Kronikk:

613 tillitsvalgte samles nå på Lerkendal. Mål: Å sikre deg bedre rettigheter

Blant innlederne på den store konferansen er industriledere, fagforeningstillitsvalgte og stortingspolitikere.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» arrangeres nå i helga av LO i Trondheim for 29. gang. 613 tillits­valgte fra 193 fagforeninger og 24 av LOs lokalorganisasjoner fra hele landet møtes til et fagligpolitisk verksted for å bygge en enhetlig faglig strategi. Blant innlederne er industriledere, fagforeningstillitsvalgte og stortingspolitikere.


Mangel på fast ansettelse under­gra­ver arbeiderkollektivet og fag­lige organisasjoners innflytelse og makt. Riksrevi­sjonen har på­pekt at stadig grovere arbeids­livskriminalitet gir økte problemer i arbeidslivet. Bedriftseiernes organiser­ing bort fra ansvar for egne ansatte, blant annet ved franchise-modellen, øker eiernes styrings­rett. Innleie og løsarbeid undergraver fag- og yrkesopplæring. Statens kjøp av privat barnevern undergraver tillitsvalgte og tariff. Det finnes kommuner med 20 prosent kommunale løsarbeidere.

LES OGSÅ: LO og NHO: Ikke sett osteklokke over Siemens-bygget

I Oslo-området var én av fire innleid i bygningsbransjen i 2017, og det var 85 prosent lovbrudd. Stortingsflertallet (Rødt, SV, Ap, Sp, KrF) vedtok derfor å endre arbeidsmiljøloven i 2018, ved at innleie kun kan avtales med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. Erna Solberg kalte vedtaket for sitt største politiske nederlag det året. I 2019 var fortsatt fire av ti innleid fra bemanningsbyråer og 80 prosent av innleien var ulovlig. Det samme gjelder Bergen.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

I Trondheim var omfanget mindre. Samtidig legitimerer EUs vikarbyrådirektiv løsarbeid. Det har bredd om seg. Derfor vedtok Fagforbundets landsmøte i 2017: «Innleie av arbeidstakere gjennom bemanningsbyråer undergraver norsk arbeidsliv og må avvikles.» Landsmøtene i Utdanningsforbundet og i Fellesforbundet i 2019 vedtok det samme. Det utfordrer EØS-avtalens handlingsrom. Vi vil derfor følge opp de politiske streikene de 3 siste år med forbud mot bemann­ingsbyrå, og for offentlig arbeidsformidling. Som et strakstiltak må forskriftsadgangen i arbeidsmiljølovens paragraf 14-12 (5) tas i bruk om forbud i bygge-bransjen i Oslofjordregionen.

En offensiv nasjonal industripolitikk for Norge må skapes i møte med miljø- og klimaendringene. Enova ga nylig tilsagn på 2,3 milliarder kroner i støtte til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Offshore vindkraft kan bli en ny strategisk industri i Norge. Menon har beregnet at det kan gi Norge mellom 11 000 og 128 000 arbeidsplasser innen 2050 og opptil 117 milliarder kroner i verdiskaping. Enova har også gitt 1,6 milliarder kroner i støtte til en industriell aluminiumpilot på Hydro Karmøy, med vesentlig redusert energiforbruk og CO2-utslipp. NVE og NTNU viser at det kan skaffes ca. 60 TWh tilgjengelig ny og frigjort energi.

LES OGSÅ: Ikke rart bygda ble nysgjerrig

Det vil kunne gi titusenvis av arbeidsplasser og eksportmuligheter. Det samme gjelder karbonfangst og lagring. Skipsfart må over på elektrifisering og hydrogen. Ved en «industrial new green deal» med de rød-grønne må deler av Statens Pensjonsfond utland på 10 150 milliarder kroner investeres i industri og infrastruktur i Norge, som bidrar til globale utslippskutt. Det krever aktiv næringspolitikk, ikke skattekutt, nærings­nøytralitet-prinsippet må forkastes, ervervsloven gjeninnføres, omstilling uten arbeidsløshet, reelt bedriftsdemokrati og medvirkning og velferdsstatens sikkerhetsnett som trygg ramme.

LES OGSÅ: Når både Trondheim kommune og Fylkesmannen svikter skoleelevene

Hvis alle jobbet heltid i 2018, ville kvinner ifølge det tekniske beregningsutvalget i gjennomsnitt hatt 87,1 prosent av menns lønn. Flere kvinner enn menn er i deltid og midlertidige stilling, og overtid- og bonusordninger øker skjevheten. Ulikheten er derfor mye større om vi ser på faktisk utbetalt lønn. Det han­dler om at rammen er for liten, om for­hand­lingsmod­ellen og om at for­sørgerpre­misset og ulikelønna historisk er innbygd i tariffsys­t­emene. Likelønnskommisjonen har foreslått en likelønnspott på 3 milliarder kroner. Vårt krav er ekstra­ordinære likelønnspotter i offentlig sektor, og at arbeids­liv­ets part­er forhand­ler fordelingen av disse i tariffoppgjør. Samtidig må det individuelle, «trynefaktorbaserte» lokale lønnssystemet i offentlig sektor avvikles. I privat sektor må lønnsgarantiordninger med reguleringsmekanismer prioriteres.

LES OGSÅ: LO om Midtbyen og kommunevalget: FrP går mot fagbevegelsen

Fagbevegelsen må reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere rød-grønne partier fram mot Stortingsvalget i 2021. 113 000 mennesker, 4,0 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsløse i Norge, ifølge ferske tall fra SSB. Andel sysselsatte er kun 67,9 prosent, ned fra 72 prosent i 2009. Vi godtar aldri arbeidsløshet brukt som økonomisk virkemiddel. I forslag til Trondheimsresolusjonen 2020 er et av kravene «Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri». Kabelen fra Hardanger til Skottland, konsesjons-behandles nå. Bedriftsledere i prosessindustrien og Norsk Industri skrev i Fædrelandsvennen 15. januar i år: «... 2,4 øre / kWh i økt strømpris vil bety mer enn 1 milliard kroner i økte kostnader pr år, eller mer enn 40 milliarder kroner over kabelens levetid. Det er svært betydelige beløp som vil svekke industriens konkurransekraft.» Metallproduksjon i Norge baseres på rein energi. Økte strømpriser vil kunne sette 11 000 distriktsarbeidsplasser i fare. Hver industriarbeidsplass gir 2-3 arbeidsplasser i serviceindustri og offentlig sektor. Våre kraftanlegg ble bygd for å bygge landet, og ikke til strøm-eksport som en vare dit prisen er høyest. Dette blir markert foran Stortinget 10. mars, når regjeringens høringsfrist for North Connect utløper.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå