Kronikk:

«Det å oppleve at elevenes selvtillit vokser, er faktisk rørende»

Jan Tore Sanner vil ruste elevene «for selve livet». Min forskning blant 400 lærere som underviser i faget «Sal og scene», kan tyde på at Sanner kan få to fluer i én smekk hvis det satses mer på estetiske fag.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han snakket med 7. klasseelver etter fremleggelsen av nye læreplaner i skolen for noen uker siden.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Saken oppdateres.

18. november presenterte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner de nye læreplanene for grunnskolen og videregående opplæring: Fagfornyelsen. Det største skolepolitiske arbeidet siden Kunnskapsløftet i 2006. Ved presentasjonen av de nye fagplanene sa Sanner følgende: «Denne dagen er det mange som har ventet på. Vi skal ruste elevene for arbeidslivet, men også for selve livet.» Denne uttalelsen vil han nok bli sitert på i mange år framover, og nettopp livsmestring er et av de tverrfaglige hovedtemaene i den overordna læreplanen som skal beskrive hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen i skolen skal bygge på.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Solveig Salthammer Kolaas 

Jeg jobber for tida med en doktorgradsavhandling om meningsskaping i tverrestetisk arbeid i ungdomsskolen. Datamaterialet til forskningen er hentet fra valgfaget «Sal og scene», det eneste faget i grunnskolen der alle scenekunstfagene er samlet. I læreplanen for faget (fra 2012, de nye fagplanene for valgfagene er ikke ferdigstilt ennå) står det at elevene skal skape og formidle ulike audiovisuelle eller sceniske uttrykk og produksjoner, og at lærerne skal legge til rette for mestringsopplevelser og motivere for læring. Datamaterialet i mitt doktorgradsprosjekt er en casestudie der jeg har fulgt en musikkteaterproduksjon i faget «Sal og scene» fra tidlig oppstart til ferdig forestilling gjennom intervju med lærere og elever, observasjon av undervisning og møter med lærerteamet. I tillegg gjennomførte jeg våren 2019 en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse blant lærere som underviser i faget. I spørreundersøkelsen spurte jeg etter alt fra faglig innhold, type produksjoner og lærernes utdanning til kjønnsfordeling, læringsutbytte og lærernes tanker om betydningen av faget i skolen i dag. Omtrent 400 lærere fra hele landet svarte på undersøkelsen.

LES OGSÅ: Stressede lærere kan få bedre tider neste høst

Jeg er i en forholdsvis tidlig fase i analysearbeidet av mitt forskningsmateriale, men har allerede dannet meg et helhetsbilde av hva materialet kan generere av kunnskap og forståelser. Jeg ser en klar link til Jan Tore Sanners utsagn om å ruste elevene for selve livet, og det er nettopp i dette perspektivet jeg vil skrive om her: Estetiske fag + Læring = Livsmestring! Etter gjennomlesing av datamaterialet ser jeg nemlig at det slett ikke er bare det rent kunstfaglige læringsutbyttet i faget lærerne er opptatt av. Det som trer fram, er verdien av faget som en arena for personlig utvikling, relasjonsbygging og utvikling av sosial kompetanse, og som et pusterom i en ellers teoritung skolehverdag.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Vi må lære ungene at terroristen var høyreekstremist

Lærerne er opptatt av fagets overføringsverdi til andre skolefag og av enkeltelever som blir tryggere på seg selv, opplever mestring og bringer denne mestringsfølelsen over til å øke prestasjoner i andre fag og på andre områder i livet. Lærerne er opptatt av fagets betydning for skolemiljøet og av fellesskapstanken, at hver enkelt elev er viktig for fellesskapet. «Det aller viktigste læringsutbyttet er at de forstår viktigheten av alle typer jobber, og at det i fellesskap er mulig å få til noe mye større enn summen av enkeltpersoner», skriver en av lærerne. «Vi opplever regelmessig at elever som sliter med ordinær undervisning, både faglig og sosialt, finner sin plass i faget», skriver en annen. «Flere ganger har såkalt teoretisk svake elever fått store roller. Det å oppleve at deres selvtillit vokser, slik at de mestrer resten av skolen og læringen, er faktisk rørende», skriver en tredje.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Ikke ta skjønnlitteraturen ut av norskfaget

Det er alle disse små historiene om enkeltelever som til sammen utgjør det store bildet av hva musikkteaterproduksjon og annet tverrestetisk arbeid kan bety for elevene i dagens skole. Det er historiene om enkeltelever som blomstrer på scenen, som fra å være den stille i klassen som aldri sier noe, til plutselig å være den som rekker opp hånda og snakker høyt og tydelig i timen. Om elever som sliter med motivasjon for skolearbeid og som gjennom ros og tilbakemeldinger i «Sal og scene» overfører mestringsfølelsen til andre fag. Elever som opplever respekt fra medelever for første gang. Elever som ikke finner sin plass i klassen, men som blir beundret som dyktige lyd- og lysteknikere og gjennom dette får endret status i elevgruppa. Eleven som gikk i kostyme hver dag de siste to ukene før premiere og begynte å lese spansk etter gode tilbakemeldinger på rollefiguren sin som t-birds i musikalen Grease. Jenta som ikke ville være med på scenen fordi hun hadde sceneskrekk, men etter siste forestilling uoppfordret reiser seg og forteller om sin reise fra å være livredd til å bli så glad for at hun har blitt kjent med til og med de skumle tiendeklassingene, og at hun som neste års tiendeklassing vil ta imot niendeklassingene på en like god måte som hun selv ble tatt imot på.

LES OGSÅ: Norske elever får en mer praktisk skole

Alle disse enkelthistoriene utgjør den store fortellingen om meningsskaping i kunstfaglig arbeid i skolen. Alle disse enkelthistoriene skaper det store bildet av hvordan kunsten gir mening og livsmestring og danner hele mennesker. En lærer skriver følgende om læringsutbyttet i faget: «Jeg vil rett og slett si at elevene lærer å mestre livet bedre!» Og betydningen av faget gjelder ikke bare for elevene. En lærer skriver: «Det å se hva en slik prosess gjør med elevene er det største du kan oppleve som lærer. Faget er rett og slett avgjørende for at jeg arbeider i ungdomsskolen!»

To fluer i en smekk der altså, Jan Tore Sanner.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå