Politikere: Kjør debatt om barnevernet

Adressas politiske redaktør etterlyste i en kommentar denne uken at barnevernet settes på dagsorden i valgkampen.  

I det kommunale barnevernet trengs de mest kompetente barnevernsfaglige yrkesutøverne, likevel er det fortsatt ikke kompetansekrav knyttet til arbeid i den kommunale barneverntjenesten i motsetning til innenfor skole- og helsevesen, skriver kronikkforfatter.   Foto: GORM KALLESTAD/NTB

Saken oppdateres.

Til sammen 54 592 barn i alderen 0 til 22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2019. Det er en økning på over 100 prosent siden 1993. I det daglige forsøker barnevernet å hjelpe barn og familier som sliter til å fungere og å få en bedre hverdag gjennom frivillige hjelpetiltak. All erfaring tilsier at det oftest gir de beste løsninger, men der det ikke hjelper må barnevernet gripe inn med omsorgsovertakelse, ca. 10 200. Alvorlighetsgraden av problemene er at 40 prosent av alle barn med tiltak, både hjelpetiltak og omsorgstiltak, plasseres utenfor hjemmet.

Inge Kvaran løfter frem barnevern i valgkampen.   Foto: privat

I 2019 igangsatte barnevernet 46 864 undersøkelsessaker for 44 131 barn. I 39 prosent av undersøkelsene ble det gjort vedtak om tiltak etter barnevernsloven. De resterende sakene ble henlagt med ulike begrunnelser; undersøkelsen lagt bort etter barnevernstjenestens vurdering og/eller etter partenes ønske. Flere av sakene burde ha endt med tiltak fra barnevernets side, at tiltakene skulle ha vært sterkere, mer omfattende og vart over lengre tid. Slik kunne barnevernet hjulpet flere barn og foreldre og fanget opp flere i risikosituasjoner før problemene år utvikle seg. Derfor må barnevernstjenestene få styrket kompetanse, flere ansatte og ressurser til å utvikle og iverksette tiltak, som er et politisk ansvar.

LES SIV SANDVIK: De sårbare barna er fortsatt sårbare. Vi har bare sluttet å snakke om dem

Det finnes ingen bemanningsnorm for ansatte i det kommunale barnevernet. Fravær av bemanningsnorm kan være en medvirkende årsak til at barn og unge med behov for hjelp fra barnevernet ikke får den hjelpen loven forutsetter. Svikt mot barn som trenger hjelp fra barnevernet må ikke bli en normalsituasjon. Det må iverksettes en styrking av barnevernet ressursmessig ved at det innføres en veiledende bemanningsnorm i det kommunale barnevernet. Det er store variasjoner mellom kommuner, det er ikke et likeverdig tilbud i hele landet, og tilbudet til utsatte og sårbare barn og familier styres derfor av tilgjengelige ressurser, administrative og politiske prioriteringer. I det kommunale barnevernet trengs de mest kompetente barnevernsfaglige yrkesutøverne, likevel er det fortsatt ikke kompetansekrav knyttet til arbeid i den kommunale barneverntjenesten i motsetning til innenfor skole- og helsevesen.

LES OGSÅ: Åpen, kompetent og modig – også når folk ber om innsyn

Arbeidet i den kommunale barnevernstjenesten er inngangsporten til alt barnevern. Det er her man tar imot og vurderer bekymringsmeldinger. Det er her man henlegger eller undersøker bekymringer. Det er her vedtak om tiltak og vedtak om avslutning fattes. Det er her frivillighet og tvang avklares. Det er her barns og foresattes videre liv endres både til det bedre og dessverre noen ganger til det verre. Arbeid i barnevernet skal være kunnskaps- og erfaringsbasert og romme kvalifisering til arbeid i barneverntjenesten, tiltaksarbeid i barnevernet og til forskning.

Kunnskapsbehovene i barnevernet har økt de siste årene, og det er bekymring for kvaliteten på kompetansen. Målsettingen om et kunnskapsbasert og likeverdig barnevern over hele landet er ikke oppfylt. Det er anerkjent at å jobbe i det kommunale barnevernet er noe av det vanskeligste yrket en kan ha. I forslaget til barnevernsreform trekkes det fram områder og målgrupper som barnevernet har utilstrekkelig kompetanse om. Det gjelder saker som omfatter sped- og småbarn, barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, barn med sammensatte og helserelaterte vansker og barn med etnisk minoritetsbakgrunn. I den siste tiden har utfordringer med internasjonale barnevernssaker med tilknytning til flere land også dukket opp.

Tilsynsrapporter avdekker at både barnevernstjenestene og utdanningene har mangler. Det er viktig å ha dyktige barnevernsarbeidere når en tenker på de utfordringene barnevernet står overfor. De skal ta vare på noen av de mest sårbare i samfunnet. Det stiller store krav til den enkeltes kompetanse og til barnevernets faglige skjønnsutøvelse. De ansatte kommer tett på barn som er i en svært sårbar livssituasjon og må håndtere saker som kan ha et høyt konfliktnivå. Barnevernets viktigste ressurs er motivasjon og kunnskapen til de som jobber i det kommunale og statlige barnevernet.

Rapporten «De tror vi er shitkids» (2020) om barn i institusjoner viser blant annet mangler ved målgruppedifferensieringen av institusjonsbarnevernet, og at mange ungdommer faller utenfor dagens differensiering, mangel på helhetlige planer og oppfølging av kommunene og mangel på tilbud av etterverntjenester og lite stabil arbeidskraft ved institusjonene. Riksrevisjonens rapport (2020) finner også mange kritikkverdige forhold ved barnevernsinstitusjonene, som at flere barn ikke blir kartlagt når det skal velges hva slags institusjon de skal bo i og fulgt godt nok opp, barns medvirkning blir i mange tilfeller ikke gjennomført og mange barn opplever mangel på tilhørighet som forsterkes ved at mange av dem flytter minst én gang.

I Norge har barnevernet som samfunnsmandat å sikre alle barn en god oppvekst. Barnevernet er helt avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen, og støtte fra politisk hold hvis de skal kunne utføre sitt arbeid med å hjelpe utsatte barn og unge. Hvordan vil politikerne bidra?

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå