Til medlemmene i formannskapet i Trondheim kommune

Midtbyen er regionens mest miljøvennlige handelssted. De fleste som kommer hit benytter kollektivtransport eller annet miljøvennlig alternativ.

Saken om å presse gjennom en sykkeltrase i Fjordgata og fjerne 60 nye parkeringsplasser, samtidig med at parkeringstilbudet på Sentralstasjonen er fjernet, er dråpen som får det til å renne over for oss i Midtbyen, skriver de to debattantene. Bildet er fra Gjordgata.   Foto: Kristoffer Furberg

Saken oppdateres.

Vi er stolte av at vi har en rolig by, med frisk luft, som er tilgjengelig for alle. Det siste byen trenger, er mer letekjøring etter parkering, eller ekspressfelt for noe som helst fremkomstmiddel.

Midtbyens brukere og besøkende har vist hva som er mulig i byen vår, da de uavhengig av fremkomstmiddel, elbil eller dieselbuss, går av eller parkerer i utkant av sentrumskjernen og har en bilfri opplevelse.

Situasjonen som vi nettopp har gjennomlevd er blant de vanskeligste noensinne for næringslivet i Midtbyen. Covid -19 har rammet butikker, servicebedrifter og serveringsnæring hardest av alle handelsområder i vår region. Situasjonen har skapt stor usikkerhet hos alle ansatte og eiere i disse næringene, spesielt her i Midtbyen, fordi restriksjonene dramatisk reduserte antall mennesker som besøkte og brukte Midtbyen.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Vi som innehar tillitsverv for storparten av handels og servicevirksomhetene i Midtbyen, er overrasket over at enkelte partier i Trondheim, rett ved foten av en hardtslående krise for Midtbyens virksomheter, legge sten til byrden ved å fjerne ytterligere P-plasser i et av de mest utsatte områder av sentrum. Flere virksomheter har store økonomiske problemer som følge av koronarestriksjoner og publikum frarådes å bruke kollektivtransport i særlig grad. Å gjøre Midtbyen mindre tilgjengelig er fullstendig respektløst overfor de utsatte virksomhetene i sentrum og deres ansatte.

Tallene for 2020 og hittil i år viser en enorm nedgang i antall mennesker som besøker Midtbyen. Antallet besøkende representerer selve livsnerven til alle sysselsatte i handels- og servicenæringen i Midtbyen. Skal Midtbyen overleve som et levende og økonomisk vitalt sentrum, er vi avhengige av at antallet besøkende i byen, som handler og benytter seg av servicetilbudene, øker i tiden fremover. Vi må snu trenden.

Tilgang til parkering i nærhet til handlested påvirker som kjent folks valg av handletur. Det vet vi fordi vi sammen med kommunen gjennomfører jevnlige handlevaneundersøkelser, sist høsten 2019. Med bakgrunn i ovennevnte, har vi snakket med de fleste av partiene og fortalt hva som vil være konsekvensen av å fjerne 60 parkeringsplasser i Fjordgata og erstatte disse med et sykkelfelt. Beregninger viser at dette med stor sannsynlighet tilsier et fall i sysselsettingen på et sted mellom 50-75 arbeidsplasser på kortere sikt. Nedgangen vil først og fremst gå ut over de næringene og virksomhetene som allerede var hardest rammet av pandemien.

Det snakkes ofte om hvor viktig dere mener det er å ta vare på Midtbyen, virksomhetene og arbeidsplassene der. Likevel har vi over tid erfart at det stadig iverksettes tiltak som begrenser tilgjengeligheten til Midtbyen. Handelssentrum i Trondheim har over tid opplevd en kontinuerlig reduksjon i omfang og omsetning. Dagens Midtby er vesentlig mindre og mer konsentrert enn for 20 – 30 år siden. Til slutt vil det være lite eller ingenting igjen. En slik utvikling ønsker vi å kjempe imot, da det umulig kan være en bærekraftig politikk å innføre tiltak som stimulerer flere til å kjøre bil for å handle på sentrene i randsonen fremfor Midtbyen. Noe som for øvrig bidrar til flere kjørte kilometer med bil, ikke mindre!

LES OGSÅ: Nå forsvinner parkeringsplassene

Saken om å presse gjennom en sykkeltrase i Fjordgata og fjerne 60 nye parkeringsplasser, samtidig med at parkeringstilbudet på Sentralstasjonen er fjernet, er dråpen som får det til å renne over for oss i Midtbyen. Det må bli slutt på å bruke Midtbyen som en eksperimentarena for symbolpolitikk. Dette fremmer definitivt ikke ambisjonene om å skape en mer bærekraftig by, ei helle muligheten for å nå målene i Byvekstavtalen.

I festtaler snakker de fleste politikere varmt om Midtbyen og ambisjonene om et fremtidig attraktiv og økonomisk vitalt sentrum. Vår forventning er at dere tar ansvar og følger opp festtalene gjennom handling. Dette forutsetter en faktabasert tilnærming, og en politikk som faktisk bringer oss nærmere visjonen. Oppstart av prosjektet i Fjordgata er en ren symbolhandling som ikke har rot i ambisjonen om å skape en attraktiv og økonomisk vital Midtby. Fjerning av de 60 p-plassene vil ikke øke antall syklende, men det vil ha negativ effekt på tilgjengelighet og omsetning for de virksomhetene helt eller delvis med «brukket rygg» etter pandemien. Tiltaket er derfor direkte uforsvarlig og respektløst overfor de som rammes.

Med bakgrunn i ovennevnte ber vi om at næringsaktørene i Midtbyen, og de utfordringer de har, blir tatt hensyn til i den praktiske politikken. På kort sikt gjør man det best ved å stoppe og utsette planlagt sykkelvei i Fjordgata, inntil man har en helhetlig og troverdig plan, som er utarbeidet i et reelt samarbeid med næringslivet i sentrum, hvor handelsstandens og servicenæringens behov blir hensyntatt og som har substans i forhold til ambisjonen om å skape en mer bærekraftig by.

Planen må bygge på behovsvurderinger og konsekvensanalyser basert på kunnskap og reelle fakta. Da først har man mulighet for å etablere en gatebruksplan som alle aktørene respekterer og anerkjenner, som fremmer oppnåelse av Byvekstavtalen og er bærekraftig. Det fortjener byen, sentrum og alle som bor og har sitt arbeidssted her.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå