Koronakrisen må ikke få skape nye kriser!

Forrige gang sviktet vi de eldre, de som sliter med psykisk helse og rus, og ikke minst våre sårbare barn og unge. Vårt løfte denne gang må være at ingen skal dø alene, ingen skal sitte alene med tunge tanker og ingen barn skal overlates til seg selv.

Fire sønner fikk beskjed fra sykehuset om at bare tre av dem kunne besøke deres døende far. Slik kan ikke smittevernregler tolkes, skriver Ingvild Kjerkol.   Foto: NRK Dagsrevyen (skjermdump)

Saken oppdateres.

Besøksforbud på sykehjem førte dessverre til at eldre, demente og syke ble alene også i livets siste dager og timer. Det er en høy pris å betale for smittevern som skal beskytte oss alle fra viruset.

Da Adresseavisen inviterte ungdommen til å skrive om hvordan det er å være ung i koronaens tid, skrev mange av ungdommene om hvor trist det er at de har mindre kontakt med sine eldre slektninger. Nasjonalforeningen har spurt eldre og pårørende i en undersøkelse blant sin medlemmer. Svarene er klare: Pårørende ønsker ikke en ny nedstengning av sykehjemmene, men at det legges til rette for kontakt og besøk innenfor de rammer trygt smittevern gir. Svarene i rapporten er en klar bønn om å ikke stenge igjen. Som en sier om sin kone i en kommentar til undersøkelsen: «Hun klarer ikke en stengning til».

22 UNGDOMMER: Slik er det å være ung i koronaens tid

Jeg har også mistet en av mine nærmeste under tiden med strenge smitteverntiltak, skriver Ingvil Kjerkol.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Tirsdag denne uka intervjuet også flere medier fire sønner som hadde fått beskjed av sykehuset A-hus om at bare tre av dem kunne besøke deres døende far i hans siste levetid. Slik kan ikke smittevernregler tolkes. Det er mulig å kombinere en god omsorg i livets siste fase med et trygt og sikkert smittevern. (A-hus snudde i denne saken og lot alle fire slippe inn fra 11. november, ifølge NRK, red.anm.)

Det kan dessverre være nødvendig å stenge ned sykehjem igjen der hvor det er smitten øker faretruende, men da i korte perioder. Men vi kan ikke på nytt forsvare å fjerne hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller avlastningsopphold. For å sikre at kommunene klarer dette må stortinget bevilge mer penger for å sikre hele stillinger og trappe opp bemanningen i eldreomsorgen. Med nok folk på jobb kan vi lettere tilpasse.

Jeg har også mistet en av mine nærmeste under tiden med strenge smitteverntiltak. Svigerfar fikk heldigvis et langt og godt liv og slapp å være alene den siste tiden, takket være fleksible og dyktige ansatte der han bodde. Vi har en bok på leiligheten til svigerfar hvor de som besøkte han gjerne skrev noen ord. De siste notatene fra før koronaen er fra 5. mars. Så står det:

«Korona!!! 12/3-13/8-20». Jeg spør meg: Hvordan vil vi vurdere dette i etterpåklokskapens lys? Var det riktig å stenge ned og isolere gamle mennesker fra sine nærmeste i så lang tid? Hvordan vil historien dømme oss?»

Dette er noen av ungdommene som skrev inn i Adresseavisen Midtnorsk debatts skrivekonkurranse. Flere beskriver hvor tungt det er at man ikke lenger kan ha like tett kontakt med besteforeldre.   Foto: Leif Arne Holme/Morten Antonsen/Privat

Flere tusen mennesker med psykisk utviklingshemming fikk også denne våren innført besøksforbud i sine private hjem. Pandemien og de innførte smitteverntiltakene hadde omfattende konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier. Barneombudets rapport fra april konkluderte med at sårbare barn- og unge var for utsatt.

Helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom rapporterte om manglende kapasitet på grunn av omdisponering av personell til andre oppgaver i kommunen.

Samtidig med at smittevernstiltakene nå skjerpes burde vi sikre at lavterskel psykisk helsetilbud blir tilgjengelige og at helsesykepleierne fortsatt er på skolen og ikke blir satt til andre oppgaver.

I forbindelse med Stortingets trontaledebatt i høst stemte et enstemmig Storting for Arbeiderpartiets forslag om at regjeringen skal «utarbeide klare retningslinjer for hvordan sårbare barn og unge, rusavhengige, funksjonshemmede, mennesker med alvorlige psykiske lidelser og andre sårbare grupper skal ivaretas ved en eventuell ny nedstenging.»

Vi har lenge vært klar over at en ny smitteoppblomstring var sannsynlig, særlig på grunn av de siste måneders importsmitte, og regjeringen har nå lansert svært strenge tiltak for å slå ned viruset igjen. Forrige bølge kom overraskende på, det tok forståelig nok tid å stokke armer og bein. Denne gangen har vi ingen unnskyldning for at vi ikke så det komme. Tiltakspakkene som er lansert er dessverre ikke sterke nok. Vi kan ikke la koronakrisen få skape nye krise.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå