Nytt prosjekt baner vei mot bærekraftig havbruksnæring 

Hvordan kan havbruksnæringen bli mer miljøvennlig? Ved å drive to typer oppdrett sammen, kan avfall fra fisk bli næring for alger og sjøpølse. Et norsk-kinesisk forskningssamarbeid ser på mulighetene.  

Forsker Céline Rebours og forskningssjef Linn Kristin Akslen-Hoel i Møreforsking.   Foto: Møreforskning

Saken oppdateres.

Økt havbruk er en av måtene vi kan møte matbehovet til den økende verdensbefolkningen.

Men oppdrettsnæringen er i dag avhengig av begrensede og ikke bærekraftige kilder til råvarer i produksjonen, og fiskeoppdrett gir vesentlige utslipp av næringsstoffer. Hvordan kan havbruk utnytte avfallsstoffene på en mest mulig bærekraftig måte?

LES OGSÅ: Nå staker vi ut kursen for havbruksnæringen

Integrert havbruk (Integrert MultiTrofisk Akvakultur, IMTA) kan være en mulig løsning på dette. Såkalt multitrofisk akvakultur har blitt praktisert i århundrer i ferskvannssystemer, spesielt i Kina. Ved å dyrke forskjellige marine arter sammen med oppdrettsfisken, kan virvelløse dyr og / eller planter resirkulere næringsstoffene som går tapt fra kulturen til andre arter. Kort sagt kan avfallsstoffene fra oppdrettsanlegget utnyttes som ressurser i dyrking av andre marine arter!

LES OGSÅ: Det skal lønne seg å satse grønt, også i oppdrettsnæringa!

Selv om de potensielle fordelene med et slikt system er godt forstått, praktiseres IMTA i svært begrenset grad i Norge. Helt konkret: Næringsrikt slam og avfallsstoffer fra oppdrett er en underutnyttet ressurs, og samdyrking kan bidra positivt i oppdrettsbransjens miljøregnskap og samtidig bidra til produksjon av andre marine arter. Hva skal til for å få til mer av det?

I prosjektet SAFER-IMTA vil forskere fra Norge og Kina samarbeide for å møte behovet for en mer bærekraftig og sikrere akvakulturproduksjon. Det er Møreforsking som leder samarbeidet med kinesiske Institute of Hydrobiology og Shenzhen University. Céline Rebours er prosjektleder. Fruktene av samarbeidet kan bidra til å øke innovasjonstakten som trengs for å få til en global bærekraftig matproduksjon i havbruk. Gjennom komplementær kompetanse og kunnskap om ulike nasjonale utfordringer vil vi dokumentere og forbedre matsikkerheten til eksisterende og fremvoksende akvatiske arter ved å resirkulere avfall fra havbruk gjennom IMTA-systemene.

LES OGSÅ: For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut

Prosjektet har som mål å utvikle avanserte landbaserte systemer for samkultur av lavere trofiske arter (mikroalger, makroalger, sjøpølse) ved bruk av avløpsvann og slam fra oppdrett av karpe (Kina) og laks (Norge). Forskerne vil undersøke biologiske prosesser koblet til fysiske og / eller kjemiske prosesser for å omdanne fraksjoner av fast avfall til egnet ernæring for dyrking av sjøpølse og alger.
Vi vil teste ut innovative systemer for algeproduksjon for å øke mengden biomasse som kan brukes videre som protein- og lipidkilder for fiskefôr.

LES OGSÅ: Havbruksnæringen - en næring for begge kjønn!

For at integrert havbruk skal tas mer i bruk, vil prosjektet også jobbe med å øke bevisstheten og kunnskapen om metoden i havbrukssektoren. Prosjektet vil bidra til bedre forståelse av insentivene og hindringene for å ta i bruk av landbaserte IMTA-systemer. Prosjektet vil også utforske nye innovative systemer for å produsere nye fôr- og matvarer fra underutnyttede marine ressurser, og slik bidra til mer sirkulær bioøkonomi.
Kombinert med teknologisk innovasjon, forventer vi at resultatene av prosjektet vil gi ny kunnskap som bidrar i utviklingen av nye bærekraftige verdikjeder i havbrukssektoren. Prosjektet har som mål å minke gapet mellom underutnyttede ressurser og økende behov for trygg og næringsrik mat.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå