et forslag om å utsette boligbyggingen, og i 2015 forkastet bystyret et forslag om å regulere Kastbrekka tilbake til næring. Gang på gang har bystyret gitt klar og tydelig beskjed: Her skal det bli boliger!

I løpet av de seks årene som har gått siden kommunen vedtok boliger her, har vi arbeidet sammen med kommunen for å finne fram til en god bebyggelsesplan. Inntektene fra industrivirksomheten er avviklet, og prosjektet er tegnet om flere ganger etter innspill fra byplankontoret. Sommeren 2018 la vi frem saken som politikerne enstemmig sendte på høring.

Morten Lilleberg  Foto: Ina H. Stenvig

Det var derfor en stor overraskelse da flertallskonstellasjonen helt uten forvarsel, kvelden før saken skulle sluttbehandles i bygningsrådet, plutselig fremmet forslag om å kaste vrak på sine tidligere vedtak, stanse boligplanen og pålegge bedriften Kastbrekka Eiendom et stort økonomisk tap. Ikke bare er det gjennom seks års utvikling brukt store summer på arkitekter, geologiske undersøkelser og ekspertrapporter for å utvikle området. I tillegg har man, som en følge av bystyrets klare og gjentatte vedtak, avviklet næringsvirksomheten i industribygg og fryselager. Enkelte av tiltakene er irreversible. Det er ingen tvil om at kommunen har et økonomisk medansvar og at en snuoperasjon vil koste dyrt.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det er oppsiktsvekkende dersom kommunen skulle drive en forskjellsbehandling som er i strid med loven. Mindre enn fem hundre meter unna Kastbrekka ligger området Tomset som nylig ble ferdigregulert til boliger. Bare noen hundre meter unna Kastbrekka ligger Vestre Utleira, som i likhet med Kastbrekka også er regulert til boligformål og snart kommer opp til endelig beslutning.

Om kommunen gjennom seks lange år lar en bedriftseier avvikle sin virksomhet fordi området er omregulert til boligformål, for deretter å snu noen timer før slutt behandling, er kommunens saksbehandling alt annet enn forutsigbar – den er vilkårlig og skaper usikkerhet for en hel næring.

Om kommune lar andre utbyggere bygge hundrevis av nye boliger i samme nærområde, men stanser ett prosjekt som tilfredsstiller alle de samme kravene, er kommunens saksbehandling alt annet enn forutsigbar - den er vilkårlig og bryter med kravet om likebehandling.

Hva er så begrunnelsen som gis for den oppsiktsvekkende snuoperasjonen, som kan ende med at kommunen står igjen med erstatningsplikt?

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet snur i Kastbrekka-saken

Det vises til at markagrensa går gjennom eiendommen, og at den berører hensynssone for vilt. Men reguleringsforslaget griper ikke inn i marka, tvert imot skjermes arealet som ligger i marka fra bebyggelse. At en liten del av reguleringsforslaget berører en viltkorridor var kjent allerede da bystyret vedtok at Kastbrekka skulle bli boliger i 2013. Bystyret har altså allerede vurdert dette forholdet, og besluttet at arealet skal benyttes til boligformål. Å bruke områdets beliggenhet som et argument for en snuoperasjon nå fremstår derfor som svært svakt planfaglig forankret.

Det vises til trafikkøkning dersom næringsområdet bygges om til boliger. Men en grundig trafikkanalyse utarbeidet av Multiconsult (som kommunen har mottatt) konkluderer med at ny boligbebyggelse vil gi tilnærmet lik trafikal belastning som eksisterende industribygg. Det vil også gi redusert tungtransport i tilførselsveier som Bratsbergveien. Prosjektet vil bety bedre tilrettelegging for el-bil og sykkel. Kastbrekka har også gangavstand til barnehage, skole, butikk, lege og tannlege. Å bruke trafikale forhold som avslagsgrunn fremstår dermed som fullstendig ubegrunnet.

LES OGSÅ: Kastbrekka er en av utbyggingssakene Rune Olsø har vært involvert i

Det vises også til kollektivdekning. Nærmeste bussholdeplass ligger ca 350 meter unna. Mange i Trondheim har lengre vei til bussen. I tillegg ligger området nærmere Midtbyen og har kortere sykkelavstand til sentrum enn mange av de andre store områdene som kommunen nylig har regulert til bolig.

Begrunnelsene som er brukt av flertallskonstellasjonen, og som ble gjentatt av Adressa på lederplass, er dermed ikke reelle.

LES OGSÅ: Adresseavisens lederartikkel om Kastbrekka

Signalene til alle som arbeider i bransjen er foruroligende. Du kan ikke stole på kommunale vedtak selv om korrekt prosedyre følges, selv om du har flere gjentatte bystyrevedtak å vise til, selv om du har avviklet eksisterende næringsvirksomhet på eiendommen som en følge av omregulering til bolig, selv om kommunen kan gjøre seg selv erstatningspliktig. Dette skaper usikkerhet for en hel bransje, og kan til syvende og sist føre til færre boliger og høyere priser.

Vår oppfordring til bystyret er å følge lovens krav til ryddig saksbehandling og stemme for å erstatte et gammelt industribygg på Kastbrekk med nye boliger – på denne tomta skjer det uten å bygge ned en eneste meter av verken bymarka eller dyrkamarka. Vi merker oss at det er partier som allerede har gitt beskjed om at de står fast på kommunens boligvedtak på Kastbrekka, fordi de respekterer kravet om likebehandling og forutsigbarhet. Det er ryddig. Når alle får tenkt seg om og tatt inn over seg de negative konsekvensene av en snuoperasjon, tror og håper vi at flere vil stemme for.

  • På knappe to måneder har Adresseavisen fått mer enn 50 leserinnlegg om Trønderenergi og enda flere om vindkraft på Frøya. Her er noen av dem.
På forsiden nå