Brukermedvirkning i BOA-tilbudene

Kunnskap om workshop-metodikk for medvirkning og deltakelse finnes i BOA, men trenger oppfølging av ledelse for å kunne feste seg over tid.

Handikappede Lennart Sølsnes Røsten er en av medforfatterne som støtter initiativet for å få gjennomført en brukermedvirkende prosess ved BOA-tilbudene i Trondheim.   Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

I nyhetsinnlegget den 18. juli ber bystyremedlem Kjetil Utne om en redegjøring om BOA-tilbud i Trondheim. Han la før sommerferien frem en forespørsel i bystyret om å få gjennomført en brukermedvirkende prosess ved BOA-tilbudene i Trondheim. Dette er noe vi støtter og ser frem til. Vi håper at dette blant annet er et resultat av aksjonen: «Det gjelder livet», og viser i så fall at det kan nytte å aksjonere.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten

Utne viser til at brukermedvirkende prosesser er gjennomført på nasjonalt nivå. Vi antar at det er rettighetsseminaret som Bufdir og stiftelsen SOR (på oppdrag fra Kulturdepartementet) arrangerte i 2019, han viser til, og der personer med utviklingshemming deltok på innspillsseminar. Innspillene fra seminaret skal benyttes inn i en ny melding til Stortinget om utviklingshemmedes menneskerettigheter. Seminaret ble arrangert som en kreativ workshop. Der ble en rekke metoder benyttet for å komme frem til deltakernes egne meninger og erfaringer knyttet til temaene arbeid, eget hjem, helse, selvbestemmelse, skole og utdanning, samt ferie og fritid.

Vi synes det er interessant å lese Utnes uttalelse om at en brukermedvirkningsprosess ikke er blitt gjennomført i Trondheim kommune før. Han har nok langt på vei rett i dette, og at det kan være tidkrevende prosesser å legge til rette for at utviklingshemmede selv får komme til orde. Vi ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på følgende: I løpet av de siste fem årene har personer med utviklingshemming, forskere ved NTNU og vernepleiere i Trondheim kommune samarbeidet i ulike prosjekter for å forsøke å påvirke mulighetene for medvirkning i hverdagslivet.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Brukerne ved BOA står i sentrum

Vi har sammen blant annet i prosjektet «Se og hør nå her, dette vil vi si høyt!» utforsket mulighetene for å øke deltakelsen blant personer med utviklingshemming i kommunens egen brukerundersøkelse, og benyttet nevnte workshop-metodikk i dette samarbeidet. Beboere og vernepleiere har fått opplæring i metodikken. Vi har jobbet i grupper, og det er en vesentlig forskjell på beboerpåvirkning, eller brukermedvirkning, og pårørendemedvirkning. Begge deler er viktig, men det er viktig å skille de to.

Vi har presentert arbeidsformen og resultater i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og for kommunens arbeid med virksomhetsplan for BOA. Vi tilbød oss å samarbeide med kommunen i videre arbeid med brukerundersøkelser, dersom kommunens mål var å styrke brukermedvirkningen på dette området. Vi har ikke hørt noe.

Vi mener det ikke er nok med én brukermedvirkende prosess. Slike prosesser bør pågå jevnt og trutt, og særlig for voksne personer med utviklingshemming som mottar tjenester av mange forskjellige tjenesteytere der de bor. Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen DAM har de seinere årene støttet flere prosjekter med fokus på deltakelse og medvirkning, og samarbeid mellom personer med utviklingshemming som medforskere eller prosjektdeltakende beboere, og universitetsansatte, for eksempel «Slik vil jeg ha det! Om selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming».

LES OGSÅ LESERINNLEGG: Nei, ordfører, det er ikke blitt bedre i BOA

I et 3-årig prosjekt som er inne i en avslutningsfase nå, har to grupper, én i Trondheim og én i Sandnes, arbeidet med medvirkningsprosesser blant annet gjennom workshops og dialogmøter mellom beboere, ansatte og ledere i bofellesskap samt universitetsansatte/forskere. Dette er en arbeidsform vi har stor tro på for å styrke dialog og medvirkningsprosesser. Det er viktig at kommunal ledelse interesserer seg for og engasjerer seg i slikt arbeid. Uten støtte og oppfølging fra avdelingsledere og enhetsledere risikerer vi at for eksempel dialogmøter forblir enkelthendelser eller «medvirkning på liksom», og uten mulighet for å skape endringer for personer som er avhengig av BOA-tjenester. Kunnskap om workshop-metodikk for medvirkning og deltakelse finnes altså i BOA, men trenger oppfølging av ledelse for å kunne feste seg over tid.

Adresseavisen skriver at de har forsøkt å nå bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim sitt felles brukerråd, men fant at rådet for tiden ikke er virksomt. Vi håper at de kommende brukermedvirknings-prosessene medfører et brukerråd der mange brukere av BOA-tjenester får anledning til å delta aktivt og kommer til orde.

For spørsmål om publikasjoner fra prosjekter som er nevnt i denne kronikken, kan kontakte aud.e.witso@ntnu.no.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Funkisdagen, fv. Marianne Knudsen, Martine Eliasson, Kirsti Stenersen og Lennart Sølsnes Røsten. 
        
            (Foto: Anne Berit Fagernes)

Funkisdagen, fv. Marianne Knudsen, Martine Eliasson, Kirsti Stenersen og Lennart Sølsnes Røsten.  Foto: Anne Berit Fagernes

Aud Elisabeth Witsø,  

Aud Elisabeth Witsø,  

På forsiden nå