Kronikk:

Sluppen: Gammeldags byplanlegging

Vi skal vel ikke lenger bygge drabantbyer slik vi gjorde på 60- og 70-tallet? Det skulle man likevel tro når man ser kommunens forslag til kommunedelplan for Sluppen. Torsdag skal bystyret behandle planen.

Sluppen kan bli en sentrumsnær, smart og urban nullutslippsbydel, med god nærhet til kollektivknutepunkt. Men planen som kommunen legger frem for politikerne minner mer om en drabantby slik de ble planlagt på 60- og 70-tallet.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Bystyret bør sende planen i retur for videre bearbeiding. Og det er det mange gode argumenter for. Det viktigste er at store deler av planen strider mot forutsetningene i den såkalte byvekstavtalen som legger premisser for byutviklingen i Trondheim, og som et flertall i bystyret har sluttet seg til.

Terje Roll Danielsen 

Holtermanns vei er i ferd med å bli en bygate. Den bygges ut og urbaniseres i stort tempo, både når det gjelder bygningsmasse og hvilke funksjoner som lokaliseres her - blant annet boliger, høyskole, offentlige servicekontor og nye store kontorareal. Denne utviklingen vil fortsette, og snart bør den samme utviklingen nå Sluppen, et område som utgjør godt over halvparten av Midtbyen innenfor elveslyngen, litt avhengig av hvordan man regner.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Området har mange kvaliteter. Blant annet vil en utbygging ikke legge beslag på dyrket mark, det ligger til rette for å etablere gode kollektiv-knutepunkt. Det har godt med sol. Og det er bynært, hvilket betyr at det er attraktivt å reise med buss, sykle og å gå.

Mange boliger. Det bør derfor få en god utnyttelse som blant annet kan gi mange boliger. Og utbyggingen burde komme i gang raskt fordi byen trenger langt flere sentrumsnære boliger. Dessuten bør det bli mulig å bygge et såkalt nullutslippsområde, slik den nye samarbeidsplattformen for bystyre-flertallet legger opp til. Men heller ikke dette legger planen til rette for. Når Byvekstavtalen «også skal bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre og tettsteder» er det uforståelig at politikerne får seg forelagt en plan som først og fremst minner om en gammeldags drabantby.

LES OGSÅ: Er ikke drabantbyenes tid forbi?

Trafikken øker. I planforslaget er det ført en ny fylkesvei tvers gjennom deler av området som er velegnet til boligbygging.

Moderne byplanlegging bør føre biltrafikken rundt slike utbyggings-områder. Forslaget vil nesten tredoble trafikken gjennom området. Likeledes vil den foreslåtte løsningen om å legge E6 i kulvert medføre en markant økning av støyforholdene i områder som er spesielt godt egnet til boligbygging, mens den riktignok reduserer støyen der det primært vil være næringsbebyggelse. Dette synes heller ikke å være en god løsning, så planen bør også av den grunn få en ny runde med bearbeiding.

LES OGSÅ: Sluppen blir en god bydel

En smart og grønn bydel. Smarte og effektive bydeler bør være urban, fordi prinsippene for urban planlegging er moderne, kostnadseffektiv og bra for miljøet. Men de må også være grønn – på riktig måte.

Store sammenhengende grøntdrag, slik vi kjenner dem fra Heimdalsbyen, hører ikke hjemme i en moderne bydel. Og hvis så likevel skulle være, kan det ikke ha mening å beslaglegge nettopp områder som er spesielt egnet for boliger.

Grøntområdene i en urban og moderne bydel bør ha mye mer preg av parker. De er viktige, og de bør få god plass. De bør ligge der sol og vindforhold legger til rette for det, og de bør skape intime byrom som er attraktive for moderne mennesker. Parker er dessuten fleksible. De kan brukes til sport, sosiale samlingssteder og rekreasjon. Og parkene skaper liv, slik moderne bydeler er avhengig av.

LES OGSÅ: Boligene kan bli satt 15-20 år på vent

Deponi – hva med det? Store deler av Sluppen ligger innenfor et tidligere deponi og i randsonen av dette. Det krever spesielle tiltak, og kan ikke tas lett på. At dette finner en forsvarlig løsning når byggingen skal iverksettes, vil nok kommunen forsikre seg om. Men det vil også utbyggerne. Og heldigvis også de som ønsker å flytte til Sluppen.

Et hovedproblem tidligere var at tilsvarende utbygginger ble gjennomført uten tilfredsstillende fundamentering, tette kjellere og sikringssystemer. Nye byggemetoder løser i dag heldigvis disse problemene.

LES OGSÅ: Deler av Sluppenveien blir enveiskjørt

Detaljer. Forslaget til kommunedelplan for Sluppen er full av detaljbestemmelser. Det skal ikke en kommedelplan ha. En slik plan skal gi overordnede føringer og de viktigste forutsetninger for det videre arbeid. Slik forslaget nå foreligger, blir den ikke et godt arbeidsverktøy, hverken for kommunen eller politikerne som senere skal arbeide med, og vedta regulerings-planene for området. Derimot vil man oftest ende opp med en rekke dispensasjons-søknader som forsinker alle prosesser og som krever ressurser både i kommunen og hos utbyggerne.

Arbeidet med planen trenger mer tid både for modning og bearbeiding. Det vil sannsynligvis kunne fremskynde en utbygging.

Slik planen ser ut i dag, er sjansen stor for at utbyggerne mener at den ikke er gjennomførbar. Prosjektene vil bli skjøvet ut i tid, og byen går glipp av – i alle fall i lang tid – en bydel den trenger.

Terje Roll Danielsen er forretningsmann, eiendomsutvikler og tidligere Høyre-politiker i Trondheim bystyre.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

På forsiden nå